Posledná kontrola: 22/02/2021

Rodinní príslušníci uchádzačov o zamestnanie

Týka sa vás brexit?

Otázky a odpovede – práva občanov EÚ a Spojeného kráľovstva, ako sa uvádzajú v dohode o vystúpení

Dňa 1. januára 2021 sa zmenia pravidlá pre občanov EÚ, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve alebo sa tam sťahujú. To isté platí aj pre štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva, ktorí žijú v niektorej krajine EÚ alebo sa do nej sťahujú.

Mám trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve/v EÚ alebo ho získam počas prechodného obdobia.

Vo všeobecnosti budete mať vy aj vaši rodinní príslušníci naďalej trvalý pobyt vo vašej hostiteľskej krajine. To sa týka aj rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ. V Spojenom kráľovstve sa však musíte zaregistrovať v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU settlement scheme), aby ste získali nový pobytový status. V EÚ si čo najskôr overte u orgánov hostiteľskej krajiny, či musíte požiadať o nový pobytový status.

Bývam v Spojenom kráľovstve/v EÚ, ale zatiaľ nemám právo na trvalý pobyt

Vo všeobecnosti budú pre vás aj vašich rodinných príslušníkov naďalej platiť súčasné práva na pobyt v hostiteľskej krajine To sa týka aj rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ. V Spojenom kráľovstve sa však musíte zaregistrovať v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU settlement scheme), aby ste získali nový pobytový status. V EÚ si čo najskôr overte u orgánov hostiteľskej krajiny, či musíte požiadať o nový pobytový status.

Chcem sa presťahovať do Spojeného kráľovstva/do EÚ

Vy aj vaši rodinní príslušníci sa môžete presťahovať do Spojeného kráľovstva alebo do krajiny EÚ v súlade so súčasnými pravidlami EÚ do 31. decembra 2020. To sa týka aj rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ. V Spojenom kráľovstve sa následne musíte zaregistrovať v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU settlement scheme). V EÚ si overte u orgánov hostiteľskej krajiny, či sa musíte zaregistrovať a požiadať o nový pobytový status.

Chcem vycestovať do Spojeného kráľovstva/do EÚ na krátkodobý pobyt

Súčasné pravidlá týkajúce sa ohlasovania prítomnosti, registrácie pobytu v zahraničí, registrácie rodinných príslušníkov z EÚ a registrácie rodinných príslušníkov z krajín mimo EÚ ostávajú v platnosti do 31. decembra 2020.

Potrebujem pomoc

Ak sa domnievate, že sa nedodržiavajú vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ, využite naše asistenčné služby.

Podrobné informácie o vykonávaní dohody o vystúpení a uplatňovaní práv občanov

Ste občan EÚ a presťahovali ste sa do inej krajiny EÚ, aby ste si našli zamestnanie? Pravidlá EÚ uľahčujú vašim rodinným príslušníkom, aby sa k vám pripojili. Na tejto stránke nájdete informácie o tom, za akých podmienok sa k vám v zahraničí môžu pripojiť vaši rodinní príslušníci.

Upozornenie

Ak ste občanom EÚ, ale nepresťahovali ste sa do inej krajiny Únie a žijete vo svojej domovskej krajine, pravidlá EÚ sa neuplatňujú. V takom prípade sa uplatňujú vnútroštátne pravidlá.

Pobyt v zahraničí kratší ako 6 mesiacov

Ak ste občan EÚ, ktorý si hľadá prácu v inej krajine EÚ, váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia, ak sú občania EÚ, vás môžu sprevádzať za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na občanov EÚ.

Preverte si, aké podmienky a formality platia pre:

Ak váš manželský partner, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia nie sú občanmi EÚ či nespĺňajú podmienky na pobyt pre občanov EÚ, aj tak môžu s vami zostať vo vašej novej krajine ako rodinní príslušníci občana EÚ, ktorý si hľadá zamestnanie.

Niektoré krajiny EÚ však požadujú, aby vaši rodinní príslušníci ohlásili svoju prítomnosť na príslušných úradoch (zvyčajne na miestnom úrade alebo miestnej polícii) v primeranom čase po príchode.

Doklad o pobyte

Na osoby z krajín mimo EÚ, ktoré sú rodinnými príslušníkmi občanov EÚ, sa môže vzťahovať povinnosť požiadať o vydanie dokladu o pobyte.

Rovnaké zaobchádzanie

Počas pobytu v novej krajine musia s vaším manželským partnerom, vašimi potomkami (deťmi, vnukmi) alebo (starými) rodičmi zaobchádzať rovnako ako s občanmi danej krajiny, hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, zápis na štúdium atď.

Žiadosť o opustenie územia/Vyhostenie

Váš manželský partner, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia sa môžu s vami zdržiavať v inej krajine, kým spĺňajú podmienky na pobyt. Ak ich prestanú spĺňať, vnútroštátne orgány môžu požadovať, aby opustili krajinu.

Vaša nová krajina môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o ich vyhostení na základe dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ak jej orgány vedia preukázať, že predstavujú vážnu hrozbu.

Rozhodnutie o vyhostení alebo žiadosť o opustenie územia musia mať písomnú formu. Rozhodnutie musí obsahovať dôvody a spôsob, ako a dokedy sa voči nemu môžu odvolať.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 6 mesiacov

Váš manželský partner, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia, či sú občania EÚ, alebo štátni príslušníci krajín mimo Únie, s vami môžu zostať vo vašej novej krajine za určitých podmienok:

  • ak ste pracovali v novej krajine, ale o prácu ste prišli, musíte vedieť preukázať, že spĺňate nevyhnutné podmienky, ALEBO
  • v prípade, že si v novej krajine hľadáte prvé zamestnanie, musíte vedieť preukázať, že si aktívne hľadáte zamestnanie a máte reálnu šancu si tam nájsť prácu.

Príklad

Celia je Nemka a pracuje v Rakúsku. Vydala sa za Özgüra. Özgür je Turek. Özgür, ako Celiin manžel, dostal doklad o pobyte na život a prácu v Rakúsku. Po 13 mesiacoch Celia stratí prácu. Zaregistruje sa v Rakúsku na úrade práce ako nezamestnaná a hľadá si nové zamestnanie. Özgür aj Celia môžu naďalej bývať v Rakúsku.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: