Pēdējā pārbaude: 21/05/2019

Nodokļu divkārša uzlikšana

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Jūsu ienākumiem var tikt uzlikti nodokļi divkārt, ja abām valstīm ir tiesības iekasēt nodokli no jūsu ienākuma, piemēram, šādās situācijās:

Šādās situācijās, lai arī uz jums vienmēr attieksies dzīvesvietas valsts nodokļu noteikumi, jums var nākties nodokļus maksāt arī otrajā valstī.

Par laimi, lielākā daļa valstu ir noslēgušas nolīgumus par nodokļu neuzlikšanu divkārtfrdeen. Šie nolīgumi parasti aizsargā pret divkāršu aplikšanu ar nodokļiem:

Jāņem vērā, ka abās attiecīgajās valstīs, visticamāk, būs atšķirīgas nodokļu likmes. Ja nodokļa likme darbavietas valstī ir augstāka, tā būs galīgā likme, kura jums būs jāsamaksā, — pat tad, ja šajā valstī samaksātais nodoklis tiek izlīdzināts ar dzīvesvietas valstī maksājamo nodokli vai ja dzīvesvietas valsts jūs atbrīvo no papildu nodokļiem.

Lai prasītu atbrīvojumu no nodokļu dubultas uzlikšanas, jums, iespējams, būs jāpierāda, kur dzīvojat un ka jau esat samaksājis ienākuma nodokļus. Noskaidrojiet nodokļu iestādēsfrdeen , kādi apliecinājumi un kuri dokumenti jāiesniedz.

Šajā lapā ir aprakstīti visizplatītākie noteikumi, kādi ir nolīgumos par nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanu. Jums jānoskaidro, ko tieši paredz konkrētais nolīgums, kas attiecas uz jūsu gadījumu, jo tur var būt atšķirīgi noteikumi.

Kādi noteikumi ir spēkā, ja esat...

Pārrobežu svārstmigrants (regulāri šķērsojat robežu)

Ja dzīvojat vienā ES valstī, bet strādājat citā, jūsu ienākumiem piemērojamie nodokļu noteikumi ir atkarīgi no attiecīgās valsts likumiem un starp abām valstīm noslēgto nolīgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu. Šie noteikumi var krietni vien atšķirties no noteikumiem par to, kura valsts atbild par sociālās nodrošināšanas jautājumiem.

Atkarībā no nolīguma par dubultās nodokļu uzlikšanas novēršanufrdeen jums var nākties maksāt nodokļus gan darbavietas valstī, gan dzīvesvietas valstī.

Ja esat darba ņēmējs, tad parasti darbavietas valsts iekasēs nodokli par ienākumu, ko gūstat tās teritorijā.

Ja esat pašnodarbinātais un reģistrējis pašnodarbinātā statusu dzīvesvietas valstī, bet sniedzat pakalpojumus aiz robežas, principā jums ienākuma nodoklis būs jāmaksā tajā valstī, kurā sniedzat pakalpojumus, ja tur jums ir pastāvīga uzņēmējdarbības vieta (piemēram, birojs vai veikals). Noskaidrojiet nodokļu iestādēs, kādi noteikumi attiecas uz jūsu gadījumu.

Ja dzīvojat vienā ES valstī, bet visus vai gandrīz visus ienākumus gūstat un nodokļus maksājat citā valstī, tad valstij, kurā gūstat ienākumus, pret jums jāizturas tāpat kā pret savu iedzīvotāju, proti, tai jums jāpiedāvā tādi paši nodokļu atvieglojumi, atbrīvojumi no nodokļiem un visas citas nodokļu priekšrocības, kas pieejamas tās iedzīvotājiem, piemēram, neapliekamais minimums vai iespēja aizpildīt vienu nodokļu deklarāciju kopā ar jūsu laulāto partneri.

Eiropas nodarbinātības dienestu pārrobežu partnerības jūsu reģionā varēs palīdzēt uzzināt, vai ir kāds īpašs nodokļu režīms pārrobežu svārstmigrantiem, kurš attiecas uz jums.

Uz citu ES valsti norīkots darbinieks

Ja esat uz īsu laiku norīkots darbā uz ārzemēm (līdz 2 gadiem), jūs joprojām paliekat savas piederības valsts sociālās nodrošināšanas sistēmā. Tomēr uzņēmējvalsts var iekasēt nodokli par tās teritorijā norīkojuma laikā gūtajiem ienākumiem.

Ja uzņēmums jūs ir norīkojis uz ārzemēm, iespējams, valstī, kurā strādājat, par norīkojuma laikā gūtajiem ienākumiem jums nav jāmaksā nodoklis turpmāk minētajos gadījumos.

Ja ārzemēs uzturaties mazāk par 6 mēnešiem gadā un

algu darba devējs (piederības valstī) maksā nepastarpināti, nevis caur filiāli vai citu uzņēmumu, kas jūsu darba devējam ir valstī, kurā esat norīkots.

Uzņēmuma direktors vai padomes loceklis

Ja dzīvojat vienā valstī, bet esat uzņēmuma padomes loceklis citā valstī, tad valsts, kurā atrodas šis uzņēmums, var iekasēt nodokli par atlīdzību un ienākumiem, ko esat guvis kā padomes loceklis.

ES valstis par jūsu atlīdzības daļu var uzskatīt arī pabalstus natūrā (piemēram, akciju opcijas vai uzņēmuma automašīnu), ko saņemat, būdams padomes loceklis. 

Ja, līdztekus padomes locekļa pienākumiem, tajā pašā uzņēmumā strādājat arī par padomnieku, konsultantu, vai parastu darbinieku, uz šādi gūtajiem ienākumiem, visticamāk, attieksies tas pats nodokļu režīms, kāds attiecas uz citiem pārrobežu svārstmigrantiem (sk. iepriekš).

Darbinieks, kas strādā vienā ES valstī uzņēmumā, kurš atrodas citā

Ja dzīvojat ES valstī un tur strādājat uzņēmumā, kurš atrodas citā ES valstī, tad parasti (kā paredzēts lielākajā daļā nodokļu nolīgumu) nodokļus iekasē tikai dzīvesvietas valstī.

Mākslinieks vai sportists

Par ienākumiem, ko citā ES valstī gūst mākslinieki (mūzikā, teātrī, kinofilmā, radio vai televīzijā) vai sportisti, turpat var tikt iekasēti nodokļi. Nodokļus jums var nākties maksāt pat tad, ja ienākumus saņemat netieši caur uzņēmumu.

Visbiežāk nav svarīgi, cik ilgi ārzemēs uzturaties, vai tur jums ir pastāvīga bāze un cik tur nopelnāt. Izšķirošais ir tas, ka jūs tur uzstājaties vai spēlējat.

Tomēr, ja uzstāšanās vai pasākums vismaz daļēji tiek atbalstīts ar valsts līdzekļiem vai ja atlīdzība ir nenozīmīga, dažas valstis tādos gadījumos ienākuma nodokļus neiekasē, bet jums tik un tā būs jāievēro savas valsts nodokļu noteikumi.

Piederības valsts visbiežāk piešķir nodokļu atvieglojumus attiecībā uz ārvalstīs samaksāto nodokli par naudu, kas nopelnīta par uzstāšanos, spēlēm vai citiem pasākumiem. Lai varētu izmantot šādus nodokļu atvieglojumus, jums varbūt būs jāuzrāda dokumenti, kas apliecina, ka par ārvalstīs gūto ienākumu ir samaksāts nodoklis.

Ierēdnis citā ES valstī

Ja esat norīkots strādāt ārzemēs par ierēdni vai ja dzīvojat vienā ES valstī, bet strādājat par ierēdni citā, parasti ir šādi nosacījumi:

  • jāturpina maksāt nodokli par ierēdņa darbā gūtajiem ienākumiem tikai tajā valstī, kuras pārvaldē esat nodarbināts;
  • jāmaksā ienākuma nodoklis tikai tajā valstī, kur strādājat, ja tur dzīvojat un
    • esat šīs valsts pilsonis vai
    • uz šo valsti pārcēlāties ne tikai tādēļ, lai strādātu par ierēdni (piemēram, jūs jau tur dzīvojāt, pirms jūs pieņēma civildienestā).

Bezdarbnieks, kas darbu meklē citā ES valstī

Ja neilgu laiku (mazāk nekā 6 mēnešus gadā) pavadāt citā ES dalībvalstī, bet tajā nestrādājat, tad jūs droši vien tur neuzskatīs par nodokļu rezidentu. Šādā gadījumā, ja jūs esat pārreģistrējis bezdarbnieka pabalstu uz šo citu valsti, par to nodoklis jāiekasē tikai tajā valstī, kura to maksā.

Ja vairāk nekā 6 mēnešus gadā pavadāt citā ES valstī, jūs var uzskatīt par šīs valsts nodokļu rezidentu, un šī valsts var iekasēt nodokli par bezdarbnieka pabalstu, kas pārreģistrēts no citas valsts. Patiesībā daudzos divpusējos nodokļu nolīgumos bezdarbnieka pabalstiem nodokli piemēro tikai nodokļu rezidences valstī.

Tomēr, ja jūs saglabājat pastāvīgu mājokli un ciešas privātas un ekonomiskas saites ar savu piederības valsti, jūs varētu tikt uzskatīts par piederības valsts nodokļu rezidentu, pat ja ārzemēs uzturaties ilgāk nekā 6 mēnešus. Šādā gadījumā otrajai ES dalībvalstij nebūs tiesību iekasēt nodokli no jūsu bezdarbnieka pabalsta.

Pensionārs citā ES valstī

Ja esat pensionējies citā ES valstī un tur pavadāt ilgāk nekā 6 mēnešus gadā, šī valsts var jūs uzskatīt par nodokļu rezidentu. Tādā gadījumā jums var nākties maksāt nodokļus šai valstij par visiem saviem ienākumiem — arī par pensiju, ko saņemat no citām ES valstīm.

Izņēmums. Pensijas valsts sektora darbiniekiem parasti tiek apliktas ar nodokli tikai tajā valstī, kuras pārvaldē persona bija nodarbināta.

Noderīgi informācijas avoti

Šeit ir aprakstīti tikai vispārējie noteikumi. Jums jānoskaidro, kādi noteikumi attiecas tieši uz jums.

Bieži uzdotie jautājumi

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: