Paskutinį kartą tikrinta 2022-04-11

Tarptautinių porų turto teisiniai režimai

Dėl turto teisinių režimų ES taisyklių santuoką sudariusioms arba partnerystę įregistravusioms tarptautinėms poroms lengviau spręsti kasdienio turto valdymo klausimus ir padalyti jį gyvenimo skyriumi arba vieno iš sutuoktinių arba partnerių mirties atveju.

Tarptautinės poros – tai santuoką sudarę arba partnerystę įregistravę ES arba ES nepriklausančių šalių piliečiai, kurie:

Taisyklės ir procedūros

Tarptautinių porų turto teisinių režimų ES taisyklės taikomos 18 ES šalių: Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Kroatijoje, Kipre, Čekijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Italijoje, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje ir Švedijoje.

Pagal šias taisykles nustatoma:

Įspėjimas

Lenkija, Vengrija, Danija, Airija, Estija, Latvija, Lietuva, Slovakija ir Rumunija tarptautinių porų turto teisinių režimų ES taisyklių netaiko. Tose šalyse taikoma nacionalinė teisė.

Tarptautinių porų turto teisinių režimų ES taisyklėmis nereglamentuojami klausimai, susiję su:

Atsitikimas

Turto teisinių režimų ES taisyklėmis užtikrinamas teisinis tikrumas

Prancūzijos pilietis Alainas yra vedęs Belgijos pilietę Marie. Jie susituokė Belgijoje, ten nuolat ir gyvena. Jie nėra sudarę susitarimo dėl taikytinos teisės pasirinkimo, tad jų turto teisinis režimas reglamentuojamas pagal Belgijos teisę. Po kiek laiko pora, jau turinti turto Belgijoje, nusipirko vasarnamį Prancūzijoje.

Jei jie skirtųsi, jų santuokos nutraukimo klausimus kompetentingas nagrinėti ES šalies teismas nagrinėtų ir jų turto (tiek Prancūzijoje, tiek Belgijoje) padalijimo klausimus.

Kuri šalis turi jurisdikciją?

Mirtis, santuokos nutraukimas, gyvenimas skyrium, registruotos partnerystės nutraukimas

Sutuoktinio arba partnerio mirties atveju jūsų sutuoktinio arba partnerio palikimo klausimus kompetentingas nagrinėti ES šalies teismas nagrinės ir jūsų poros turto teisinio režimo klausimus.

Panašiai jūsų santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium arba registruotos partnerystės nutraukimo klausimus kompetentingas nagrinėti ES šalies teismas nagrinės ir jūsų poros turto teisinio režimo klausimus.

Kiti atvejai

Kitais atvejais poros turto teisinių režimų klausimus nagrinėti yra kompetentingas teismas, esantis toje ES šalyje:

Susitarimas dėl teismo pasirinkimo

Kitais nei paveldėjimo, santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium arba registruotos partnerystės nutraukimo klausimais sutuoktiniai arba registruoti partneriai gali susitarti sudaryti susitarimą dėl teismo pasirinkimo (jis turi būti sudarytas raštu, abi šalys jį pasirašo ir nurodo datą). Galite pasirinkti:

Jei viena ES šalis mano, kad santuoka arba registruota partnerystė negali būti pripažįstama teismo proceso dėl turto teisinio režimo tikslais, galite pateikti savo bylą bet kurios kitos ES šalies, su kuria jus sieja siejamasis veiksnys, teismui.

Taikytina teisė ir susitarimas dėl taikytinos teisės pasirinkimo

Sutuoktiniai arba registruoti partneriai gali susitarti sudaryti oficialų susitarimą dėl taikytinos teisės pasirinkimo (jis turi būti sudarytas raštu, abi šalys jį pasirašo ir nurodo datą) ir taip pasirinkti, kokia teisė bus taikoma jų turto teisiniam režimui. Susitarimas dėl taikytinos teisės pasirinkimo gali būti sudarytas prieš santuoką arba registruotą partnerystę, ją sudarant arba po jos sudarymo. Sutuoktiniai arba partneriai gali pasirinkti šių šalių teisę:

Įspėjimas

Pagal ES taisykles tos šalies (ES arba ES nepriklausančios šalies) teisė, kuri taikoma jūsų turto teisiniam režimui, taikoma visam jūsų turtui, kad ir kur jis būtų.

Jei nesate sudarę oficialaus susitarimo dėl taikytinos teisės pasirinkimo, taikytina teisė bus šios šalies teisė:

Teismo sprendimų pripažinimas ir vykdymas

Vienoje ES šalyje priimti teismo sprendimai turto klausimais pripažįstami kitose ES šalyse be jokių specialių procedūrų. Tačiau jų vykdymas nėra užtikrinamas automatiškai – jie turi būti paskelbiami vykdytinais. Vykdymo valstybė narė gali atsisakyti pripažinti teismo sprendimą, jei jis:

Autentiški dokumentai (dažnai notariniai aktai) pripažįstami ir vykdomi taip pat kaip teismo sprendimai.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: