Poslední kontrola: 26/07/2021

Poskytování služeb v zahraničí

Poskytujete-li služby v zemi, kde žijete, ať již v rámci podniku, nebo jako živnostník (např. architekt, turistický průvodce apod.), můžete tytéž služby poskytovat i v ostatních členských zemích Unie, aniž byste tam museli zakládat novou společnost nebo pobočku.

To vám může pomoci především v situaci, kdy chcete:

V zásadě byste měli mít možnost poskytovat služby v jiném členském státě Unie, aniž byste se museli podrobit veškerým administrativním formalitám dané země (např. získat povolení k provozování obchodní činnosti). Pravděpodobně však budete muset o svém záměru nabízet služby v dané zemi informovat místní úřady. Budou-li pak úřady po vás chtít splnit určité požadavky, budou k tomu muset mít pádný důvod.

Pokud narazíte při styku se správními orgány na problém, obraťte se na naše pracovníky, kteří vám poskytnou pomoc a poradenstvíOtevřít jako externí odkaz .

Poznámka: Nabízíte-li telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání či elektronické služby, jsou tyto služby vždy zdaňoványdefren v zemi zákazníka. U osoby nepovinné k dani se jedná o zemi, kde je usazena, má trvalé bydliště nebo kde se obvykle zdržuje. U firemního zákazníka se jedná o zemi, kde má podnik ústředí nebo stálou provozovnu, ve které je služba poskytována.

Přesto však nemůžete vždy jednoduše předpokládat, že služby můžete v zemi poskytovat, aniž byste tam zřídili podnik. Zda je nutné společnost zakládat, či nikoli, bude záležet na tom, jak často, jak dlouho a jak pravidelně chcete služby v dané zemi poskytovat.

Kromě toho mohou v určitých odvětvích platit odlišná pravidla, jako je tomu například u poskytování:

Chcete-li si nechat zapsat společnost do obchodního rejstříku v jiné zemi EU, budete se muset řídit vnitrostátními předpisy ohledně založení či zápisu dceřiné společnosti, pobočky nebo zastoupení a většinou předpisů, které daná země pro založení podniku uplatňuje (včetně uznání vaší odborné kvalifikaceen a získání příslušných povolení). Může být také požadováno splnění vnitrostátních, evropských nebo mezinárodních norem.

Jaké konkrétní požadavky budete muset splnit právě vy, vám sdělí pracovníci jednotného kontaktního místaOtevřít jako externí odkaz v zemi, kde byste chtěli služby poskytovat.

Jednotná kontaktní místa poskytují informace v úředním jazyce dané země. Mnohé z nich vám však budou moci poradit i v jiném jazyce. Záběr informací a služeb, které jednotlivá kontaktní místa nabízejí, se může lišit.

Máte otázku týkající se konkrétní země?

Telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby

Poskytujete-li telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby, jsou tyto služby zpravidla zdaňoványdefren v zemi zákazníka.

Firemní zákazníci

U firemního zákazníka se jedná o zemi, kde má podnik ústředí nebo stálou provozovnu, ve které je služba poskytována.

Zákazníci nepovinní k dani

U osob nepovinných k dani se jedná o zemi, kde jsou usazeni, mají trvalé bydliště nebo kde se obvykle zdržují.

Zvláštní pravidla v případě nízkého ročního obratu

Existují určité výjimky. Zjednodušená pravidla vám dovolují si zvolit, zda chcete uplatňovat předpisy týkající se DPH ve vaší zemi (tj. kde jste usazeni, máte trvalé bydliště nebo kde se obvykle zdržujete) – musíte ale splňovat tato kritéria:

V takovém případě se nebudete muset zaregistrovat, podávat přiznání k DPH ani odvádět daň v každé zemi EU, kde mají vaši zákazníci bydliště (ani se nebudete muset zaregistrovat do systému MOSS). Místo toho můžete svým zákazníkům účtovat DPH ve výši sazby, která platí ve vaší zemi, a také přiznávat a hradit DPH daňovým orgánům ve vaší zemi.

Pokud se ve vaší zemi účastníte zvláštního režimu pro malé podniky, který umožňuje osvobodit vaše dodávky do určité výše od DPH, platí tento režim i pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby.

Zákazníci mají stejná práva ve všech zemích EU

I když si můžete obecné podmínky prodeje definovat libovolně sami, musí mít všichni zákazníci ze zemí EU možnost odebírat vaše služby (poskytované ve vašich prostorách nebo elektronicky) za stejných podmínek jako místní zákazníci. Pokud nabízíte slevy nebo jiné speciální podmínky prodeje, měli by je mít možnost využít všichni zákazníci bez ohledu na to, ve které zemi EU se nacházejí, jakou mají státní příslušnost nebo kde mají bydliště či kde podnikají.

Pravidla se vztahují na transakce online i offline, pokud jde o prodej konečnému uživateli (jednotlivci či podniku, který nemá v úmyslu zakoupené služby znovu prodat, přeměnit, zpracovat, pronajmout nebo je učinit předmětem subdodávky). Pravidla se nevztahují na audiovizuální služby. Na další online obsah chráněný autorským právem se stále mohou vztahovat omezení vyplývající z teritoriálního omezení autorského práva.

Přístup k online rozhraním

Zákazníci musí mít přístup ke kterékoli verzi vašich internetových stránek. Pokud například zadají německé URL vašich stránek, ale připojují se z Česka, neměli by být automaticky přesměrováni na českou verzi. Předtím, než je přesměrujete, vám k tomu musí dát svůj souhlas. Mají také právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Prodej služeb poskytovaných elektronicky

Sídlí-li zákazník v jiné zemi EU a chce od vás nakupovat služby poskytované elektronicky (např. cloudové služby, uchovávání údajů nebo hosting internetových stránek), měl by mu být přístup k těmto službám a k registraci umožněn za stejných podmínek jako místním zákazníkům.

Pokud musíte při poskytování služby zahraničním zákazníkům cestovat za hranice, mohou vám vzniknout dodatečné náklady (např. za skladování či vyřízení administrativních formalit). V takovém případě lze zahraničním zákazníkům účtovat vyšší ceny.

Nejste si jisti, co všechno si pod pojmem diskriminace představit?

Pokud si nejste zcela jisti, zda jste se nestali obětí diskriminace ze strany poskytovatele služeb, či zda sami neuplatňujete vůči zákazníkům diskriminační podmínky, obraťte se na pracovníky kontaktního místaen ve vaší zemi.

Související témata

Právní předpisy EU

Týká se vás brexit?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Evropské řízení o drobných nárocích

Urovnávání sporů s dodavateli nebo zákazníky z jiné země EU u pohledávek do výše 2 000 eur

Poradce EURES Otevřít jako externí odkaz

Poradce EURES informuje o pracovních podmínkách a pomáhá s náborem zaměstnanců ve vaší zemi nebo příhraničním regionu.

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání , např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Kde získat další pomoc

Sdílet tuto stránku: