Pēdējā pārbaude: 19/04/2022

Vienlīdzīga attieksme pret darbiniekiem

Darba ņēmējiem ir tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi saistībā ar pieņemšanu darbā, darba apstākļiem, paaugstināšanu amatā, atalgojumu, profesionālo apmācību, aroda pensiju un atlaišanu.

Uzmanību

Diskriminācija valstspiederības dēļ ir stingri aizliegta visā ES. ES pilsoņiem, kas strādā citā ES valstī, ir jābūt tādām pašām tiesībām nodarbinātības jomā kā viņu kolēģiem no šīs valsts. 

Diskriminācijas veidi

Darba devējam ar likumu ir aizliegts diskriminēt darba ņēmējus, pamatojoties uz:

Diskriminācijas veidi darbavietā

Runa ir par tiešu diskrimināciju, ja darba devējs ļaunprātīgi izturas pret kādu personu, un tam par pamatu ir kāds no iepriekš minētajiem sešiem iemesliem. Tas, piemēram, var būt atteikums pieņemt darbā vai paaugstināt amatā kādu personu, kura pieder etniskai minoritātei.

Netieša diskriminācija ir tad, ja visiem piemērojama prakse, politika vai noteikumi negatīvi ietekmē atsevišķu personu grupu. Piemēram, īstenošanas noteikumi, kas ir nelabvēlīgi nepilna darba laika darba ņēmējiem, var netieši diskriminēt sievietes, jo lielākā daļa nepilna darba laika darba ņēmēju ir sievietes.

Runa ir par aizskarošu uzvedību nevēlamas uzvedības, iebiedēšanas vai cita veida tādas rīcības gadījumā, kura rada naidīgu darba vidi. Piemēram, ja priekšnieks vai kolēģi kādam no saviem LGBTIK kolēģiem stāsta ar dzimumorientāciju saistītus jokus. 

Par norādījumu praktizēt diskrimināciju ir runa tad, ja kāda persona pamudina citu personu praktizēt diskrimināciju attiecībā uz vēl kādu citu personu. Piemēram, tad, ja darba devējs prasa, lai pagaidu darba aģentūra pieņem darbā tikai tādus darba ņēmējus, kas ir jaunāki par 40 gadiem.

Par viktimizāciju jeb pakļaušanu netaisnībai ir runa tad, kad vadītājs vai kolēģi piemēro soda līdzekļus vai vajāšanu kādai personai, kura iesniegusi sūdzību par diskrimināciju. Piemēram, ja kādu atlaiž vai nepaaugstina tāpēc, ka attiecīgā persona iesniegusi sūdzību par priekšnieku diskriminācijas sakarībā.

Tomēr ir situācijas, kad atbilstīgi stingriem nosacījumiem var būt pieļaujama tāda atšķirīga attieksme pret kādu personu, kuras pamatā ir kāds no šiem aizliegtajiem iemesliem. Piemēram, vecuma diskriminācija var būt pamatota, lai veicinātu gados jaunu darba ņēmēju nodarbinātību, piem., ar nacionālām tiesību normām, kuras paredz darba ņēmēju pensionēšanos, kad viņi sasniedz noteiktu vecumu.

Nacionālās līdztiesības struktūras en

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Enterprise Europe Network.

Jūs varat arī izmantot palīdzības dienestu meklētāju, lai atrastu jums vajadzīgo palīdzību.

Kopīgot šo lapu: