Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 22/08/2022

Jak založit evropskou společnost (SE)

Pokud vedete podnik a chtěli byste jeho činnost rozšířit do jiné evropské země (v tomto případě 27 členských států EU), můžete zvážit založení tzv. evropské společnosti. Evropská společnost (označovaná také zkratkou SE z latinského názvu Societas Europaea) je typem akciové společnosti, která umožňuje provozovat podnikání v různých evropských zemích za použití jednotného souboru pravidel.

Založení evropské společnosti má několik výhod:

Požadavky na založení evropské společnosti

Při zakládání evropské společnosti musíte dodržet tyto požadavky:

  1. Sídlo a ústředí společnosti musí být v téže zemi EU.
  2. Musíte být přítomni i v jiných zemích EU (ve formě dceřiné společnosti nebo pobočky), nebo musí všechny zúčastněné podniky spadat pod právní rámec alespoň dvou zemí EU.
  3. Musíte disponovat základním kapitálem (v tomto případě 27 členských států EU) ve výši minimálně 120  000 eur.
  4. Společně se zástupci zaměstnanců vaší společnosti jste dospěli k rozhodnutí ohledně účasti zaměstnanců v orgánech společnosti a o tom, jak budou zaměstnanci konzultováni a informováni.

Pozor!

Požadavky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Některé země mohou mít vyšší kapitálové požadavky, jiné zase vyžadují, aby se ústředí a sídlo společnosti nacházely na téže adrese. Proto si konkrétní požadavky v jednotlivých zemích vždy dopředu ověřte.

Jak evropskou společnost založit?

Existují čtyři způsoby, jak evropskou společnost založit, přičemž jejich výhodnost závisí na konkrétní situaci vašeho podniku:

Jak Kdo Požadavky
fúze (za účelem zřízení evropské společnosti) akciové společnosti nejméně 2 podniky z různých zemí EU
zřízení holdingové společnosti akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným nejméně 2 podniky z různých zemí EU

nebo

zúčastněné společnosti měly po dobu nejméně 2 let dceřinou společnost nebo pobočku v jiné zemi EU
zřízení evropské dceřiné společnosti obchodní společnosti, podniky nebo jiné právnické osoby

nejméně 2 subjekty (v tomto případě 27 členských států EU) z různých zemí EU

nebo

zúčastněné subjekty měly po dobu nejméně 2 let dceřinou společnost nebo pobočku v jiné zemi EU

změna právní formy akciové společnosti společnost měla po dobu nejméně 2 let pobočku v jiné zemi EU

Pozor!

Podle toho, jakým způsobem evropskou společnost vytvoříte (viz tabulka výše), budete muset předložit různé doklady. Více vám poradí příslušné vnitrostátní orgány.

Vnitrostátní orgán by měl do jednoho měsíce od zveřejnění požadovaných dokumentů informovat Úřad pro úřední tisky o tom, že jste požádali o registraci evropské společnosti. Úřadu musí poskytnout tyto údaje:

Tyto údaje se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozor!

Po registraci evropské společnosti nezapomeňte přidat zkratku SE před nebo za název vaší společnosti.

Přemístění sídla společnosti do jiné země EU

Pokud vaše společnost není v soudním řízení (kvůli zrušení, likvidaci nebo úpadku) můžete sídlo evropské společnosti přemístit do jiné země EU (a to bez toho, abyste ji museli zrušit). Svůj úmysl o přemístění sídla musíte oznámit veřejně dva měsíce předem a akcionáři musí rozhodnutí o přemístění schválit. Před udělením souhlasu musí příslušné orgány ověřit, že byly splněny všechny formality, včetně ochrany zájmů věřitelů a držitelů jiných práv.

Pozor!

V některých zemích EU mohou příslušné vnitrostátní orgány během 2měsíční lhůty přemístění zamítnout, je-li to ve veřejném zájmu. Jedná se o Belgii, Bulharsko, Dánsko, Francii, Kypr, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko a Švédsko.

Účetní pravidla

V zemi EU, kde je vaše společnost zaregistrována, budete muset dodržovat účetní pravidla platná pro akciové společnosti.

Je-li vaše evropská společnost:

budete se muset řídit vnitrostátními pravidly platnými pro tyto typy společností.

Zrušení, likvidace, úpadek a platební neschopnost

Pokud jde o zrušení, likvidaci, úpadek a platební neschopnost, musí se evropská společnost řídit pravidly té evropské země, v níž je zaregistrována.

Evropská společnost – pravidla v jednotlivých zemích

Obecně platí, že ve všech zemích Unie platí pro evropské společnosti stejné předpisy EU. V závislosti na tom, kde je vaše evropská společnost usazena, však mohou pro některé aspekty existovat další zvláštní vnitrostátní pravidla. Může se například jednat o to, s kterými orgány máte jednat nebo jakými opatřeními se máte řídit v otázce účasti zaměstnanců.

Časté otázky

Viz také

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Jednotná kontaktní místa

Informace o vnitrostátních předpisech při rozšiřování vašeho podnikání do jiné země EU.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: