Poslední kontrola: 18/07/2022

Opožděné platby

Pokud jste dodali zákazníkovi zboží nebo služby (v souladu s podmínkami obchodní smlouvy) a nedostali za ně zaplaceno v dohodnutém termínu, máte právo na úroky z prodlení a náhradu dlužné částky.

Toto právo se vztahuje na všechny obchodní transakce s podniky (i s živnostníky, pokud vykonávají nezávislou hospodářskou nebo odbornou činnost) a s orgány veřejné moci.

Pozor!

Tato pravidla a pravidla v následující kapitole se nepoužijí:

  • v případě insolvenčního řízení (včetně řízení, jehož cílem je restrukturalizace dluhu)
  • na výplatu náhrady škody (například pojišťovací společností)

Přejděte přímo na kalkulačku pro výpočet úroků , abyste se dozvěděli, kolik vám všichni dohromady dluží, nebo si vyberte jeden z možných scénářů níže.

Peníze mi dluží

Peníze mi dluží jiný podnik

Peníze mi dluží orgán veřejné moci

Peníze mi dluží spotřebitel

V transakcích se spotřebiteli se nemůžete domáhat úroků z prodlení. Výše uvedená pravidla se nevztahují na situace, kdy máte problém se spotřebitelem. Informace o otázkách týkajících se spotřebitelů najdete v těchto kapitolách:

Můj podnik je usazen v zemi EU (v tomto případě 27 členských států EU) a peníze mi dluží podnik, který působí ve stejné zemi jako já.

Vypočítat dlužné úroky

Pokud jste splnili své smluvní a zákonné povinnosti a odpovědnost za nedodržení lhůty splatnosti leží na straně zákazníka (tzn. že není způsobeno okolnostmi, které zákazník nemohl ovlivnit), máte právo požadovat úroky z prodlení a náhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky.

K jakému dni vzniká nárok na úroky z prodlení?

Nárok na úroky z prodlení vzniká ke dni následujícím po datu splatnosti stanoveném ve smlouvě.

Pokud jste ve smlouvě lhůtu splatnosti neurčili, vzniká nárok na úroky z prodlení automaticky 30 kalendářních dní poté, co zákazník obdržel fakturu nebo žádost o platbu.

Jestliže nevíte, kdy byla faktura doručena, můžete požadovat úroky z prodlení 30 kalendářních dnů poté, co jste služby nebo výrobky odběrateli dodali.

Pokud jste zákazníkovi poslali fakturu před dodáním služeb nebo výrobků, začíná se daná lhůta počítat až po jejich dodání.

V jaké výši lze úroky z prodlení účtovat?

Úroky z prodlení můžete účtovat ve výši, jaká byla dohodnuta ve smlouvě. Pokud nebyla výše úroků stanovena, použije se sazba zákonného úroku z prodlení.

Sazby zákonného úroku z prodlení v jednotlivých zemích

Členský stát EU 1. července 2022 – 31. prosince 2022
Rakousko 8,58
Belgie 8,00
Bulharsko 10,00
Chorvatsko 8,30
Kypr 8,00
Česko 15,00
Dánsko 8,05
Estonsko 8,00
Finsko 8,00
Francie 10,00
Německo 8,12
Řecko 8,00
Maďarsko 9.20
Irsko 8,00
Itálie 8,00
Lotyšsko 8,00
Litva 8,00
Lucembursko 8,00
Malta 8,00
Nizozemsko 8,00
Polsko (zdravotnictví) 14,00
Polsko (ostatní sektory) 16,00
Portugalsko 8,00
Rumunsko 10,50
Slovensko 8,00
Slovinsko 8,00
Španělsko 8,00
Švédsko 8,00

Pomocí kalkulačky si můžete spočítat, jak vysoký úrok z prodlení máte právo vymáhat.

Náhrada nákladů spojených s vymáháním dlužné částky

Kromě úroků z prodlení máte také právo požadovat paušální kompenzační poplatek ve výši 40 eur (nebo ekvivalent této částky) za každou fakturu uhrazenou po lhůtě splatnosti (v některých zemích EU je tato částka vyšší, vypočítává se na základě hodnoty faktury).

Pokud tento poplatek nepokrývá vaše náklady na vymáhání dlužné částky, můžete požadovat další přiměřenou náhradu (tj. za administrativní náklady, náklady na služby společnosti vymáhající pohledávky nebo na pověření advokáta).

DPH

Úroky účtujete z hrubé částky dluhu (včetně DPH), z úroků samotných však DPH neplatíte.

Jak vymoci dlužnou částku

Můj podnik je usazen v zemi EU (v tomto případě 27 členských států EU) a peníze mi dluží podnik, který působí v jiné zemi EU (v tomto případě 27 členských států EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) než já.

Smlouvy se řídí právem, které si zainteresované strany zvolí. Proto musíte zjistit, jakým právem se vaše smlouva řídí.

Pokud to nebylo při podpisu smlouvy konkrétně určeno, řídí se předpisy o opožděných platbách právem země, v níž má své obvyklé bydliště věřitel.

Toto pravidlo je stejné pro prodej zboží i pro poskytování služeb.

Pozor!

Pokud se vaše smlouva řídí právními předpisy zemí mimo EU, následující pravidla nemusí platit .

Vypočítat dlužné úroky

Pokud jste splnili své smluvní a zákonné povinnosti a odpovědnost za nedodržení lhůty splatnosti leží na straně zákazníka (tzn. že není způsobeno okolnostmi, které zákazník nemohl ovlivnit), máte právo požadovat úroky z prodlení a náhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky.

K jakému dni vzniká nárok na úroky z prodlení?

Nárok na úroky z prodlení vzniká ke dni následujícím po datu splatnosti stanoveném ve smlouvě.

Pokud jste ve smlouvě lhůtu splatnosti neurčili, vzniká nárok na úroky z prodlení automaticky 30 kalendářních dní poté, co zákazník obdržel fakturu nebo žádost o platbu.

Jestliže nevíte, kdy byla faktura doručena, můžete požadovat úroky z prodlení 30 kalendářních dnů poté, co jste služby nebo výrobky odběrateli dodali.

Pokud jste zákazníkovi poslali fakturu před dodáním služeb nebo výrobků, začíná se daná lhůta počítat až po jejich dodání.

V jaké výši lze úroky z prodlení účtovat?

Úroky z prodlení můžete účtovat ve výši, jaká byla dohodnuta ve smlouvě. Pokud nebyla výše úroků stanovena, použije se sazba zákonného úroku z prodlení.

Sazby zákonného úroku z prodlení v jednotlivých zemích

Členský stát EU 1. července 2022 – 31. prosince 2022
Rakousko 8,58
Belgie 8,00
Bulharsko 10,00
Chorvatsko 8,30
Kypr 8,00
Česko 15,00
Dánsko 8,05
Estonsko 8,00
Finsko 8,00
Francie 10,00
Německo 8,12
Řecko 8,00
Maďarsko 9.20
Irsko 8,00
Itálie 8,00
Lotyšsko 8,00
Litva 8,00
Lucembursko 8,00
Malta 8,00
Nizozemsko 8,00
Polsko (zdravotnictví) 14,00
Polsko (ostatní sektory) 16,00
Portugalsko 8,00
Rumunsko 10,50
Slovensko 8,00
Slovinsko 8,00
Španělsko 8,00
Švédsko 8,00

Pomocí kalkulačky si můžete spočítat, jak vysoký úrok z prodlení máte právo vymáhat.

Náhrada nákladů spojených s vymáháním dlužné částky

Kromě úroků z prodlení máte také právo požadovat paušální kompenzační poplatek ve výši 40 eur (nebo ekvivalent této částky) za každou fakturu uhrazenou po lhůtě splatnosti (v některých zemích EU je tato částka vyšší, vypočítává se na základě hodnoty faktury).

Pokud tento poplatek nepokrývá vaše náklady na vymáhání dlužné částky, můžete požadovat další přiměřenou náhradu (tj. za administrativní náklady, náklady na služby společnosti vymáhající pohledávky nebo na pověření advokáta).

Jak vymoci dlužnou částku

Můj podnik je usazen v zemi EU (v tomto případě 27 členských států EU) a peníze mi dluží orgán veřejné moci, který působí ve stejné zemi jako já.

Vypočítat dlužné úroky

Pokud jste splnili své smluvní a zákonné povinnosti a odpovědnost za nedodržení lhůty splatnosti leží na straně zákazníka (tzn. že není způsobeno okolnostmi, které zákazník nemohl ovlivnit), máte právo požadovat úroky z prodlení a náhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky.

K jakému dni vzniká nárok na úroky z prodlení?

Nárok na úroky z prodlení vzniká ke dni následujícím po datu splatnosti stanoveném ve smlouvě.

Pokud jste ve smlouvě lhůtu splatnosti neurčili, vzniká nárok na úroky z prodlení automaticky 30 kalendářních dní poté, co zákazník obdržel fakturu nebo žádost o platbu.

Jestliže nevíte, kdy byla faktura doručena, můžete požadovat úroky z prodlení 30 kalendářních dnů poté, co jste služby nebo výrobky odběrateli dodali.

Pokud jste zákazníkovi poslali fakturu před dodáním služeb nebo výrobků, začíná se daná lhůta počítat až po jejich dodání.

V jaké výši lze úroky z prodlení účtovat?

Můžete účtovat sazby zákonného úroku z prodlení.

Sazby zákonného úroku z prodlení v jednotlivých zemích

Členský stát EU 1. července 2022 – 31. prosince 2022
Rakousko 8,58
Belgie 8,00
Bulharsko 10,00
Chorvatsko 8,30
Kypr 8,00
Česko 15,00
Dánsko 8,05
Estonsko 8,00
Finsko 8,00
Francie 10,00
Německo 8,12
Řecko 8,00
Maďarsko 9.20
Irsko 8,00
Itálie 8,00
Lotyšsko 8,00
Litva 8,00
Lucembursko 8,00
Malta 8,00
Nizozemsko 8,00
Polsko (zdravotnictví) 14,00
Polsko (ostatní sektory) 16,00
Portugalsko 8,00
Rumunsko 10,50
Slovensko 8,00
Slovinsko 8,00
Španělsko 8,00
Švédsko 8,00

Pomocí kalkulačky si můžete spočítat, jak vysoký úrok z prodlení máte právo vymáhat.

Náhrada nákladů spojených s vymáháním dlužné částky

Kromě úroků z prodlení máte také právo požadovat paušální kompenzační poplatek ve výši 40 eur (nebo ekvivalent této částky) za každou fakturu uhrazenou po lhůtě splatnosti (v některých zemích EU je tato částka vyšší, vypočítává se na základě hodnoty faktury).

Pokud tento poplatek nepokrývá vaše náklady na vymáhání dlužné částky, můžete požadovat další přiměřenou náhradu (tj. za administrativní náklady, náklady na služby společnosti vymáhající pohledávky nebo na pověření advokáta).

Jak vymoci dlužnou částku

Pozn.: Pokud k opožďování plateb ze strany orgánu veřejné moci dochází systematicky, můžete podat oficiální stížnost u Evropské komise.

Můj podnik je usazen v zemi EU (v tomto případě 27 členských států EU) a peníze mi dluží orgán veřejné moci, který působí v jiné zemi EU (v tomto případě 27 členských států EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) než já.

Smlouvy se řídí právem, které si zainteresované strany zvolí. Proto musíte zjistit, jakým právem se vaše smlouva řídí.

Vypočítat dlužné úroky

Pokud jste splnili své smluvní a zákonné povinnosti a odpovědnost za nedodržení lhůty splatnosti leží na straně zákazníka (tzn. že není způsobeno okolnostmi, které zákazník nemohl ovlivnit), máte právo požadovat úroky z prodlení a náhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky.

K jakému dni vzniká nárok na úroky z prodlení?

Nárok na úroky z prodlení vzniká ke dni následujícím po datu splatnosti stanoveném ve smlouvě.

Pokud jste ve smlouvě lhůtu splatnosti neurčili, vzniká nárok na úroky z prodlení automaticky 30 kalendářních dní poté, co zákazník obdržel fakturu nebo žádost o platbu.

Jestliže nevíte, kdy byla faktura doručena, můžete požadovat úroky z prodlení 30 kalendářních dnů poté, co jste služby nebo výrobky odběrateli dodali.

Pokud jste zákazníkovi poslali fakturu před dodáním služeb nebo výrobků, začíná se daná lhůta počítat až po jejich dodání.

V jaké výši lze úroky z prodlení účtovat?

Můžete účtovat sazby zákonného úroku z prodlení.

Sazby zákonného úroku z prodlení v jednotlivých zemích

Členský stát EU 1. července 2022 – 31. prosince 2022
Rakousko 8,58
Belgie 8,00
Bulharsko 10,00
Chorvatsko 8,30
Kypr 8,00
Česko 15,00
Dánsko 8,05
Estonsko 8,00
Finsko 8,00
Francie 10,00
Německo 8,12
Řecko 8,00
Maďarsko 9.20
Irsko 8,00
Itálie 8,00
Lotyšsko 8,00
Litva 8,00
Lucembursko 8,00
Malta 8,00
Nizozemsko 8,00
Polsko (zdravotnictví) 14,00
Polsko (ostatní sektory) 16,00
Portugalsko 8,00
Rumunsko 10,50
Slovensko 8,00
Slovinsko 8,00
Španělsko 8,00
Švédsko 8,00

Pomocí kalkulačky si můžete spočítat, jak vysoký úrok z prodlení máte právo vymáhat.

Náhrada nákladů spojených s vymáháním dlužné částky

Kromě úroků z prodlení máte také právo požadovat paušální kompenzační poplatek ve výši 40 eur (nebo ekvivalent této částky) za každou fakturu uhrazenou po lhůtě splatnosti (v některých zemích EU je tato částka vyšší, vypočítává se na základě hodnoty faktury).

Pokud tento poplatek nepokrývá vaše náklady na vymáhání dlužné částky, můžete požadovat další přiměřenou náhradu (tj. za administrativní náklady, náklady na služby společnosti vymáhající pohledávky nebo na pověření advokáta).

Jak vymoci dlužnou částku

Pozn.: Pokud k opožďování plateb ze strany orgánu veřejné moci dochází systematicky, můžete podat oficiální stížnost u Evropské komise.

Kalkulačka pro výpočet úroků

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: