Podnikání
Poslední kontrola: 01/04/2022

Souborné cestovní služby a spojené cestovní služby

Pokud chcete cestovat a rezervujete si zájezd a/nebo spojené cestovní služby, vyplývá pro vás z předpisů EU vysoká úroveň ochrany spotřebitelů. Pokud si pořídíte balíček cestovních služeb (zájezd), máte přesně definovaná práva před a během celého procesu až do konce rekreace, např. na předsmluvní informace, pořadatel je odpovědný za vlastní realizaci všech cestovních služeb zahrnutých v balíčku a máte k dispozici ochranu pro případ platební neschopnosti. Tato práva se vztahují na souborné služby zakoupené online nebo osobně, od cestovní kanceláře, zprostředkovatele služeb cestovního ruchu nebo jakéhokoli jiného subjektu, že vystupuje jako pořadatel souborných služeb. Omezenější rozsah práv se vztahuje na tzv. spojené cestovní služby.

Pozor!

Tato pravidla se nevztahují na samostatné cestovní služby (jako např. let nebo ubytování, které byly rezervovány odděleně), některé druhy pracovních cest, balíčky prodávané na základě rámcové smlouvy příležitostně a na neziskovém základě pouze omezenému počtu cestujících a na cesty trvající méně než 24 hodin, pokud nezahrnují ubytování.

Zájezdy – s různými druhy balíčků jsou spojena stejná práva

Pokud si rezervujete zájezd, kupujete si kombinaci dvou nebo více různých druhů cestovních služeb pro tutéž cestu či dovolenou. Tyto služby mohou zahrnovat dopravu, ubytování, pronájem automobilu nebo za určitých podmínek i další služby cestovního ruchu. Zájezd může zahrnovat předem plánované cestovní služby – sestávající z několika služeb, které zkombinovala cestovní kanceláří nebo zprostředkovatel služeb – nebo můžete mít zájezd sestaven podle vašich potřeb, tzn. že jste si služby zvolili předtím, než je smlouva uzavřena. V obou případech se na vás vztahují pravidla EU uplatňují, pokud byl váš zájezd zakoupen určitým způsobem.

Co jsou souborné cestovní služby?

Vaše cesta je považována za souborné cestovní služby (zájezd), pokud:

1. jste si zarezervovali cestovní služby sestavené obchodníkem nebo s pomocí obchodníka, např. cestovní kanceláří nebo zprostředkovatelem služeb online či offline, v rámci jedné smlouvy

nebo

2. jste si rezervovali cestovní služby v rámci různých smluv s jednotlivými poskytovateli a je splněna jedna z těchto podmínek:

Kombinace jedné cestovní služby (např. ubytování) s jinou turistickou službou (např. prohlídkou s průvodcem nebo vstupem na koncert, sportovní akci nebo pronájem sportovního vybavení) může být klasifikováno jako souborná cestovní služba pouze v případě, že další služba činí alespoň 25 % celkové hodnoty balíčku nebo pokud je jeho nezbytnou součástí.

Příklad

Rezervace zájezdu

Michel z Belgie se rozhodl si zorganizovat letní dovolenou za pomoci online zprostředkovatele. Vybral si 2týdenní zájezd v Itálii, který zahrnoval let, ubytování v hotelích a několik jednodenních výletů. Celková cena za tento zájezd all-inclusive byla velmi atraktivní, a tak se Michel rozhodl, že si jej zarezervuje. Rezervaci dokončil, podepsal smlouvu a pomoc online zprostředkovatele zájezd zaplatil.

Zájezd – máte právo na jasné a přesné informace

Před tím, než si zarezervujete zájezd, vám o něm musí místo prodeje (internetové stránky nebo aplikace) nebo zprostředkovatel služeb podat veškeré standardní informace, jako je:

Měli byste také obdržet jasné informace o svých právech, na základě standardizovaného formuláře EU, s objasněním, co znamená, že Vám byl nabídnut balíček služeb a jaká z toho pro vás vyplývají práva.

Zájezd – změny nebo ukončení smlouvy

Cenové přirážky:Organizátor může zvýšit cenu zájezdu jen v případě konkrétních zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot). Tato eventualita musí být jasně uvedena ve smlouvě a nelze ji tedy uplatnit později než 20 dní před zahájením poskytování souborných služeb. Jestliže se cena zvyšuje o více než 8 % celkové ceny zájezdu, máte právo na ukončení smlouvy o souborných službách (zájezdu) bez storno poplatku.

Pokud se zájezdu nemůžete účastnit, máte možnost

Tato práva jsou nezávislá na jakýchkoli právech, která pro vás mohou vyplývat z pojištění pro případ zrušení cesty, které jste si případně sjednali.

Zrušení ze strany pořadatele: Za běžných podmínek v případě, že pořadatel zruší smlouvu před zahájením poskytování souborných služeb, máte nárok na vrácení peněz a případně i odškodnění.

Zrušení zájezdu za výjimečných okolností: V případě, že dojde k přírodní katastrofě nebo pokud ve vaší destinaci nastaly závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit, smí pořadatel zájezd zrušit. Z týchž důvod máte právo účast na zájezdu bez poplatku zrušit i vy. V těchto případech máte nárok na plnou náhradu veškerých plateb, které jste učinili, ale nemáte nárok na dodatečné odškodnění.

Pozor!

Kvůli probíhající koronavirové pandemii vám pořadatelé nabízejí poukazy, které můžete uplatnit později jakožto alternativu proplacení výdajů. Jako zákazník však vždy musíte dostat možnost volby mezi proplacením peněz a poukazem.

Zájezd – odpovědnost za řádnou realizaci cestovních služeb

Pořadatel nese odpovědnost za řádnou realizaci všech cestovních služeb zahrnutých v balíčku.

V případě, že cestovní službu nelze poskytnout, jak bylo dohodnuto, například pokud poskytovatel nemůže poskytnout dohodnutou službu nebo ji nemůže poskytnout v dohodnuté podobě (jako je zajištění dopravy do a z vaší destinace, zajištění dohodnutého typu ubytování nebo uskutečnění již rezervované prohlídky s průvodcem), musí pořadatel problém vyřešit, aniž by vám vznikly dodatečné náklady.

Pokud není možné nabídnout náhradní řešení nebo pokud nabízené řešení odmítnete z oprávněných důvodů a balíček vašich služeb obsahuje vaši přepravu (např. cestu letecky), musí vám pořadatel nabídnout, že vás přepraví zpět do vlasti. Pokud cestovní služby nedosáhnou sjednaného standardu a problém nelze vyřešit na místě, můžete mít rovněž nárok na odškodnění.

Zájezd – asistence pro účastníky

Pokud během zájezdu nastanou potíže, například pokud budete mít zdravotní problémy nebo ztratíte cestovní pas, musí vám pořadatel poskytnout asistenci, tzn. informovat o možnostech zdravotní péče nebo o konzulární asistenci, a měl by vám v případě potřeby pomoci najít náhradní řešení vaší přepravy.

Spojené cestovní služby

Za spojené cestovní služby se označují dvě nebo více cestovních služeb, které si zakoupíte od různých obchodníků na základě oddělených smluv, ale které jsou vzájemně propojené. Jde o případy, že jeden obchodník zajišťuje rezervaci dalších, návazných služeb, a tyto služby se kupují s cílem využít je během jedné cesty či rekreace.

Dále platí podmínka, že kombinace takových cestovních služeb netvoří balíček (zájezd v obvyklém slova smyslu, viz výše) a že obchodník:

nebo

Kombinace jedné cestovní služby (např. ubytování) s jinou turistickou službou (např. s prohlídkou s průvodcem nebo vstupem na koncert) může být klasifikována jako spojená cestovní služba pouze v případě, že dodatečná služba činí alespoň 25 % její celkové hodnoty nebo je její nezbytnou součástí.

Příklad

Rezervace spojených cestovních služeb

Laura z Itálie si zarezervovala a zaplatila let na dovolenou do Irska přímo u letecké společnosti. Krátce poté, co obdržela e-mailem potvrzující zakoupení letu, dostala e-mail s odkazem na hotelový řetězec v Irsku, který nabízí dobrou cenu za ubytování v Irsku. Laura se rozhodla tuto nabídku přijmout a uzavřít smlouvu s hotelovým řetězcem ještě téhož dne.

Spojené cestovní služby – jasné a přesné informace.

Obchodník, který vám pomáhá se zařízením spojené cestovní služby, je povinen vám poskytnout jasné informace o vašich právech, na základě standardizovaného formuláře EU, a vysvětlit, že je nabízena spojená cestovní služba (nikoli zájezd, tedy balíček služeb), a uvést, jaká z toho pro vás vyplývají práva.

Právní odpovědnost za chyby při rezervaci

Tato pravidla se uplatní v případě souborných cestovních služeb (zájezdů) i cestovních služeb spojených.

Pokud při rezervaci dovolené dojde k problémům, je obchodník (zprostředkovatel služeb nebo cestovní agentury poskytující služby online) odpovědný za tyto případy:

Za chyby v rezervaci obchodník neručí v případě, když je udělali vy sami nebo když jim nebylo možné předejít nebo k nim došlo v důsledku mimořádných okolností.

Ochrana v případě úpadku

Tato pravidla se uplatní v případě zájezdů (souborných cestovních služeb) i spojených cestovních služeb.

Pokud bude obchodník, u nějž jste si rekreaci rezervovali, v úpadku, vztahuje se na vás ochrana pro případ platební neschopnosti: Ta může být zajištěna prostřednictvím fondu, pojištění nebo jiného mechanismu zavedeného ve vaší zemi EU. Díky němu vám budou vráceny všechny platby, které jste provedli, a pokud byla v zájezdu nebo spojených cestovních službách zahrnuta doprava, bude zajištěna vaše přeprava do vlasti.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: