Pēdējā pārbaude: 03/11/2022

Līgumi un energopatēriņš

Skaidri saprotama informācija līgumā

Pirms energoapgādes līguma parakstīšanas jums no piegādātāja jāsaņem skaidra, pareiza un saprotama būtiskākā informācija . Jums ir arī jāsaņem iepriekšējs paziņojums, ja līgumā tiek izdarītas izmaiņas, un tādā gadījumā jābūt iespējai lauzt līgumu, ja nepiekrītat jaunajiem nosacījumiem.

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no jauna līguma, ja tas ticis noslēgts ārpus piegādātāja uzņēmuma telpām, internetā vai pa telefonu.

Precīza informācija par jūsu energopatēriņu

Jums ir tiesības bez maksas piekļūt sava energopatēriņa datiem. Varat lūgt, lai datu pārvaldnieks (proti, piegādātājs vai tīkla operators) šos datus nodod citiem elektroenerģijas vai gāzes piegādātājiem. Par šo pakalpojumu jums nedrīkst pieprasīt maksu.

Ja ēkā ierīko jaunu pieslēgumu (piemēram, tajā tiek veikti apjomīgi remontdarbi), jums ir tiesības par konkurētspējīgu cenu saņemt precīzu individuālo elektroenerģijas un gāzes skaitītāju (kā arī centralizētās siltumapgādes/aukstumapgādes un karstā ūdens skaitītāju). Pārējos gadījumos jūsu tiesības uz precīzu individuālo skaitītāju par konkurētspējīgu cenu ir spēkā, ja valsts līmenī nav konstatēti tehniski vai finansiāli šķēršļi.

Ja jums ir viedais skaitītājs, tad jums jābūt iespējai vienkārši un bez maksas piekļūt detalizētai informācijai par jūsu energopatēriņu vismaz divos iepriekšējos gados atbilstoši spēkā esošajam līgumam. Jums ir arī tiesības piekļūt datiem par patēriņu vismaz pēdējos trīs gados vai kopš spēkā esošā piegādes līguma darbības sākuma, ja līgums ir jaunāks par trim gadiem.

Uzmanību

Piegādātājam ir jānosūta jums gāzes un elektroenerģijas rēķini en , pamatojoties uz faktisko enerģijas patēriņu, un pietiekami bieži, lai jūs varētu kontrolēt savu energopatēriņu.

Šādiem rēķiniem ir jābūt skaidri strukturētiem un jāsatur noderīga informācija. Ar to palīdzību jums ir jābūt spējīgam:

  • viegli saprast, cik jūs faktiski maksājat par patērēto enerģiju,
  • salīdzināt dažādu enerģijas piegādātāju piedāvājumus bg ,

lai jūs varētu mainīt piegādātāju, ja vēlaties.

Kā enerģiju patērēt lietderīgi

Jums ir tiesības tikt pienācīgi informētam par to, cik daudz enerģijas patērējat un kā uzlabot savu energoefektivitāti.

Jums izrakstītajos rēķinos par patērēto enerģiju, līgumos, darījumu dokumentos un čekos — ja vien jūsu valsts iestādes nav noteikušas ko citu — jābūt skaidri norādītai šādai informācijai:

ES energoefektivitātes marķējums

Iegādājoties jaunu ledusskapi, saldētavu, veļasmašīnu, veļas žāvētāju, trauku mazgājamo mašīnu, elektrisko krāsni, televizoru, lampu vai gaisa kondicionētāju, jums jāsaņem informācija par to, cik daudz enerģijas šīs ierīces patērē. Veikalos jābūt izliktam ES energomarķējumam sk , kā arī ražojuma datu lapai, kurā norādīta detalizēta informācija par konkrētās preces energoefektivitāti.

Energoefektivitātes sertifikāts

Ja plānojat iegādāties vai īrēt mājokli, jums ir tiesības uz informāciju par konkrētā īpašuma energoefektivitātes klasi. Pirms līguma parakstīšanas jums jāsaņem energoefektivitātes sertifikāts, kurā norādīta īpašuma energoefektivitātes klase. Šajā sertifikātā jābūt arī ieteikumiem, kā šī īpašuma energoefektivitāti ir iespējams uzlabot.

Atjaunojamie energoresursi

Vai nu iekārtu piegādātājam, vai kompetentajām valsts iestādēm ir jūs jāinformē par tādu ar atjaunojamiem energoresursiem darbināmu iekārtu un sistēmu priekšrocībām, izmaksām un energoefektivitāti, kuras izmanto apkurei, dzesēšanai un elektrības ražošanai.

Elektroenerģijas piegādātājam ir pienākums jums sniegt informāciju par savu enerģijas avotu struktūru (atjaunojamie energoresursi, kodolenerģija u. c.) un ietekmi uz vidi. Šai informācijai jābūt sniegtai viegli saprotamā un salīdzināmā veidā.

Ja domājat uzstādīt vai mainīt elektroenerģijas ražošanas vai apkures/dzesēšanas sistēmu, kura izmanto atjaunojamos energoresursus, jums jābūt iespējai no iekārtas piegādātāja vai kompetentās valsts iestādes saņemt ziņas par šīs iekārtas izmaksām, priekšrocībām un energoefektivitāti.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: