Pēdējā pārbaude: 21/06/2022

Nodokļu divkārša uzlikšana

Jūsu ienākumiem var tikt uzlikti nodokļi divkārt, ja abām valstīm ir tiesības iekasēt nodokli no jūsu ienākuma, piemēram, šādās situācijās:

Šādās situācijās, lai arī uz jums vienmēr attieksies dzīvesvietas valsts nodokļu noteikumi, jums var nākties nodokļus maksāt arī otrajā valstī.

Par laimi, lielākā daļa valstu ir noslēgušas nolīgumus par nodokļu neuzlikšanu divkārt . Šie nolīgumi parasti aizsargā pret divkāršu aplikšanu ar nodokļiem:

Jāņem vērā, ka abās attiecīgajās valstīs, visticamāk, būs atšķirīgas nodokļu likmes. Ja nodokļa likme darbvietas valstī ir augstāka, tā būs galīgā likme, kura jums būs jāsamaksā, — pat tad, ja šajā valstī samaksātais nodoklis tiek atskaitīts no dzīvesvietas valstī maksājamā nodokļa vai ja dzīvesvietas valsts jūs atbrīvo no papildu nodokļiem.

Lai prasītu atbrīvojumu no nodokļu dubultās uzlikšanas, jums, iespējams, būs jāpierāda, kur dzīvojat un ka jau esat samaksājis ienākuma nodokļus. Noskaidrojiet nodokļu iestādēs , kādi apliecinājumi un dokumenti jāiesniedz.

Uzmanību

Visas ES valstis regulāri apmainās ar informāciju par nodokļiem, lai nodrošinātu, ka nodokļu maksātāji pilda savus pienākumus, un lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Zemāk sniegtajā informācijā ir aprakstīti visplašāk izplatītie nodokļu nolīgumu noteikumi (kas atbilst ESAO Paraugkonvencijai par nodokļu uzlikšanu ienākumiem un kapitālam en ). Noskaidrojiet, ko tieši paredz nodokļu nolīgums, kas attiecas uz jūsu gadījumu. 

Kādi noteikumi ir spēkā, ja esat...

Robežšķērsojošs darba ņēmējs

Ja dzīvojat vienā ES valstī, bet strādājat citā, jūsu ienākumiem piemērojamie nodokļu noteikumi ir atkarīgi no attiecīgās valsts likumiem un starp abām valstīm noslēgto nolīgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu. Šie noteikumi var krietni vien atšķirties no noteikumiem par to, kura valsts atbild par sociālās nodrošināšanas jautājumiem.

Atkarībā no nolīguma par dubultās nodokļu uzlikšanas novēršanu jums var nākties maksāt nodokļus gan darbvietas valstī, gan dzīvesvietas valstī.

Ja esat darba ņēmējs, tad parasti darbvietas valsts iekasēs nodokli par ienākumiem, ko gūstat tās teritorijā.

Ja esat pašnodarbinātais un reģistrējis pašnodarbinātā statusu dzīvesvietas valstī, bet sniedzat pakalpojumus aiz robežas, principā jums ienākuma nodoklis būs jāmaksā tajā valstī, kurā sniedzat pakalpojumus, ja tur jums ir pastāvīga uzņēmējdarbības vieta (piemēram, birojs vai veikals). Noskaidrojiet nodokļu iestādēs, kādi noteikumi attiecas uz jūsu gadījumu.

Ja dzīvojat vienā ES valstī, bet visus vai gandrīz visus ienākumus gūstat un nodokļus maksājat citā valstī, tad valstij, kurā gūstat ienākumus, pret jums jāizturas tāpat kā pret saviem iedzīvotājiem, proti, tai jums jāpiedāvā tādi paši nodokļu atvieglojumi, atbrīvojumi no nodokļiem un visas citas nodokļu priekšrocības, kas pieejamas tās iedzīvotājiem, piemēram, neapliekamais minimums vai iespēja aizpildīt vienu nodokļu deklarāciju kopā ar jūsu laulāto dzīvesbiedru.

Eiropas nodarbinātības dienestu pārrobežu partnerībasAtidaryti kaip išorės nuorodą jūsu reģionā varēs palīdzēt uzzināt, vai ir kāds īpašs robežšķērsojošiem darba ņēmējiem domāts nodokļu režīms, kurš attiecas uz jums.

Uz citu ES valsti norīkots darba ņēmējs

Ja esat uz īsu laiku norīkots darbā uz ārzemēm (līdz 2 gadiem), jūs joprojām paliekat savas piederības valsts sociālās nodrošināšanas sistēmā. Tomēr uzņēmējvalsts var iekasēt nodokli par ienākumiem, kas norīkojuma laikā gūti tās teritorijā.

Ja uzņēmums jūs ir norīkojis uz ārzemēm, iespējams, valstī, kurā strādājat, par norīkojuma laikā gūtajiem ienākumiem jums nav jāmaksā nodoklis šādos gadījumos:

  • ja ārzemēs uzturaties mazāk par 6 mēnešiem gadā un
  • ja algu darba devējs (piederības valstī) maksā nepastarpināti, nevis caur filiāli vai citu uzņēmumu, kas jūsu darba devējam ir valstī, kurā esat norīkots.

Uzņēmuma direktors vai padomes loceklis

Ja dzīvojat vienā valstī, bet esat uzņēmuma padomes loceklis citā valstī, tad valsts, kurā atrodas šis uzņēmums, var iekasēt nodokli par atlīdzību un ienākumiem, ko esat guvis kā padomes loceklis.

ES valstis par jūsu atlīdzības daļu var uzskatīt arī pabalstus natūrā (piemēram, akciju opcijas vai uzņēmuma automašīnu), ko saņemat, būdams padomes loceklis.

Ja līdztekus padomes locekļa pienākumiem tajā pašā uzņēmumā esat arī padomnieks, konsultants vai parasts darba ņēmējs, uz šādi gūtajiem ienākumiem, visticamāk, attieksies tas pats nodokļu režīms, kāds attiecas uz citiem pārrobežu darba ņēmējiem (sk. iepriekš).

Darbinieks, kas kādā ES valstī strādā uzņēmumā, kurš atrodas citā ES valstī

Ja dzīvojat kādā ES valstī un tur strādājat uzņēmumā, kurš atrodas citā ES valstī, tad parasti (kā paredzēts lielākajā daļā nodokļu nolīgumu) nodokļus iekasē tikai jūsu dzīvesvietas valstī.

Mākslinieks vai profesionāls sportists

Kad citā ES valstī (ārpus tās ES valsts, kurā esat nodokļu rezidents) strādājat izklaides nozarē, piemēram, kā mūziķis, teātra vai kino aktieris, radio vai televīzijas mākslinieks, vai kā profesionāls sportists, jūsu ienākumus apliks ar nodokļiem tajā valstī, kur tie nopelnīti. Tā tas var būt pat tad, ja jums maksā netieši ar citas personas vai uzņēmuma (piemēram, menedžmenta uzņēmuma, komandas, trupas vai orķestra) starpniecību.

Bieži vien neņem vērā to, cik ilgi uzturaties ārzemēs un vai jums tur ir pastāvīga dzīvesvieta. Izšķirošais faktors ir tas, ka jūs tur uzstājaties vai sportojat.

Tad, ja uzstāšanos vai pasākumu pilnībā vai daļēji finansē ar valsts vai pašvaldības līdzekļiem vai ja jūsu nopelnītā summa ir neliela, dažas valstis jūsu ienākumus ar nodokļiem neapliks. Tomēr uz jums tik un tā attieksies jūsu dzīvesvietas valsts (tās valsts, kuras rezidents esat nodokļu vajadzībām) noteikumi par nodokļiem.

Jūsu dzīvesvietas valsts bieži rīkosies šādi:

  • vai nu atbrīvos no nodokļa ienākumus, kurus nopelnījāt, uzstājoties vai sportojot citās ES valstīs, vai
  • piešķirs jums nodokļu atvieglojumu par ienākuma nodokli, kas samaksāts ienākumu gūšanas valstī.

Lai pieprasītu atbrīvojumu no nodokļa vai nodokļu atvieglojumu valstī, kur dzīvojat, jums visdrīzāk būs jāuzrāda daži dokumenti, kas pierāda, ka esat samaksājis ienākuma nodokli valstī, kur guvāt attiecīgos ienākumus. Iespējams, ka jums būs jāsagādā notariāli apliecināti tulkojumi visiem oficiālajiem dokumentiem, kas pierāda jūsu tiesības uz šādu prasību.

Civildienesta ierēdnis citā ES valstī

Ja esat norīkots strādāt ārzemēs par ierēdni vai ja dzīvojat vienā ES valstī, bet strādājat par ierēdni citā, parasti ir šādi nosacījumi:

  • jums būs jāturpina maksāt nodokli par ierēdņa darbā gūtajiem ienākumiem tikai tajā valstī, kuras pārvaldē esat nodarbināts;
  • jūs maksāsiet ienākuma nodokli tikai tajā valstī, kur strādājat, ja tur dzīvojat un
    • esat šīs valsts pilsonis vai
    • uz šo valsti pārcēlāties ne tikai tādēļ, lai strādātu par ierēdni (piemēram, jūs jau tur dzīvojāt, pirms jūs pieņēma civildienestā).

Bezdarbnieks, kas darbu meklē citā ES valstī

Ja neilgu laiku ( mazāk nekā 6 mēnešus gadā) pavadāt citā ES dalībvalstī, bet tajā nestrādājat, tad jūs droši vien tur neuzskatīs par nodokļu rezidentu. Šādā gadījumā, ja jūs esat pārreģistrējis bezdarbnieka pabalstu uz šo citu valsti, par to nodoklis jāmaksā tikai tai valstij, kura jums maksā šo pabalstu.

Ja vairāk nekā 6 mēnešus gadā pavadāt citā ES valstī, jūs var uzskatīt par šīs valsts nodokļu rezidentu un šī valsts var iekasēt nodokli par bezdarbnieka pabalstu, kas pārreģistrēts no citas valsts. Patiesībā daudzos divpusējos nodokļu nolīgumos bezdarbnieka pabalstiem nodokli piemēro tikai nodokļu rezidences valstī.

Uzmanību

Tomēr, ja jūs saglabājat pastāvīgu mājokli un ciešas privātas un ekonomiskas saites ar savu piederības valsti, jūs varētu tikt uzskatīts par piederības valsts nodokļu rezidentu, pat ja ārzemēs uzturaties ilgāk nekā 6 mēnešus. Šādā gadījumā otrajai ES dalībvalstij nebūs tiesību iekasēt nodokli no jūsu bezdarbnieka pabalsta.

Pensionārs citā ES valstī

Ja esat pensionējies citā ES valstī un tur pavadāt vairāk nekā 6 mēnešus gadā, šī valsts var jūs uzskatīt par nodokļu rezidentu. Tādā gadījumā jums var nākties maksāt nodokļus šai valstij par visiem saviem ienākumiem — arī par pensiju, ko saņemat no citām ES valstīm.

Izņēmums: pensijas bijušajiem valsts sektora darbiniekiem parasti apliek ar nodokli tikai tajā valstī, kura viņus nodarbināja.

Noderīgi informācijas avoti

Šeit ir aprakstīti tikai vispārīgie noteikumi. Jums jānoskaidro, kādi noteikumi attiecas tieši uz jums:

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: