Poslední kontrola: 27/03/2019

Opožděné platby

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Pokud jste dodali zákazníkovi zboží nebo služby (v souladu s podmínkami obchodní smlouvy) a nedostali za ně zaplaceno v dohodnutém termínu, máte právo na úroky z prodlení a náhradu dlužné částky.

Toto právo se vztahuje na všechny obchodní transakce s podniky (i s živnostníky, pokud vykonávají nezávislou hospodářskou nebo odbornou činnost) a s orgány veřejné moci.

Tato pravidla a pravidla v následující kapitole se nepoužijí:

 • v případě insolvenčního řízení (včetně řízení, jehož cílem je restrukturalizace dluhu)
 • na výplatu náhrady škody (například pojišťovací společností)

 

Peníze mi dluží

 

Peníze mi dluží jiný podnik

 

Peníze mi dluží orgán veřejné moci

 

Peníze mi dluží spotřebitel

V transakcích se spotřebiteli se nemůžete domáhat úroků z prodlení. Výše uvedená pravidla se nevztahují na situace, kdy máte problém se spotřebitelem. Informace o otázkách týkajících se spotřebitelů najdete v těchto kapitolách:

 

Můj podnik je usazen v zemi EU a peníze mi dluží podnik, který působí ve stejné zemi jako já.

Jaká máte práva?

Pokud jste splnili své smluvní a zákonné povinnosti a odpovědnost za nedodržení lhůty splatnosti leží na straně zákazníka (tzn. že není způsobeno okolnostmi, které zákazník nemohl ovlivnit), máte právo požadovat úroky z prodlení a náhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky.

K jakému dni vzniká nárok na úroky z prodlení?

Nárok na úroky z prodlení vzniká ke dni následujícím po datu splatnosti stanoveném ve smlouvě.

Pokud jste ve smlouvě lhůtu splatnosti neurčili, vzniká nárok na úroky z prodlení automaticky 30 kalendářních dní poté, co zákazník obdržel fakturu nebo žádost o platbu.

Jestliže nevíte, kdy byla faktura doručena, můžete požadovat úroky z prodlení 30 kalendářních dnů poté, co jste služby nebo výrobky odběrateli dodali.

Pokud jste zákazníkovi poslali fakturu před dodáním služeb nebo výrobků, začíná se daná lhůta počítat až po jejich dodání.

V jaké výši lze úroky z prodlení účtovat?

Úroky z prodlení můžete účtovat ve výši, jaká byla dohodnuta ve smlouvě. Pokud nebyla výše úroků stanovena, použije se sazba zákonného úroku z prodlení.

Sazby zákonného úroku z prodlení v jednotlivých zemích

Členský stát EU 1. ledna 2019 až 30. června 2019
Rakousko 8,58
Belgie 8,00
Bulharsko 10,00
Chorvatsko 9,09
Kypr 8,00
Česko 9,75
Dánsko 8,05
Estonsko 8,00
Finsko 8,00
Francie 10,00
Německo 8,12
Řecko 8,00
Maďarsko 8,90
Irsko 8,00
Itálie 8,00
Lotyšsko 8,00
Litva 8,00
Lucembursko 8,00
Malta 8,00
Nizozemsko 8,00
Polsko 9,50
Portugalsko 8,00
Rumunsko 9,75
Slovensko 8,00
Slovinsko 8,00
Španělsko 8,00
Švédsko 7,50
Spojené království 8,75

Pomocí kalkulačky si můžete spočítat, jak vysoký úrok z prodlení máte právo vymáhat.

 

Náhrada nákladů spojených s vymáháním dlužné částky

Kromě úroků z prodlení máte také právo požadovat paušální kompenzační poplatek ve výši 40 eur (nebo ekvivalent této částky) za každou fakturu uhrazenou po lhůtě splatnosti (v některých zemích EU je tato částka vyšší, vypočítává se na základě hodnoty faktury).

Pokud tento poplatek nepokrývá vaše náklady na vymáhání dlužné částky, můžete požadovat další přiměřenou náhradu (tj. za administrativní náklady, náklady na služby společnosti vymáhající pohledávky nebo na pověření advokáta).

DPH

Úroky účtujete z hrubé částky dluhu (včetně DPH), z úroků samotných však DPH neplatíte.

Jak vymoci dlužnou částku

 1. Pošlete zákazníkovi fakturu zahrnující úroky a kompenzační poplatky.
 2. Obraťte se na orgán daného členského státu, který vám může s vymáháním dluhu pomoci.
 3. Využijte služeb společnosti zabývající se vymáháním pohledávek.
 4. Požádejte vnitrostátní soud o vydání exekučního titulu.

 

Můj podnik je usazen v zemi EU a peníze mi dluží podnik, který působí v jiné zemi EU než já.

Smlouvy se řídí právem, které si zainteresované strany zvolí. Proto musíte zjistit, jakým právem se vaše smlouva řídí.

Pokud to nebylo při podpisu smlouvy konkrétně určeno, řídí se předpisy o opožděných platbách právem země, v níž má své obvyklé bydliště věřitel.

Toto pravidlo je stejné pro prodej zboží i pro poskytování služeb.

Pokud se vaše smlouva řídí právními předpisy zemí, které nejsou členy EU, nemusí se následující pravidla na vás vztahovat.

Jaká jsou vaše práva?

Pokud jste splnili své smluvní a zákonné povinnosti a odpovědnost za nedodržení lhůty splatnosti leží na straně zákazníka (tzn. že není způsobeno okolnostmi, které zákazník nemohl ovlivnit), máte právo požadovat úroky z prodlení a náhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky.

K jakému dni vzniká nárok na úroky z prodlení?

Nárok na úroky z prodlení vzniká ke dni následujícím po datu splatnosti stanoveném ve smlouvě.

Pokud jste ve smlouvě lhůtu splatnosti neurčili, vzniká nárok na úroky z prodlení automaticky 30 kalendářních dní poté, co zákazník obdržel fakturu nebo žádost o platbu.

Jestliže nevíte, kdy byla faktura doručena, můžete požadovat úroky z prodlení 30 kalendářních dnů poté, co jste služby nebo výrobky odběrateli dodali.

Pokud jste zákazníkovi poslali fakturu před dodáním služeb nebo výrobků, začíná se daná lhůta počítat až po jejich dodání.

V jaké výši lze úroky z prodlení účtovat?

Úroky z prodlení můžete účtovat ve výši, jaká byla dohodnuta ve smlouvě. Pokud nebyla výše úroků stanovena, použije se sazba zákonného úroku z prodlení.

Sazby zákonného úroku z prodlení v jednotlivých zemích

Členský stát EU 1. ledna 2019 až 30. června 2019
Rakousko 8,58
Belgie 8,00
Bulharsko 10,00
Chorvatsko 9,09
Kypr 8,00
Česko 9,75
Dánsko 8,05
Estonsko 8,00
Finsko 8,00
Francie 10,00
Německo 8,12
Řecko 8,00
Maďarsko 8,90
Irsko 8,00
Itálie 8,00
Lotyšsko 8,00
Litva 8,00
Lucembursko 8,00
Malta 8,00
Nizozemsko 8,00
Polsko 9,50
Portugalsko 8,00
Rumunsko 9,75
Slovensko 8,00
Slovinsko 8,00
Španělsko 8,00
Švédsko 7,50
Spojené království 8,75

Pomocí kalkulačky si můžete spočítat, jak vysoký úrok z prodlení máte právo vymáhat.

 

Náhrada nákladů spojených s vymáháním dlužné částky

Kromě úroků z prodlení máte také právo požadovat paušální kompenzační poplatek ve výši 40 eur (nebo ekvivalent této částky) za každou fakturu uhrazenou po lhůtě splatnosti (v některých zemích EU je tato částka vyšší, vypočítává se na základě hodnoty faktury).

Pokud tento poplatek nepokrývá vaše náklady na vymáhání dlužné částky, můžete požadovat další přiměřenou náhradu (tj. za administrativní náklady, náklady na služby společnosti vymáhající pohledávky nebo na pověření advokáta).

Jak vymoci dlužnou částku

 1. Pošlete zákazníkovi fakturu zahrnující úroky a kompenzační poplatky.
 2. Obraťte se na místního partnera sítě Enterprise Europe Network.
 3. Prostudujte si pokyny pro správu přeshraničních úvěrů a pohledávek.
 4. Ověřte si, zda by se na váš případ nemohlo vztahovat některé z nařízení EU o vymáhání přeshraničních pohledávek.
 5. Využijte služeb společnosti zabývající se vymáháním pohledávek.

 

Můj podnik je usazen v zemi EU a peníze mi dluží orgán veřejné moci, který působí ve stejné zemi jako já.

Jaká máte práva?

Pokud jste splnili své smluvní a zákonné povinnosti a odpovědnost za nedodržení lhůty splatnosti leží na straně zákazníka (tzn. že není způsobeno okolnostmi, které zákazník nemohl ovlivnit), máte právo požadovat úroky z prodlení a náhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky.

K jakému dni vzniká nárok na úroky z prodlení?

Nárok na úroky z prodlení vzniká ke dni následujícím po datu splatnosti stanoveném ve smlouvě.

Pokud jste ve smlouvě lhůtu splatnosti neurčili, vzniká nárok na úroky z prodlení automaticky 30 kalendářních dní poté, co zákazník obdržel fakturu nebo žádost o platbu.

Jestliže nevíte, kdy byla faktura doručena, můžete požadovat úroky z prodlení 30 kalendářních dnů poté, co jste služby nebo výrobky odběrateli dodali.

Pokud jste zákazníkovi poslali fakturu před dodáním služeb nebo výrobků, začíná se daná lhůta počítat až po jejich dodání.

V jaké výši lze úroky z prodlení účtovat?

Můžete účtovat sazby zákonného úroku z prodlení.

Sazby zákonného úroku z prodlení v jednotlivých zemích

Členský stát EU 1. ledna 2019 až 30. června 2019
Rakousko 8,58
Belgie 8,00
Bulharsko 10,00
Chorvatsko 9,09
Kypr 8,00
Česko 9,75
Dánsko 8,05
Estonsko 8,00
Finsko 8,00
Francie 10,00
Německo 8,12
Řecko 8,00
Maďarsko 8,90
Irsko 8,00
Itálie 8,00
Lotyšsko 8,00
Litva 8,00
Lucembursko 8,00
Malta 8,00
Nizozemsko 8,00
Polsko 9,50
Portugalsko 8,00
Rumunsko 9,75
Slovensko 8,00
Slovinsko 8,00
Španělsko 8,00
Švédsko 7,50
Spojené království 8,75

Pomocí kalkulačky si můžete spočítat, jak vysoký úrok z prodlení máte právo vymáhat.

 

Náhrada nákladů spojených s vymáháním dlužné částky

Kromě úroků z prodlení máte také právo požadovat paušální kompenzační poplatek ve výši 40 eur (nebo ekvivalent této částky) za každou fakturu uhrazenou po lhůtě splatnosti (v některých zemích EU je tato částka vyšší, vypočítává se na základě hodnoty faktury).

Pokud tento poplatek nepokrývá vaše náklady na vymáhání dlužné částky, můžete požadovat další přiměřenou náhradu (tj. za administrativní náklady, náklady na služby společnosti vymáhající pohledávky nebo na pověření advokáta).

Jak vymoci dlužnou částku

 1. Pošlete zákazníkovi fakturu zahrnující úroky a kompenzační poplatky.
 2. Obraťte se na veřejného ochránce práv ve vaší zemi nebo na vnitrostátní soud.

Pozn.: Pokud k opožďování plateb ze strany orgánu veřejné moci dochází systematicky, můžete podat oficiální stížnost u Evropské komise.

 

Můj podnik je usazen v zemi EU a peníze mi dluží orgán veřejné moci, který působí v jiné zemi EU než já.

Smlouvy se řídí právem, které si zainteresované strany zvolí. Proto musíte zjistit, jakým právem se vaše smlouva řídí.

Jaká máte práva?

Pokud jste splnili své smluvní a zákonné povinnosti a odpovědnost za nedodržení lhůty splatnosti leží na straně zákazníka (tzn. že není způsobeno okolnostmi, které zákazník nemohl ovlivnit), máte právo požadovat úroky z prodlení a náhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky.

K jakému dni vzniká nárok na úroky z prodlení?

Nárok na úroky z prodlení vzniká ke dni následujícím po datu splatnosti stanoveném ve smlouvě.

Pokud jste ve smlouvě lhůtu splatnosti neurčili, vzniká nárok na úroky z prodlení automaticky 30 kalendářních dní poté, co zákazník obdržel fakturu nebo žádost o platbu.

Jestliže nevíte, kdy byla faktura doručena, můžete požadovat úroky z prodlení 30 kalendářních dnů poté, co jste služby nebo výrobky odběrateli dodali.

Pokud jste zákazníkovi poslali fakturu před dodáním služeb nebo výrobků, začíná se daná lhůta počítat až po jejich dodání.

V jaké výši lze úroky z prodlení účtovat?

Můžete účtovat sazby zákonného úroku z prodlení.

Sazby zákonného úroku z prodlení v jednotlivých zemích

Členský stát EU 1. ledna 2019 až 30. června 2019
Rakousko 8,58
Belgie 8,00
Bulharsko 10,00
Chorvatsko 9,09
Kypr 8,00
Česko 9,75
Dánsko 8,05
Estonsko 8,00
Finsko 8,00
Francie 10,00
Německo 8,12
Řecko 8,00
Maďarsko 8,90
Irsko 8,00
Itálie 8,00
Lotyšsko 8,00
Litva 8,00
Lucembursko 8,00
Malta 8,00
Nizozemsko 8,00
Polsko 9,50
Portugalsko 8,00
Rumunsko 9,75
Slovensko 8,00
Slovinsko 8,00
Španělsko 8,00
Švédsko 7,50
Spojené království 8,75

Pomocí kalkulačky si můžete spočítat, jak vysoký úrok z prodlení máte právo vymáhat.

 

Náhrada nákladů spojených s vymáháním dlužné částky

Kromě úroků z prodlení máte také právo požadovat paušální kompenzační poplatek ve výši 40 eur (nebo ekvivalent této částky) za každou fakturu uhrazenou po lhůtě splatnosti (v některých zemích EU je tato částka vyšší, vypočítává se na základě hodnoty faktury).

Pokud tento poplatek nepokrývá vaše náklady na vymáhání dlužné částky, můžete požadovat další přiměřenou náhradu (tj. za administrativní náklady, náklady na služby společnosti vymáhající pohledávky nebo na pověření advokáta).

Jak vymoci dlužnou částku

 1. Pošlete zákazníkovi fakturu zahrnující úroky a kompenzační poplatky.
 2. Obraťte se na sít SOLVIT.

Pozn.: Pokud k opožďování plateb ze strany orgánu veřejné moci dochází systematicky, můžete podat oficiální stížnost u Evropské komise.

 

Související témata

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Místní podpora podnikání - Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Sdílet tuto stránku: