Viimati ajakohastatud: 03/11/2022

Lepingud ja energiatarbimine

Selged lepingutingimused

Enne energialepingule allakirjutamist peaksite saama tarnijalt selget, õiget ja arusaadavat põhiteavet . Samuti tuleb teile lepingutesse tehtavatest muudatustest ette teatada, kusjuures teil on õigus leping lõpetada, kui te uute tingimustega ei nõustu.

Taganemisõigus

Samuti on teil õigus taganeda uuest lepingust 14 päeva jooksul, kui leping sõlmiti väljaspool tarnija äriruume või Interneti või telefoni teel.

Täpne teave teie energiatarbimise kohta

Teil on õigus saada tasuta juurdepääs oma energiatarbimise andmetele. Te võite andmehaldurilt (nt energiatarnija või võrguettevõtja) paluda, et ta edastaks need andmed teistele elektri- ja gaasitarnijatele, kusjuures teilt ei saa nõuda selle teenuse eest tasu.

Kui hoonesse paigaldatakse uus ühendus (nt kui ehitis renoveeritakse suures osas), on teil õigus saada konkurentsivõimelise hinnaga individuaalne elektri- ja gaasiarvesti (samuti kaugkütte- ja -jahutuse ning sooja vee arvesti), mis kajastavad täpselt teie energiatarbimist. Muudel juhtudel kehtib õigus konkurentsivõimelise hinnaga individuaalse arvesti saamiseks tingimusel, et riigi tasandil ei ole kindlaks tehtud tehnilisi või rahalisi takistusi.

Kui teil on nutiarvesti, on teil oma kehtiva energialepingu raames õigus pääseda lihtsalt ja tasuta juurde teie elektritarbimist kajastavatele andmetele vähemalt kahe eelmise aasta kohta. Samuti on teil õigus näha teie tarbimist käsitlevaid andmeid vähemalt kolme eelneva aasta kohta või alates teie kehtiva energialepingu algusest, kui see on sõlmitud vähem kui kolm aastat tagasi.

Hoiatus

Teie gaasi- ja elektriarved en peaksid põhinema tegelikul energiakasutusel ning need tuleks teile saata piisavalt sageli, et teil oleks võimalik oma energiakasutust hallata.

Arved peaksid olema selged ja sisaldama kasulikku teavet. Need peaksid teil võimaldama:

  • hõlpsasti aru saada, kui palju te kasutatud energia eest tegelikult maksate ning
  • võrrelda erinevate energiatarnijate pakkumisi bg ,

et saaksite soovi korral tarnijat vahetada.

Kuidas energiat tõhusalt kasutada?

Teile tuleb anda korrektset teavet selle kohta, kui palju energiat te kasutate ja kuidas saaks seda teha tõhusamalt.

Teie energiaarvete, lepingute, tehingute ja kviitungite puhul peaks (juhul kui teie riigi ametiasutused ei ole seda pidanud asjakohatuks) olema selgelt välja toodud:

ELi energiamärgis

Kui ostate uue külmkapi, sügavkülmiku, pesumasina, pesukuivati, nõudepesumasina, elektriahju, televiisori, lambi või kliimaseadme, on teil õigus saada teavet selle kohta, kui palju energiat see seade tarbib. Poed peavad kauba juures esitama ELi energiamärgise sk ja tootekirjelduses peab olema põhjalik teave toote tõhususe kohta.

Energiatõhususe sertifikaat

Teil on õigus saada teavet ostetava või üüritava kinnisvara energiatõhususe kohta. Enne kui üüri- või ostulepingu allkirjastate, peaksite saama energiatõhususe sertifikaadi, milles selgitatakse kuivõrd tõhus on kinnisvara energiakasutuse seisukohast. Sertifikaat peaks sisaldama ka soovitusi selle kohta, kuidas parandada selle energiatõhusust.

Taastuvad energiaallikad

Seadmete või süsteemide tarnija või riiklikud ametiasutused peaksid teile andma teavet seadmete ja süsteemide tulususe, kulude ja energiatõhususe kohta ning selle kohta, kas neis kasutatakse taastuvatest energiaallikatest toodetud soojust, jahutust ja elektrit.

Elektritarnija peab teile edastama vajaliku teabe selle kohta, milliseid energiaallikaid (taastuvenergia, tuumaenergia jne) ta kasutab ja milline on nende allikate keskkonnamõju. See teave peab olema esitatud lihtsalt ja võrreldaval viisil.

Kui kaalute taastuvenergiat kasutavate elektrit tootvate seadmete või kütte- ja jahutussüsteemide paigaldamist või vahetamist, peaksite saama seadmete või süsteemide tarnijalt või pädevalt riiklikult ametiasutuselt teavet nende seadmete ja süsteemide kulude, eeliste ja energiatõhususe kohta.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: