Podnikání
Poslední kontrola: 18/11/2022

Předpisy EU týkající se pracovníků v silniční dopravě

Jako řidič musíte dodržovat předpisy EU týkající se doby řízení, doby odpočinku a způsobu jejich zaznamenávání. Platí to zejména v případě, že řídíte těžké nákladní vozidlo nad 3,5 tuny nebo autobus či autokar s 10 nebo více sedadly (včetně řidiče). Tyto předpisy musíte dodržovat, pokud provozujete dálkovou dopravu nebo provádíte dodávky doma či do zahraničí, a to bez ohledu na to, kde je vaše vozidlo zaregistrováno a zda jste osobou samostatně výdělečně činnou nebo zaměstnancem.

Předpisy EU týkající se doby řízení en se nevztahují na všechny druhy dopravy. Příslušné výjimky najdete níže.

Výjimky

Předpisy EU týkající se doby řízení se nevztahují na:

 • linkovou osobní dopravu na trasách do 50 kilometrů
 • většinu vozidel do 7,5 tuny přepravující materiál, vybavení apod. pro profesionální potřebu řidiče do vzdálenosti 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla
 • vozidla s nejvyšší povolenou rychlostí nepřesahující 40 km/h
 • vozidla armády, civilní obrany a hasičů
 • silniční asistenční vozidla do vzdálenosti 100 km od stanice
 • specializovaná vozidla používaná pro humanitární pomoc, mimořádné události, záchranné operace nebo pro lékařské účely
 • vozidla používaná silami určenými k udržování veřejného pořádku
 • vozidla používaná při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy nebo údržby a na nová nebo přestavěná vozidla, která ještě nebyla uvedena do provozu
 • vozidla nebo soupravy do 7,5 tuny při neobchodní přepravě zboží
 • užitková vozidla se statusem veterána v zemi EU, kde jsou provozována, jsou-li používána pro neobchodní přepravu cestujících nebo zboží
 • vozidla nebo soupravy od 2,5 do 3,5 tuny přepravující zboží na vlastní účet společnosti nebo řidiče (pokud řízení není hlavní činností)
 • V některých zemích EU existují rovněž vnitrostátní výjimky en .

Příklad

Přeprava těžkého zařízení a výrobků řemeslníkem

Tomáš provozuje v jižních Čechách lesní školku a zahradnickou firmu. Specializuje se zejména na vzrostlé stromy. Tyto stromy a rypadlo k jejich výsadbě vozí na nákladním automobilu a přívěsu, které dohromady často přesahují hmotnost 3,5 tuny. Avšak vzhledem k tomu, že celková hmotnost nepřesahuje 7,5 tuny a Tomáš ji přepravuje pouze ke klientům, kteří se nacházejí v okruhu do 100 km od jeho lesní školky, předpisy EU týkající se doby řízení se na něj nevztahují.

Nejen v zemích EU

Řidiči z povolání musí tyto předpisy dodržovat ve všech zemích EU a také ve Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Mimo tuto oblast se musí řidiči ve většině evropských a některých středoasijských zemích en fr řídit Evropskou dohodou o řidičích v mezinárodní silniční dopravě en , známou pod zkratkou AETR. Většina ustanovení dohody AETR je sladěna s předpisy EU, existují však určité výjimky.

Rozdíly mezi dohodou AETR a předpisy EU

Dohoda AETR se liší od předpisů EU v těchto bodech:

 • výjimka pro vozidla přepravující řemeslné výrobky
 • návrat do sídla společnosti nebo bydliště řidiče
 • možnost čerpat dvě po sobě jdoucí zkrácené týdenní doby odpočinku
 • přerušení týdenní doby odpočinku

Jak dlouho mohu řídit?

Můžete řídit:

Nezapomeňte, že pracovní doba zahrnuje všechny činnosti v silniční dopravě, jako jsou:

Jste-li samostatně výdělečně činným řidičem či řidičkou, považuje se za pracovní dobu i jakákoli doba, po kterou musíte být na svém pracovním místě či ve vozidle, k dispozici klientovi nebo když vykonáváte ostatní činnosti v silniční dopravě.

Jak dlouho bych měl/a odpočívat?

Vykonat přestávku nebo odpočívat musíte alespoň:

Pozor!

Výjimečně můžete pracovat až 60 hodin týdně, ale v průměru nesmíte během čtyřměsíčního období pracovat déle než 48 hodin týdně.

Příklad

Nájezd vozidlem na trajekt nebo do vlaku během doby odpočinku

Po dlouhé cestě do Řecka a zpět si Jack naplánoval, že zahájí běžnou týdenní dobu odpočinku na trajektu do Irska. V Cherbourgu má však trajekt 4 hodiny zpoždění. To ale vůbec nevadí. I tak může Jack týdenní dobu odpočinku zahájit. Za 4 hodiny se může nalodit na trajekt a po příjezdu do Dublinu (asi o 19 hodin později), až se vylodí, může posledních 22 hodin odpočinku strávit tam. Je povoleno přerušit běžnou denní nebo zkrácenou týdenní dobu odpočinku dvakrát, celkem o jednu hodinu, pokud pojedete trajektem nebo vlakem. Řidič však musí mít k dispozici spací kabinu, lůžko nebo lehátko. Podobně může být přerušena běžná týdenní doba odpočinku za předpokladu, že cesta potrvá nejméně 8 hodin a řidič má k dispozici spací kabinu.

Alespoň jednou za 4 týdny se musíte vrátit na místo, kde má sídlo váš zaměstnavatel nebo kde bydlíte, a strávit tam běžnou týdenní dobu odpočinku (nebo delší dobu odpočinku, která má vykompenzovat zkrácenou dobu odpočinku).

Pozor!

Střídáte-li se v řízení alespoň dva (jedná se o tzv. provoz s více řidiči), můžete si svůj denní odpočinek vybrat kdykoli během 30 hodin (namísto 24 hodin) a přestávku v délce 45 minut (po 4 hodinách a 30 minutách řízení) můžete trávit ve vozidle.

Abyste tyto výjimky mohli uplatňovat, musí být od druhé hodiny jízdy přítomni v kabině alespoň dva řidiči.

Co je běžná týdenní doba odpočinku?

Máte nárok na nepřerušenou běžnou týdenní dobu odpočinku v délce nejméně 45 hodin. Tento čas nesmíte trávit ve vozidle, ale ve vhodném genderově vstřícném (tj. zohledňujícím, jedná-li se o řidiče nebo o řidičku) ubytování s náležitým vybavením pro spaní a hygienu. Týdenní dobu odpočinku lze každé dva týdny jedenkrát zkrátit, ale nikdy nesmí být kratší než 24 hodin. Každé zkrácení musí být kompenzováno odpovídající jedinou dobou odpočinku, která se před koncem třetího následujícího týdne přičte k další době odpočinku v délce nejméně 9 hodin. 

Při mezinárodní přepravě zboží můžete čerpat dvě po sobě jdoucí zkrácené týdenní doby odpočinku v zahraničí, avšak pouze tehdy, pokud:

A co cesty autobusem do zahraničí?

Přepravujete-li cestující do zahraničí a vaše služba trvá déle než 24 po sobě jdoucích hodin, můžete pracovat až 12 po sobě jdoucích dnů za předpokladu, že jste těsně před cestou načerpali 45 hodin běžné týdenní doby odpočinku a po návratu načerpáte dvě týdenní doby odpočinku po sobě (alespoň 69 hodin). Toto „12denní pravidlo“ platí pouze v případě, že máte na palubě digitální nebo inteligentní tachograf. Od 22:00 do 6:00 hod. musí řídit druhý řidič nebo musíte mít každé 3 hodiny (nikoli 4,5 hodiny) přestávku v délce 45 minut.

Vždy používejte tachograf

Pokud se na vás vztahují předpisy týkající se doby řízení, musíte každou jízdu zaznamenat v tachografu. Váš zaměstnavatel musí tyto záznamy uchovávat po dobu nejméně jednoho roku a na požádání můžete obdržet jejich kopii. Příslušné veřejné orgány mohou tachograf kdykoli a kdekoli na silnici nebo v provozovně společnosti zkontrolovat.

Pozor!

Jestliže dobu řízení řádně nezaznamenáte, může vám příslušná země uložit pokutu nebo proti vám zahájit soudní řízení. V takovém případě obdržíte důkaz v písemné podobě, který musíte vozit s sebou v kabině.

Byl/a jste jako řidič/ka vyslán/a do zahraničí?

Jestliže po omezenou dobu pracujete jako řidič v jiné zemi EU, než kde má sídlo váš zaměstnavatel, jste tzv. vyslaným řidičem.

Co vás činí vyslaným pracovníkem?

 • kabotáž: vnitrostátní doprava v jiné zemi EU (nikoli v zemi, kde má sídlo váš zaměstnavatel)
 • třetizemní přeprava: doprava mezi dvěma zeměmi, avšak mimo zemi EU, kde má sídlo váš zaměstnavatel
 • jízda bez nákladu v souvislosti s kabotáží nebo třetizemní přepravou
 • jakákoli část, která je kabotáží nebo třetizemní přepravou u kombinovaných přepravních operací

V takovém případě se na vás vztahují zvláštní předpisy, pokud jde o administrativní požadavky a mzdu, na kterou máte nárok.

Co se nepovažuje za vyslání do zahraničí?

 • dvoustranná operace, při které odjedete do zahraničí, ale svou cestu zahájíte nebo ukončíte v zemi, kde má sídlo váš zaměstnavatel
 • omezená dodatečná nakládka či vykládka v zemích, kterými projíždíte při dvoustranné operaci
 • tranzit, tzn. průjezd zeměmi bez nakládky či vykládky
 • jízda bez nákladu v souvislosti s dvoustrannou operací
 • jakákoli část, která je dvoustrannou přepravou u kombinovaných přepravních operací

Administrativní povinnosti během vyslání do zahraničí

V případě silniční kontroly musíte předložit:

Zaměstnavatel se musí ujistit, že máte všechny potřebné doklady k dispozici. Další informace o vysílání pracovníků do zahraničí

Jaká je minimální mzda pro řidiče vyslané do zahraničí?

Zaměstnavatel se musí ujistit, že vaše mzda je v souladu s předpisy platnými v zemi EU, do níž jste byli vysláni. To znamená, že pokud jsou mzdy řidičů v zemi, kam jste vysláni, vyšší, musí vaši mzdu náležitě upravit. Mzda se v jednotlivých zemích EU liší, protože se odvíjí od vnitrostátních právních předpisů. Další informace naleznete níže.

Vyberte zemi:

 • Rakouskoatcs
 • Belgiebeenfrnl
 • Bulharskobgbg
 • Chorvatsko*cr
 • Kyprcyen
 • Česko*cz
 • Dánskodken
 • Estonskoeeenet
 • Finskofien
 • Franciefren
 • Německodeen
 • Řecko*gr
 • Maďarskohuen
 • Irskoieen
 • Itálieiten
 • Lotyšskolven
 • Litvalten
 • Lucembursko*lu
 • Malta*mt
 • Nizozemskonldeennl
 • Polskoplen
 • Portugalskopten
 • Rumunsko*ro
 • Slovenskosken
 • Slovinskosien
 • Španělskoesen
 • Švédskoseensv

* Informace zatím nejsou k dispozici.

Další informace

Viz také

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Vaše Evropa – Poradenství

Stránky Vaše Evropa – Poradenství jsou zdrojem odborného poradenství o všech otázkách, na které můžete narazit v jiné zemi Unie v souvislosti s právními předpisy EU.

Kde získat další pomoc

Sdílet tuto stránku: