Viimati ajakohastatud: 10/11/2021

Võrdne kohtlemine töökohal

ELi kodanikuna on teil õigus võrdsele kohtlemisele nii töölevõtmise, töötingimuste, ametikõrgenduse, töötasu, kutseõppele juurdepääsu, tööandjapensionide kui ka vallandamise osas. ELis on nii avalikus kui ka erasektoris keelatud töökohal diskrimineerida vanuse, soo, puude, etnilise või rassilise päritolu, usu või uskumuste või seksuaalse sättumuse alusel.

Tööalaste õiguste, sotsiaalhüvitiste ning tööhõiveteenustele juurdepääsu osas tuleb teid ELi kodanikuna kohelda täpselt samamoodi kui teie kohalikke kolleege, kes on asjaomase riigi kodanikud. Siiski võib teie uus elukohariik otsustada, et esimese kolme riigis elamise kuu jooksul teile sissetulekutoetust või muid hüvitisi ei maksta (nt kui saabusite riiki hooajatöötajana, töötasite ühe kuu ja seejärel taotlesite sissetulekutoetust) ning isegi kauem juhul, kui saabute riiki tööotsijana.

Millist liiki diskrimineerimise eest olete kaitstud?

Vaadake, millised on diskrimineerimise liigid

Mõistlikud abinõud

Kui teil on puue, võite vajada oma töökohustuste täitmiseks või koolitusel osalemiseks töö või töökohaga seotud kohandusi. Sellisel juhul saate taotleda, et teie tööandja võtaks mõistlikke abinõusid. Neid abinõusid saab kohaldada kõigi tööga seotud tegevuste suhtes, alates tööle kandideerimisest kuni töösuhte lõpetamiseni, ning need hõlmavad ka töötingimusi ja erisoodustusi.

Kuidas oma õigusi kasutada?

Kui leiate, et teid on diskrimineeritud, saate abi saamiseks pöörduda riiklike võrdõiguslikkust edendavate asutusteen poole. Mõned neist asutustest saavad teile anda teie olukorra kohta kasulikku teavet, samal ajal kui teised saavad teid aidata kaebuse esitamisel. Nad võivad seejärel (olles saanud teie heakskiidu) pöörduda ka pädeva kohtu poole.

Olenevalt siseriiklikest õigusaktidest võib teil olla õigus hüvitisele, tööle ennistamisele või kohtumäärusele, millega kohustatakse teie tööandjat võtma meetmeid diskrimineerimise lõpetamiseks ja mõistlike abinõude võimaldamiseks.

Saate ka abi ja nõu saamiseks võtta ühendust selliste organisatsioonidega nagu ametiühingud, vabaühendused ning juristid.

Teave riikide kohta

Kas küsimused on seotud konkreetse riigiga?

Vt ka:

Kuidas Mõistlikke Abinõusid Praktikas Rakendada?Ava välislingina

Vaata ka

Ettevõtetele ja ettevõtjatele

KKK

ELi õigusaktid

Mida Brexit mõjutab?

Sellel lehel esitatud eeskirju ja tingimusi kohaldatakse vähemalt kuni 31. detsembrini 2020:

  • ELi kodanikuna on teil endiselt täielik juurdepääs Ühendkuningriigi tööturule ja teil säilivad kõik ELi õigusest tulenevad töötajate õigused;
  • Ühendkuningriigi kodanikuna on teil endiselt täielik juurdepääs ELi tööturule ja teil säilivad kõik ELi õigusest tulenevad töötajate õigused.

Kui teil on probleeme oma õiguste kasutamisega, võtke palun ühendust meie abiteenistustega.

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: