Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 26/08/2022

Obchodní využívání práv duševního vlastnictví

Pokud jste vlastníkem duševního vlastnictví, můžete svá práva na užívání postoupit jiné právnické osobě (jedinec, společnost nebo jiný subjekt, který má zákonná práva i povinnosti). Říká se tomu poskytnutí licence na práva duševního vlastnictví. Svá práva však můžete rovněž prodat. Tomu se říká přidělení nebo postoupení práv duševního vlastnictví.

Před zahájením jednání o licenční dohodě nebo smlouvě o postoupení práv

V některých případech je užitečné uchovávat některé informace jako důvěrné. Jedná se například o:

Za tímto účelem byste měli s potenciálním držitelem licence nebo postupníkem uzavřít tzv. dohodu o zachování mlčenlivosti (písemná dohoda, která stanoví, že příjemce informací je nesmí předat třetí straně) .

Informace o svém duševním vlastnictví můžete rovněž shromažďovat a vyhodnocovat tak, že je předložíte k hloubkové kontrole – důkladnému posouzení všech aspektů týkajících se vašeho duševního vlastnictví.

Udělení licence na vaše duševní vlastnictví

Jako majitel duševního vlastnictví můžete vyjednat licenční dohodu s jiným subjektem (potenciálním držitelem licence), která mu umožní vaše duševní vlastnictví užívat. Může se jednat o jednoho potenciálního držitele licence (tzv. výlučná licence) nebo několik držitelů. Pokud nabízíte více licencí, ty mohou být buď otevřené, nebo omezené na určitá odvětví či zeměpisné oblasti (tzv. franšíza).

Za udělení tohoto povolení budete jako poskytovatel licence dostávat honorář, obvykle formou licenčních poplatků, které jsou definovány jako procento z prodeje. Používání svého duševního vlastnictví můžete rovněž omezit (např. zeměpisný rozsah, oblast použití apod.).

V tomto případě si jako poskytovatel licence:

Ačkoli s přípravou licenční dohody vám musí pomoci právníci a odborníci na právo duševního vlastnictví, před podpisem dohody je třeba vyjednat a zahrnout několik klíčových ustanovení týkajících se duševního vlastnictví.

Jak uzavřít licenční dohodu? 

K uzavření licenční dohody byste měli alespoň:

V některých zemích EU musíte licenční dohodu zaregistrovat, obvykle na vnitrostátním en úřadě duševního vlastnictví.

Další informace najdete v infopřehledu licenčních dohod en Evropské asistenční služby pro otázky práv duševního vlastnictví en .

Postoupení práv a povinností: prodej patentu, ochranné známky a dalšího duševního vlastnictví

Své duševní vlastnictví (patent, ochrannou známku, autorské právo apod.) můžete postoupit někomu jinému. Postoupíte tak všechna práva, která jste původně v souvislosti s dotčeným duševním vlastnictvím měli.

Jakmile je postoupení ukončeno, nebudete už mít v souvislosti s dotčeným duševním vlastnictvím žádnou další povinnost (např. poplatek za obnovu), ani nebudete mít prospěch z možného obchodního úspěchu dotčeného výrobku nebo služby.

Kromě toho, pokud to není výslovně povoleno ve smlouvě o postoupení, nebudete moci příslušné duševní vlastnictví (vynález, ochrannou známku apod.) dále využívat, dokud bude chráněno.

Jak postoupit práva duševního vlastnictví?

Viz také

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Evropská asistenční služba pro otázky práv duševního vlastnictví

Bezplatné poradenství a školení v oblasti správy duševního vlastnictví u projektů spolufinancovaných Evropskou unií nebo mezinárodních obchodních transakcí.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: