Paskutinį kartą tikrinta 2020-06-22

Dvigubas apmokestinimas

Paveikė „Brexit’as“?

Jūsų pajamos gali būti apmokestintos du kartus, jeigu teisę jas apmokestinti turi dvi šalys, pavyzdžiui, dėl tokių priežasčių:

Tokiais atvejais, nors visada bus taikomos jūsų gyvenamosios šalies taisyklės, jums gali tekti mokėti mokesčius ir kitoje šalyje.

Laimei, daugelis šalių yra sudariusios susitarimus dėl dvigubo apmokestinimo išvengimofrdeen. Šie susitarimai paprastai jus apsaugo nuo mokesčių mokėjimo dukart:

Pažymėtina, kad mokesčių tarifai abiejose šalyse greičiausiai bus skirtingi. Jei mokesčio tarifas šalyje, kurioje dirbate, yra didesnis, tai bus galutinis mokėtinų mokesčių tarifas, net jeigu šioje šalyje sumokėtų mokesčių suma mažinami jūsų gyvenamojoje šalyje mokėtini mokesčiai arba jeigu jūsų gyvenamoji šalis atleidžia jus nuo bet kokių kitų mokesčių.

Kad būtų galima prašyti atleisti nuo dvigubo apmokestinimo, jums gali reikėti įrodyti, kur gyvenate, ir kad jau sumokėjote pajamų mokesčius. Mokesčių institucijųfrdeen pasiteiraukite, kokius įrodymus ir dokumentus reikia pateikti.

Visos ES šalys reguliariai keičiasi mokesčių informacija, siekdamos užtikrinti, kad mokesčių mokėtojai vykdytų savo įsipareigojimus, ir kovodamos su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu.

Toliau pateiktoje informacijoje aprašomos pačios bendriausios dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties taisyklės, atitinkančios EBPO pavyzdinę sutartį dėl apmokestinimoen . Išsiaiškinkite jūsų atveju taikomos sutarties dėl apmokestinimo taisykles. 

Kokios taisyklės taikomos, jeigu esate:

Užsienyje dirbantis pasienio gyventojas

Jeigu gyvenate vienoje ES šalyje, bet dirbate kitoje, jūsų pajamų apmokestinimo taisyklės priklausys nuo nacionalinių įstatymų ir šių dviejų šalių dvigubo apmokestinimo išvengimo susitarimų. Šios taisyklės gali labai skirtis nuo tų, pagal kurias nustatoma, kuri šalis kompetentinga tvarkyti socialinio draudimo klausimus.

Priklausomai nuo susitarimo dėl dvigubo apmokestinimo išvengimofrdeen sąlygų, jums gali reikėti mokėti mokesčius ir šalyje, kurioje dirbate, ir gyvenamojoje šalyje.

Jeigu esate samdomas darbuotojas, šalis, kurioje dirbate, dauguma atvejų apmokestins jos teritorijoje jūsų uždirbtas pajamas.

Jeigu dirbate savarankiškai ir toks jūsų statusas užregistruotas jūsų gyvenamojoje šalyje, bet paslaugas teikiate užsienyje, pajamų mokesčius paprastai reikės mokėti toje šalyje, kurioje teikiate paslaugas, jeigu ten įsteigėte „nuolatinę bazę" arba „nuolatinę įstaigą" (pavyzdžiui, biurą arba parduotuvę). Pasiteiraukite mokesčių administratorių, kokios taisyklės taikomos jūsų atveju.

Jei gyvenate vienoje ES šalyje, bet visas arba beveik visas savo pajamas gaunate kitoje ir ten sumokate mokesčius, šalis, kurioje uždirbate savo pajamas, jums turėtų taikyti tokias pačias sąlygas kaip ir nuolatiniams savo gyventojams, t. y. ji turėtų jums taikyti tokias pačias mokesčių lengvatas ir atleidimą nuo mokesčių bei suteikti visas kitas mokesčių privilegijas, kokiomis gali naudotis jos nuolatiniai gyventojai, pavyzdžiui, neapmokestinamųjų pajamų normas arba galimybę pildyti bendrą savo ir sutuoktinio (-ės) mokesčių deklaraciją.

Jūsų regiono Europos užimtumo tarnybų partnerystės su užsieniu organizacijos jums padės sužinoti, ar yra kokių nors specialių susitarimų dėl užsienyje dirbančių pasienio gyventojų mokesčių, kurie galėtų būti taikomi jūsų atveju.

Į užsienį komandiruotas darbuotojas

Jeigu jus trumpam laikui komandiruoja į užsienį (iki 2 metų), liekate apdraustas pagal savo šalies socialinio draudimo sistemą, tačiau komandiruotės metu uždirbtos pajamos gali būti apmokestinamos priimančiojoje šalyje.

Jeigu jūsų įmonė jus komandiravo į užsienį, jums gali nereikėti mokėti mokesčių už komandiruotės metu gautas pajamas toje šalyje, kurioje dirbate, jeigu:

  • užsienyje būnate trumpiau nei 6 mėnesius per metus, ir
  • atlyginimą jums tiesiogiai moka jūsų darbdavys (jūsų šalyje), o ne filialas arba kita bendrovė, kurią šalyje, kurioje dirbate, turi jūsų darbdavys.

Įmonės direktorius arba valdybos narys

Jeigu gyvenate vienoje šalyje, bet esate kitos šalies įmonės valdybos narys, šalis, kurioje įmonė įsikūrusi, gali apmokestinti su šiomis pareigomis susijusį atlyginimą ir pajamas.

ES šalys jūsų atlyginimo dalimi gali laikyti bet kokias išmokas natūra (pvz., akcijų pasirinkimo sandorius arba įmonės automobilį), kurias gaunate kaip valdybos narys.

Jeigu, be pareigų įmonės valdyboje, toje pačioje įmonėje dar dirbate patarėju, konsultantu ar paprastu darbuotoju, jūsų už šias pareigas gaunamoms pajamoms greičiausiai bus taikomos tokios pačios mokesčių taisyklės, kurios taikomos kitiems užsienyje dirbantiems pasienio gyventojams (žr. pirmiau).

Darbuotojas, vienoje ES šalyje dirbantis įmonei, kuri įsisteigusi kitoje šalyje

Jeigu gyvenate vienoje ES šalyje ir joje dirbate įmonei, įsisteigusiai kitoje ES šalyje, paprastai pagal daugumą susitarimų dėl mokesčių turėsite mokėti mokesčius tik savo gyvenamojoje šalyje.

Užsienyje dirbantys menininkai ar profesionalūs sportininkai

Kai dirbate kitoje ES šalyje, t. y. ne toje ES šalyje, kurioje esate nuolatinis gyventojas mokesčių tikslais, pramogų srities darbuotoju (pavyzdžiui, muzikantu, teatro ar kino aktoriumi, radijo ar televizijos artistu) arba profesionaliu sportininku, jūsų gaunamos pajamos gali būti apmokestinamos šalyje, kurioje jos buvo uždirbtos. Taip gali būti net ir tuo atveju, jei užmokestį gaunate netiesiogiai, per kitą asmenį arba bendrovę (pvz., vadybos bendrovę, grupę, trupę ar orkestrą).

Dažnai neatsižvelgiama į jūsų buvimo užsienyje trukmę ir į tai, ar turite ten nuolatinę bazę – lemiamas veiksnys yra toje šalyje vykdoma veikla.

Tačiau jeigu veikla arba renginys remiamas išskirtinai arba iš esmės viešosiomis lėšomis arba jeigu uždirbta suma yra nereikšminga, kai kurios šalys jūsų pajamų neapmokestins. Tačiau jūsų pajamoms vis tiek bus taikomos jūsų šalies mokesčių taisyklės (šalies, kurioje esate nuolatinis gyventojas mokesčių tikslais).

Jūsų šalis dažnai:

  • neapmokestins lėšų, kurias uždirbote savo veikla arba per renginius kitoje ES šalyje, arba
  • suteiks jums mokesčių lengvatą atsižvelgdama į bet kokius pajamų mokesčius, sumokėtus prie šaltinio šalyje, kurioje tas pajamas uždirbote.

Jei prašysite mokesčių grąžinimo arba lengvatos gyvenamojoje šalyje, jums turbūt reikės pateikti tam tikrų dokumentų, patvirtinančių, kad sumokėjote mokesčius už užsienyje uždirbtas pajamas. Jums gali reikėti pateikti patvirtintus visų oficialių dokumentų, patvirtinančių jūsų prašymą, vertimus.

Valstybės tarnautojas užsienyje

Jeigu jus komandiruoja į užsienį dirbti valstybės tarnautoju arba jeigu gyvenate vienoje ES šalyje, bet dirbate valstybės tarnautoju kitoje, paprastai taikomos tokios sąlygos:

  • toliau mokėsite mokesčius už gautas valstybės tarnautojo pajamas tik toje šalyje, kurioje yra jus įdarbinusi administracijos įstaiga;
  • mokėsite pajamų mokestį tik toje šalyje, kurioje dirbate, jei esate nuolatinis jos gyventojas, ir
    • esate tos šalies pilietis arba
    • jei į tą šalį persikėlėte ne tik darbo valstybės tarnyboje tikslais (pavyzdžiui, jei jūs ten jau gyvenote prieš įsidarbinimą valstybės tarnyboje).

Bedarbis, ieškantis darbo užsienyje

Jei kitoje ES šalyje be darbo išbūnate trumpą laiką ( mažiau nei 6 mėnesius per metus), ši šalis veikiausiai nelaikys jūsų nuolatiniu gyventoju mokesčių tikslais. Tokiu atveju visos bedarbio pašalpos turėtų būti apmokestintos tik toje šalyje, kuri jas moka.

Jeigu kitoje ES šalyje praleidžiate daugiau kaip 6 mėnesius per metus, galite būti laikomas tos šalies nuolatiniu gyventoju mokesčių tikslais ir joje gali būti apmokestinamos iš kitos šalies gaunamos bedarbio pašalpos. Iš tikrųjų, pagal daugelį dvišalių susitarimų dėl mokesčių bedarbio pašalpos apmokestinamos tik toje šalyje, kurioje yra gyvenamoji vieta mokesčių tikslais.

Tačiau jeigu savo šalyje ir toliau turite nuolatinį būstą ir su ja išlaikote tvirtus asmeninius bei ekonominius ryšius, vis tiek galite būti laikomas nuolatiniu savosios šalies gyventoju mokesčių tikslais, net jeigu ir išbūnate užsienyje ilgiau nei 6 mėnesius. Tokiu atveju kita ES šalis gali neturėti teisės apmokestinti jūsų bedarbio pašalpos.

Į pensiją išėjęs asmuo užsienyje

Jeigu išėjote į pensiją ir apsigyvenote kitoje ES šalyje ir ten praleidžiate daugiau kaip 6 mėnesius per metus, ta šalis gali laikyti jus nuolatiniu gyventoju mokesčių tikslais. Tokiu atveju jums gali reikėti toje šalyje mokėti mokesčius už visas bet kurioje pasaulio šalyje gaunamas pajamas, įskaitant ir iš kitų ES šalių gaunamas pensijas.

Išimtis. viešojo sektoriaus pensijoms, kurios paprastai apmokestinamos tik toje šalyje, kurioje yra administravimo institucija, kurioje jūs dirbote.

Svarbūs informacijos šaltiniai

Tai tik trumpa dažniausiai taikomų taisyklių apžvalga. Jei norite sužinoti, kokios taisyklės taikomos jūsų atveju:

DUK.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pasidalyti šiuo puslapiu: