Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 13/09/2017

Võrdne kohtlemine

Teises ELi liikmesriigis töötava ELi kodanikuna on teil ja teie perel õigus selle riigi kodanikega võrdsele kohtlemisele.

Teie õigused ja hüvitised vastuvõtvas riigis võivad siiski erineda nendest, millega te oma koduriigis harjunud olete.

Tööd otsides: avalikud tööturuasutused

Kui olete ELi kodanik, kes otsib teises ELi liikmesriigis tööd, on teil õigus avalikelt tööturuasutustelt saada samaväärset toetust, kui selle riigi kodanikel.

Võtke ühendust avalike tööturuasutustega.

Töökohal

ELi kodanikuna tuleb teid kohelda täpselt samamoodi kui teie kolleege, kes on vastuvõtva riigi kodanikud.

See hõlmab järgmist:

 • töötasu ning muud töölevõtu- ja töötingimused;
 • töötervishoid ja -ohutus;
 • juurdepääs koolitustele ning õigus kasutada kutseõppeasutusi ja ümberõppekeskusi nii teil kui ka teie lastel;
 • õigus eluasemele, sealhulgas sotsiaalmajutusele või lihtsustatud korras eluaseme omanikuks saamisele;
 • teie õigus kuuluda ametiühingusse, hääletada sellega seotud valimistel ja õigus olla valitud ametiühingu halduslikule või juhtivale ametikohale;
 • sotsiaalsed ja maksusoodustused;
 • vallandamine, pärast vallandamist tööle ennistamine ja uue töökoha leidmine.

Hüvitised

ELi kodanikuna on teil alates palgatöötajana või füüsilisest isikust ettevõtjana tööd alustamise päevast õigus kohalike elanikega samadele hüvitistele.

See võib hõlmata ka soodustusi, mis ei ole otseselt seotud tööga, nagu odavamad rongipiletid, tööandjapension, stipendiumid või töötushüvitised teie lastele, kui nad otsivad oma esimest töökohta.

Samuti võib teil olla õigus mitterahalistele hüvedele (nt õigus tõlketeenustele kohtumenetlustes).

ELi kodanikuna on teil õigus saada ka neid hüvitisi, mida makstakse töötajatele ja nende peredele tänu sellele, et nad vastuvõtvas riigis elavad.

Lugege täiendavalt oma sotsiaalkindlustusõiguste (töötushüvitised, perehüvitised ja pensionid) kohta.

Piiriülesed töötajad

Kui te ei ela samas riigis, kus te töötate, saate õiguse töökohariigis elada isegi juhul, kui te ei ole selle riigi kodanik.

Kui töötate naaberriigis, siis lähtutakse sellest, et teil on piisavad vahendid enda ülalpidamiseks.

Kui teil tekib oma elukohariigis probleeme elukohapõhiste hüvitiste taotlemisel, siis võtke ühendust meie abiteenistustega.

Näide

Uurige välja, millistele hüvitistele on teil oma uues elukohariigis õigus

Rosita on pärit Itaaliast, kuid ta elab ja töötab Prantsusmaal, kus elavad ka tema abikaasa ja kolm last. Ta taotles suurtele peredele mõeldud rongipiletisoodustust, kuid talle ei antud seda, sest ei tema ega tema lapsed ole Prantsusmaa kodanikud.

Rosita peaks endale kindlaks jääma ja vajaduse korral paluma abi erinevatelt ELi abiteenistustelt. Kõigil ELi töötajatel, kellel on suur pere (paljudes riikides kolm last või rohkem), on õigus riigis, kus nad töötavad, odavamalt rongiga reisida alates päevast, mil nad tööd alustavad – kui sellised soodustused on olemas ja neid pakutakse selle riigi kodanikele.

Välismaale jäämine pärast töö kaotamist

Kui kaotate teises liikmesriigis elades töö, on teil endiselt õigus seal elada. Tutvuge tingimuste ja formaalsustega.

Lisateabe ja abi saamiseks võtke ühendust konkreetses liikmesriigis võrdset kohtlemist edendava ametiasutusegaEnglish.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid