Poslední kontrola: 02/07/2020

Rovné zacházení

Týká se vás brexit?

Pravidla a podmínky uvedené na této stránce budou platit minimálně až do 31. prosince 2020:

  • Jako státní příslušník EU máte v Británii stále neomezený přístup na trh práce a všechna práva pracovníků vyplývající z právních předpisů EU tam zůstávají zachována;
  • Jako britský občan máte v EU také stále neomezený přístup na trh práce a i tam zůstávají všechna práva pracovníků vyplývající z právních předpisů EU zachována.

Pokud narazíte při vymáhání svých práv na problém, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Jste-li občanem jedné ze zemí EU a pracujete v jiném členském státě, máte vy a vaši rodinní příslušníci nárok na stejné zacházení jako státní příslušníci hostitelské země.

Vaše práva a výhody v hostitelské zemi se tedy mohou lišit od toho, na co jste zvyklí ve své domovské zemi.

Veřejné služby zaměstnanosti (při hledání zaměstnání)

Jako občané EU, kteří v Unii hledají práci mimo svou zemi, máte nárok na stejnou podporu ze strany veřejných služeb zaměstnanosti (tj. například úřadu práce) jako státní příslušníci země, kde si práci hledáte.

Kontaktujte veřejné služby zaměstnanosti

Podmínky na pracovišti apod.

Jako státní příslušník jedné ze zemí EU s vámi musí být zacházeno stejně jako s vašimi kolegy, kteří jsou státními příslušníky hostitelské země.

To se týká:

Výhody a požitky

Jako státní příslušníci země EU máte nárok na stejné výhody, a to ode dne, kdy jste v dané zemi začali pracovat (ať už jde o závislou či nezávislou činnost).

To zahrnuje například i různá zvýhodnění, která nejsou přímo spojena se zaměstnáním, ale které vyplývají spíše ze samotného faktu, že v dané zemi pracujete (např. snížené jízdné na vlak, proplácení školného, dávky v nezaměstnanosti pro vaše děti, které si hledají první práci apod.).

Můžete být rovněž oprávněni zažádat o nepeněžní výhody (např. nárok na tlumočení během soudního řízení).

Jako státním příslušníkům země EU vám také vzniká nárok na příspěvky, které mají pracující a jejich rodinní příslušníci, kteří tam s nimi žijí.

Informace o vašich právech sociálního zabezpečení, např. dávkách v nezaměstnanosti, rodinných dávkách a důchodech

Přeshraniční pracovníci

Pokud žijete v jiné zemi, než kde pracujete, budete mít právo v dané zemi pobývat, i když nemáte tamější státní příslušnost.

Dojíždíte-li totiž do práce za hranice, bude se mít za to, že máte dostatečné prostředky na zaopatření svého živobytí.

Pokud narazíte na problémy, když si budete v zemi, kde bydlíte, žádat o dávky, na něž vzniká nárok na základě pobytu, obraťte se na naši asistenční službu.

Příklad

Zjistěte si, na které dávky máte v hostitelské zemi nárok

Rosita je z Itálie, ale se svým manželem a třemi dětmi žije ve Francii. Zažádala o slevu na železniční jízdné pro početné rodiny. Její žádost byla zamítnuta z důvodu, že ani ona ani její děti nemají francouzské občanství.

Rosita by měla na svém nároku trvat a v případě potřeby vyhledat pomoc některé z asistenčních služeb EU. Správně mají všichni pracující EU s početnými rodinami (v řadě zemí se jedná o tři a více dětí) nárok na slevu na železniční jízdné v zemi, ve které pracují, a to od data, kdy tam začali pracovat (pokud taková sleva v dané zemi existuje a mohou ji využívat státní příslušníci této země).

Setrvání v zahraničí po ztrátě zaměstnání

Pokud přijdete o zaměstnání při pobytu v jiné zemi, máte právo v dané zemi pobývat i nadále. Více informací o podmínkách pobytu i administrativních náležitostech.

Potřebujete-li další informace nebo poradenství, obraťte se na úřady, které mají na starosti prosazování rovného zacházeníen v jednotlivých státech EU.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: