Pēdējā pārbaude: 14/05/2019

Līgumi ar klientiem

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Eiropas Savienības tiesību akti nosaka taisnīguma un caurskatāmības prasības līgumiem, kas noslēgti ar patērētājiem.

Uz kuriem līguma noteikumiem attiecas ES prasības?

Turpinājumā sniegtā informācija attiecas tikai uz pārdošanu patērētājiem, kuri iepērkas ārpus savas profesionālās sfēras. Tā neattiecas uz pārdošanu citiem uzņēmumiem.

ES prasības attiecas uz visiem līguma noteikumiem, kas nav individuāli apspriesti ar patērētāju, tādiem kā iepriekš sagatavoti tipveida noteikumi. ES līgumu noteikumi neattiecas uz līguma galveno mērķi un kvalitātes/cenas attiecību.

Ņemiet vērā, ka tad, ja vēlaties atsaukties uz to, ka līgums ticis individuāli apspriests, jums vajadzēs to pierādīt.

Līgumiem ir jābūt godīgiem

Tipveida līguma noteikumiem, kas tiek izmantoti jūsu uzņēmējdarbībā, jābūt godīgiem neatkarīgi no tā, vai tie ir "vispārīgi noteikumi" vai tie ir iekļauti sīki izstrādātā līgumā.

Saskaņā ar ES regulējumu tipveida līguma noteikumi nedrīkst:

Jums jārīkojas godprātīgi, ņemot vērā patērētāju likumīgās intereses, un darījumi ar viņiem jākārto godīgi un taisnīgi.

Negodīgi līguma noteikumi nav saistoši

Netaisnīgi līguma noteikumi nav saistoši patērētājiem, un jūs nedrīkstat uz tiem atsaukties pat tad, ja patērētājs ir parakstījis līgumu.

Ja netaisnīgais noteikums nav līguma būtisks elements, pārējie līguma noteikumi joprojām ir saistoši jums un patērētājam.

Līgumiem jābūt caurskatāmiem

Līguma noteikumiem jābūt noformulētiem skaidrā, saprotamā valodā. No vienas puses, tiem jābūt gramatiski skaidriem un, no otras puses, patērētājam ir jāspēj saprast to ekonomiskās sekas.

Ņemiet vērā, ka jebkura neskaidrība tiks interpretēta par labu patērētājam.

Negodīgu noteikumu piemēri

Papildus vispārīgajam "godprātības" un "samērības" pienākumam ES tiesību aktos ir saraksts, kur uzskaitīti konkrēti noteikumi, kurus var uzskatīt par negodīgiem.

Zemāk izklāstītās situācijas ir tādu noteikumu piemēri, kurus saskaņā ar ES noteikumiem var uzskatīt par negodīgiem.
 

1. Atbildība patērētāja nāves vai savainojuma gadījumā

Noteikumi, kas atbrīvo jūs no atbildības vai ierobežo jūsu atbildību patērētāja nāves vai savainojuma gadījumā, kuru izraisījusi kāda jūsu darbība vai kļūme.

2. Kompensācija, ja nepildāt savus pienākumus

Noteikumi, kas nepamatoti liedz vai ierobežo patērētāja tiesības uz kompensāciju gadījumā, ja nepildāt savu līguma daļu.

3. Klauzula, kas atbrīvo jūs no pienākuma sniegt pakalpojumus

Noteikumi, kuri jums ļauj pārtraukt pakalpojuma sniegšanu tikai tāpēc vien, ka jūs tas neapmierina, bet kuri joprojām ir saistoši patērētājam.

4. Vienpusēja kompensācija līguma laušanas gadījumā

Noteikumi, kas jums ļauj paturēt iepriekšējas iemaksas, ja patērētājs lauž līgumu, bet neparedz līdzvērtīgu kompensāciju patērētājiem, ja līgumu laužat jūs.

5. Pārmērīgi liela kompensācija

Noteikumi, kas paredz, ka patērētājs maksā pārmērīgi augstu kompensāciju kādu saistību nepildīšanas gadījumā.

6. Līguma vienpusēja anulēšana

Noteikumi, kas jums ļauj vienpusēji lauzt līgumu, nepiešķirot tādas pašas tiesības patērētājam.

7. Līguma anulēšana īsā laikā

Noteikumi, kas jums ļauj īsā laikā izbeigt beztermiņa līgumu, ja vien anulēšana nav absolūti pamatota.

8. Noteikta termiņa līgumu automātiska pagarināšana

Noteikumi, kas paredz, ka patērētājam par nodomu lauzt līgumu ir jāpaziņo nepamatoti ilgu laiku iepriekš.

9. Slēpti noteikumi

Patērētājiem saistoši noteikumi, par kuriem viņi, pilnīgi iespējams, neko nevarēja zināt pirms līguma parakstīšanas.

10. Vienpusēji līguma grozījumi

Noteikumi, kas jums ļauj vienpusēji grozīt līgumu, ja vien tajā nav paredzēts pamatots iemesls tā rīkoties.

11. Vienpusēja preces vai pakalpojuma mainīšana

Noteikumi, kas jums ļauj vienpusēji un bez pietiekama pamatojuma izdarīt izmaiņas precē vai pakalpojumā.

12. Cenas izmaiņas

Noteikumi, kas jums ļauj noteikt vai palielināt galīgo cenu piegādes brīdī, nedodot patērētājiem iespēju lauzt līgumu, ja summa ir daudz lielāka, nekā bija paredzēts sākumā.

13. Līguma noteikumu vienpusēja interpretācija

Noteikumi, saskaņā ar kuriem tikai jums vien ir tiesības interpretēt jebkuru līguma noteikumu un izlemt, vai attiecīgā prece vai pakalpojums tam atbilst.

14. Atteikšanās pildīt jūsu personāla paziņojumus

Noteikumi, kas jums ļauj nepildīt saistības, ko uzņēmušies jūsu darbinieki, vai jums ļauj uz šīm saistībām attiecināt vēl citus nosacījumus.

15. Pienākumu vienpusēja izpilde

Noteikumi, kas uzliek patērētājiem par pienākumu pildīt visas viņu saistības, kad jūs neievērojat savas.

16. Līgumu nodošana citiem komersantiem ar neizdevīgākiem nosacījumiem

Noteikumi, kas jums ļauj nodot līgumu bez patērētāja piekrišanas, neaizsargājot patērētāju no sliktākiem nosacījumiem.

17. Ierobežotas tiesības iesniegt prasību tiesā

Noteikumi, kas ierobežo patērētāju tiesībaizsardzības veidus un uzliek viņiem pierādījuma sniegšanas pienākumu, lai arī par to atbild otra puse.

Informācija par valsts noteikumiem

Ņemiet vērā, ka ES noteikumi par negodīgiem līguma noteikumiem nosaka minimālo standartu, ko valsts tiesību akti var paplašināt.

Lai uzzinātu vairāk par noteikumiem, kas ir piemērojami, vērsieties savas valsts Biznesa atbalsta tīklā ("Enterprise Europe Network").

"Consumer Law Ready"

Programma "Consumer Law Ready" piedāvā bezmaksas apmācību par patērētāju tiesībām mikrouzņēmumiem un MVU visā ES. Varat pieteikties mācībām savā valstī, lai pārliecinātos, ka jūsu MVU ir labi informēts par patērētāju aizsardzības regulējumu.

Ja vēlaties mācīties patstāvīgi, reģistrējietiesen, lai varētu piekļūt mācību materiālam. Pēc tam varat nokārtot elektronisku testu, lai saņemtu sertifikātu.

Ieskatieties portālā "Consumer Law Ready"en, lai noskaidrotu, kā reģistrētiesen.

Saistītās tēmas

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: