Pēdējā pārbaude: 04/05/2020

Norīkoti darba ņēmēji

Sakarā ar koronavīrusu noteiktie robežšķērsošanas ierobežojumi norīkotajiem darba ņēmējiem

Jūsu darba devējs jūs var uz laiku nosūtīt darbā uz citu ES valsti. Šajā laikā jums būs norīkota darba ņēmēja statuss, un jūs līdz norīkojuma beigām varēsiet izmantot dažus no tiem pašiem nodarbinātības nosacījumiem un tiesībām, kādi ir uzņemošās valsts darba ņēmējiem.

Norīkojums var turpināties tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs konkrēta uzdevuma izpildei. Kad norīkojums ir noslēdzies, jums jāatgriežas tajā ES valstī, no kuras tikāt norīkots.

Nodarbinātības nosacījumi

Uz jums attieksies jūs uzņemošajā valstī piemērojamie darba nosacījumi, ja tie ir izdevīgāki nekā jūsu izcelsmes valstī. Šie nosacījumi attiecas uz:

Jūsu darba devējs var arī segt ceļa, uzturēšanās un naktsmītnes izdevumus norīkojuma valstī, ja tas ir paredzēts jūsu izcelsmes valsts tiesību aktos. Šie tēriņi jāsedz papildus minimālajam atalgojumam.

Citas tiesības

Ja esat norīkots strādāt citā ES valstī:

Ja jūs esat norīkots uz ilgu laiku darbā citā ES valstī, jūsu ģimenes locekļi var pievienoties jums saskaņā ar viņu pašu kā ES pilsoņu tiesībām, un nevis jūsu apgādībā esošu personu statusā.

Ienākuma nodoklis

Ja esat norīkots darbā uz laiku, kas īsāks par sešiem mēnešiem, jums nav jāmaksā ienākuma nodoklis jūsu norīkojuma valstī. Tomēr principā nav tādu ES mēroga tiesību aktu, kas precizētu, kura valsts norīkojuma laikā var aplikt ar nodokli jūsu ienākumus. Nacionālajos tiesību aktos vai nodokļu līgumos starp ES valstīm var būt paredzēti šādi noteikumi.

Sociālais nodrošinājums ārzemēs

Lai jums kā uz ārzemēm norīkotam darba ņēmējam turpinātos apdrošināšana jūsu izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā, jums vai jūsu darba devējam ir jāpieprasa īpaša veidlapa: portatīvais dokuments A1 no sociālās nodrošināšanas iestādes jūsu izcelsmes valstīpdfen. Portatīvais dokuments A1 ir derīgs tikai 24 mēnešus. Ja jūsu norīkojums citā ES valstī turpinās ilgāku laiku, jūs varat:

Sociālā nodrošinājuma pagarinājumu piešķir, ja tiek panākta vienošanās starp jūsu norīkojumā iesaistīto valstu iestādēm un ja tas ir jūsu interesēs. Uzziniet vairāk par savu sociālo nodrošinājumu laikā, kamēr esat norīkots darbā citā ES valstī.

Pirms norīkojuma

Jūsu darba devējam, iespējams, būs jānosūta iepriekšējs paziņojums jūs uzņemošās valsts iestādēm, tajā norādot:

Plašāku informāciju varat atrast ES īsajā ceļvedī par darba ņēmēju norīkošanu strādāt ārzemēs (jauni noteikumi no 2020. gada jūlija).

Skatiet arī ES praktiskos ieteikumus par norīkošanu darbā ārzemēs.

Valstu tīmekļa vietnes par norīkošanu darbā

Noskaidrojiet uzņemošās valsts tīmekļa vietnē, kādi darba nosacījumi tur attiecas uz no ārzemēm norīkotajiem darba ņēmējiem, un atrodiet vietējo iestāžu kontaktinformāciju.

Izvēlieties valsti:


Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar koordinācijas iestādi, kuras ziņā ir uz ārzemēm norīkotie darba ņēmēji, vai vienoto kontaktpunktu jūs uzņemošajā valstī.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: