Poslední kontrola: 02/04/2022

Rodinní příslušníci uchazečů o zaměstnání

Přestěhujete-li se do jiné země EU s cílem najít si práci, mohou se za vámi coby občanem EU bez obav přistěhovat vaši rodinní příslušníci. Díky právním předpisům EU je to dnes pro ně mnohem snazší. Na této stránce najdete informace o tom, co pro to budou muset udělat a jaké podmínky je třeba splnit.

Pozor!

Pokud jste se nepřestěhovali do jiné země EU a žijete ve vaší domovské zemi, tyto právní předpisy EU se na vás nevztahují, i když jste občanem EU. V takovém případě se uplatňují příslušné předpisy vnitrostátní, tedy zákony vaší země.

Pobyt v zahraničí nepřesahující 6 měsíců

Pokud jste občanem EU a hledáte si v Unii práci mimo svou zemi, vztahují se na vašeho manžela či manželku, děti nebo vnoučata a rodiče nebo prarodiče v případě, že jsou občany EU, stejné podmínky jako na vás.

Více informací o těchto podmínkách i administrativních náležitostech se dozvíte na stránkách týkajících se:

I když váš manžel nebo maželka, vaše děti či vnoučata nebo vaši rodiče či prarodiče nejsou občany EU nebo i když nesplňují podmínky k povolení pobytu jako u občanů EU, je možné, že jako rodinní příslušníci s vámi, jakožto s občanem EU hledajícím si práci, smějí v zemi, do níž jste odešli, pobývat.

V některých zemích EU však musíte do určité doby po příjezdu nahlásit svou přítomnost příslušným orgánům (většinou jde o obecní úřad nebo místní policejní stanici).

Pobytová karta

Je možné, že rodinní příslušníci občana EU, kteří sami nejsou občané EU, si budou muset zažádat o pobytovou kartu.

Rovné zacházení

S vaším manželem či manželkou, dětmi či vnoučaty nebo rodiči či prarodiči by mělo být během pobytu v zemi, kde s vámi žijí, zacházeno stejně jako s občany hostitelské země, a to jak pokud jde o možnost získat práci, tak o mzdové podmínky, zařazení do školy apod.

Výzva k opuštění území, vyhoštění

Dokud splňují podmínky pro získání povolení k pobytu, mohou váš manžel či manželka, děti či vnoučata nebo rodiče či prarodiče v hostitelské zemi setrvat. Pokud dané podmínky již nesplňují, příslušné vnitrostátní orgány mají právo je vyzvat, aby území daného státu opustili.

Ve výjimečných případech mohou být z dané země vyhoštěni, například pokud ohrožují bezpečnost státu nebo závažným způsobem narušili veřejný pořádek. Taková situace však může nastat pouze tehdy, pokud příslušné orgány prokáží, že daná osoba představovala závažnou hrozbu.

Rozhodnutí o vyhoštění i výzva k opuštění území musejí být sděleny písemně. Musí v něm být uvedeno všechny důvody a také to, jak a do kdy je možné se odvolat.

Pobyt v zahraničí delší než 6 měsíců

Váš manžel či manželka, vaše děti či vnoučata nebo vaši rodiče či prarodiče mohou bez ohledu na to, zda mají občanství EU, či nikoli, v hostitelské zemi pobývat za určitých podmínek:

  • v případě, že jste v dané zemi pracovali a ztratili jste práci, musíte být schopni to prokázat a musíte splňovat jisté podmínky NEBO
  • v případě, že hledáte první zaměstnání v dané zemi, musíte být schopni prokázat, že si aktivně hledáte práce a že máte reálnou šanci ji získat

Příklad

Celia má německou státní příslušnost. Pracuje v Rakousku. Její manžel Özgür je turecký státní příslušník a jakožto Celiin manžel obdržel pobytovou kartu opravňující k pobytu a práci v Rakousku. Uplynulo 13 měsíců. Celia ztratila práci. Zaregistrovala se na rakouském úřadě práce a hledá si práci. Celia i Özgür mohou nadále v Rakousku pobývat.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: