Posledná kontrola: 27/03/2019

Právo na ochranu dizajnu

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Vaše práva

Ochrana dizajnu vám zabezpečuje výlučné právo na používanie dizajnu , ktoré sa vzťahuje na vytvorenie, ponúkanie, uvedenie na trh, dovoz, vývoz alebo používanie výrobku, na ktorom je dizajn použitý, alebo na ktorom je dizajn stelesnený. Ak udelíte súhlas, tretie strany môžu používať váš dizajn vo svojich výrobkoch.

Na čo sa vzťahuje ochrana dizajnu

Môžete požiadať o ochranu dizajnu na účel ochrany vonkajšej úpravy celku alebo časti výrobku. Váš dizajn vyplýva zo znakov – línií, obrysov, farieb, tvaru, textúry a/alebo materiálov samotného výrobku.

Ako možno chrániť dizajn

Ak vytvoríte nový dizajn, ktorý spĺňa požiadavky novosti a osobitého charakteru, potom môže byť potrebné dať ho zapísať.

Ak potrebujete chrániť svoj dizajn iba v jednej krajine EÚ, mali by ste si dať dizajn zapísať v príslušnom vnútroštátnom úrade pre duševné vlastníctvoen .

Keď podnikáte vo viacerých krajinách EÚ, môžete si dať chrániť svoj dizajn ako zapísaný dizajn Spoločenstva (RCD). Poplatok na 5 rokov ochrany je 350 EUR, pričom je potrebné dať si zapísať dizajn na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) .

 Ak potrebujete ochranu svojho dizajnu na úrovni EÚ len na krátke obdobie, napríklad na 3 roky, môžete sa rozhodnúť nedať si predmetný dizajn zapísať, ale namiesto toho použiť formu ochrany nezapísaný dizajn Spoločenstva (UCD). V takom prípade nemusíte požiadať o zapísanie ani platiť poplatky. Na základe UCD je váš dizajn chránený od momentu jeho zverejnenia. Po uplynutí ochrannej lehoty nemožno UCD obnoviť.

Ďalšie informácie o najvhodnejších možnostiach týkajúcich sa zápisu dizajnu nájdete na stránke venovanej dizajnu naen webovom sídle Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) .

Popri uvedenej ochrane dizajnu si možno ochranu dizajnu nárokovať aj na základe autorského práva. V takom prípade musí dizajn spĺňať požiadavky na ochranu vyplývajúce z oboch právnych predpisov: požiadavku originality na základe autorského právaa požiadavku novosti a osobitého charakteru na základe právnych predpisov o dizajne.

Ak vytvoríte originálny dizajn, ochrana na základe autorských práv sa začína okamžite od momentu vytvorenia diela, bez toho, aby bolo potrebné dať dizajn zapísať.

Príklad

Kristel má módny salón v Estónsku, navrhuje a šije nové typy kokteilových šiat a svoje odevy predáva aj v Lotyšsku a Litve. Chce zabrániť tomu, aby konkurenti kopírovali jej nápadité kreácie, preto sa rozhodne dať si zapísať dizajn. Hoci Kristel vie, že jej nové šaty môžu byť chránené aj bezplatne (na základe nezapísaného dizajnu Spoločenstva), je si vedomá obmedzení tohto typu ochrany, ktorá sa vzťahuje len na úmyselné kopírovanie šiat, ale nie na nezávislé vytvorenie podobného dizajnu. Keďže navrhnutie šiat bolo veľmi časovo náročné a Kristel sa nazdáva, že sa budú veľmi dobre predávať (aj v Lotyšsku a v Litve), rozhodne sa pre ich ochranu na základe zapísaného dizajnu Spoločenstva. Bude ju to stáť 350 EUR a ochrana bude trvať päť rokov, s možnosťou predĺženia každých päť rokov až na celkové obdobie 25 rokov.

Ak potrebujete medzinárodnú ochranu mimo EÚ, mali by ste dizajn zaregistrovaťesfren na Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO)esfren . Tam nadobudnete ochranu vašich práv v 67 krajináchen .

Súvisiace témy

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Skontaktujte sa s partnerom pre miestnu podporu podnikov

Služba miestnej podpory podnikov - Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: