Posledná kontrola : 02/04/2022

Rodinní príslušníci uchádzačov o zamestnanie

Ste občan EÚ a presťahovali ste sa do inej krajiny EÚ, aby ste si našli zamestnanie? Pravidlá EÚ uľahčujú vašim rodinným príslušníkom, aby sa k vám pripojili. Na tejto stránke nájdete informácie o tom, za akých podmienok sa k vám v zahraničí môžu pripojiť vaši rodinní príslušníci.

Upozornenie

Ak ste občanom EÚ, ale nepresťahovali ste sa do inej krajiny Únie a žijete vo svojej domovskej krajine, pravidlá EÚ sa neuplatňujú. V takom prípade sa uplatňujú vnútroštátne pravidlá.

Pobyt v zahraničí kratší ako 6 mesiacov

Ak ste občan EÚ, ktorý si hľadá prácu v inej krajine EÚ, váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia, ak sú občania EÚ, vás môžu sprevádzať za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na občanov EÚ.

Preverte si, aké podmienky a formality platia pre:

Ak váš manželský partner, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia nie sú občanmi EÚ či nespĺňajú podmienky na pobyt pre občanov EÚ, aj tak môžu s vami zostať vo vašej novej krajine ako rodinní príslušníci občana EÚ, ktorý si hľadá zamestnanie.

Niektoré krajiny EÚ však požadujú, aby vaši rodinní príslušníci ohlásili svoju prítomnosť na príslušných úradoch (zvyčajne na miestnom úrade alebo miestnej polícii) v primeranom čase po príchode.

Doklad o pobyte

Na osoby z krajín mimo EÚ, ktoré sú rodinnými príslušníkmi občanov EÚ, sa môže vzťahovať povinnosť požiadať o vydanie dokladu o pobyte.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas pobytu v novej krajine musia s vaším manželským partnerom, vašimi potomkami (deťmi, vnukmi) alebo (starými) rodičmi zaobchádzať rovnako ako s občanmi danej krajiny, hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, zápis na štúdium atď.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Váš manželský partner, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia sa môžu s vami zdržiavať v inej krajine, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu.

Vaša nová krajina môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jej orgány vedia preukázať, že predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia musia mať písomnú formu. Rozhodnutie musí obsahovať dôvody a spôsob, ako a dokedy sa voči nemu môžu odvolať.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 6 mesiacov

Váš manželský partner, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia, či sú občania EÚ, alebo štátni príslušníci krajín mimo Únie, s vami môžu zostať vo vašej novej krajine za určitých podmienok:

  • ak ste pracovali v novej krajine, ale o prácu ste prišli, musíte vedieť preukázať, že spĺňate nevyhnutné podmienky, ALEBO
  • v prípade, že si v novej krajine hľadáte prvé zamestnanie, musíte vedieť preukázať, že si aktívne hľadáte zamestnanie a máte reálnu šancu si tam nájsť prácu.

Príklad

Celia je Nemka a pracuje v Rakúsku. Vydala sa za Özgüra. Özgür je Turek. Özgür, ako Celiin manžel, dostal doklad o pobyte na život a prácu v Rakúsku. Po 13 mesiacoch Celia stratí prácu. Zaregistruje sa v Rakúsku na úrade práce ako nezamestnaná a hľadá si nové zamestnanie. Özgür aj Celia môžu naďalej bývať v Rakúsku.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: