Paskutinį kartą tikrinta 2022-07-04

Produktų atitiktis

Prieš pradedant prekiauti produktu ES šalyje, pirmiausia reikia patvirtinti, kad jis atitinka toje šalyje ir visoje ES taikomas taisykles. Gavus leidimą prekiauti produktu vienoje šalyje, juo iš esmės galima prekiauti visoje ES. Praktiškai individualios ES šalys išsaugo teisę tam tikrais atvejais riboti produktų, kuriais jau prekiaujama kitoje ES šalyje, patekimą į savo rinką.

Kiekvienu produkto pateikimo į rinką etapu reikia laikytis skirtingų planavimo, gamybos, importo (ne ES pagamintiems produktams), platinimo, galutinio pardavimo vartotojams arba galutiniams naudotojams taisyklių. Yra daugybė subjektų, kurie gali būti įtraukti į šį procesą.

Toliau pateikiamas interaktyvus turinys padės jums susipažinti su kiekvieno subjekto vaidmeniu ir su ES susijusiomis jų prievolėmis.

Įvairiems verslo profiliams taikomos produktų taisyklės

Gamintojai

Gamintojas – tai fizinis arba juridinis asmuo (Šiuo atveju bet kuri iš 27 ES valstybių narių), gaminantis produktą (arba užsakantis produkto projektą ar gamybą) ir tada teikiantis jį į rinką savo vardu arba su savo prekės ženklu.

Gamintojų prievolės yra tokios pačios, nepriklausomai nuo to, ar jie įsisteigę ES, ar už jos ribų. Nuo pat projektavimo etapo gamintojai privalo žinoti, kokios taisyklės ir standartai taikomi jų produktui. Gamintojai privalo:

Įspėjimas

Gamintojai privalo užtikrinti, kad jų produktai atitiktų ES teisės aktus. Jeigu taip nėra, prekiauti jais ES rinkoje negalima. Jeigu produktai nebeatitinka ES teisės aktų, gamintojai privalo juos pašalinti arba atšaukti iš rinkos. Jeigu paaiškėtų, kad gamintojo į ES rinką (Šiuo atveju 27 ES valstybėse narėse, Jungtinėje Karalystėje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Turkijoje.) pateikti produktai kelia pavojų sveikatai ir saugai arba aplinkai, gamintojas turi apie tai informuoti nacionalinę vietos valdžios instituciją en ir paskelbti šią informaciją Įmonių įspėjimo apie nesaugius gaminius sistemoje en .

Įgaliotieji atstovai

ES arba už jos ribų įsisteigę gamintojai gali paskirti įgaliotąjį atstovą ES (Šiuo atveju bet kuri iš 27 ES valstybių narių) tam tikroms užduotims jų vardu vykdyti, įskaitant bendradarbiavimą su nacionaline rinkos priežiūros institucija ir produkto atitikčiai įrodyti reikalingų dokumentų teikimą jai (pavyzdžiui, ES atitikties deklaracijos ir techninių dokumentų).

Importuotojas – tai ES įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo (Šiuo atveju bet kuri iš 27 ES valstybių narių), teikiantis į ES rinką iš ES nepriklausančios šalies atvežtus produktus. Importuotojai privalo užtikrinti, kad gamintojai būtų įvykdę savo prievoles, susijusias su importuojamais produktais.

Prieš teikdamas produktą į rinką, importuotojas privalo užtikrinti, kad:

Būtina išsamiai žinoti gamintojų prievoles – importuotojai turi patikrinti, ar jų importuojamos prekės atitinka reikalavimus.

Jeigu platintojas jau prekiauja tam tikromis prekėmis vienoje ES šalyje ir nori jomis prekiauti kitoje, jo įmonė gali pateikti abipusio pripažinimo deklaraciją.

Įspėjimas

Importuotojai privalo užtikrinti, kad jų importuojami produktai atitiktų ES teisės aktus. Jei taip nėra, tokių produktų importuoti negalima. Jeigu produktai jau importuoti, importuotojas privalo juos pašalinti arba atšaukti. Jeigu paaiškėtų, kad importuotojo į ES rinką pateikti produktai kelia pavojų sveikatai ir saugai arba aplinkai, importuotojas turi apie tai informuoti savo nacionalinę valdžios instituciją en ir paskelbti šią informaciją Įmonių įspėjimo apie nesaugius gaminius sistemoje en .

Platintojas – tai fizinis arba juridinis asmuo (Fizinis asmuo, įmonė ar kitas subjektas, turintis juridines teises ir prievoles) tiekimo grandinėje, į ES rinką teikiantis produktus, įsigytus iš tiekėjo: gamintojo, importuotojo arba kito platintojo. Platintojai – tai ir mažmenininkai, tiekiantys produktus galutiniams naudotojams, ir didmenininkai, tiekiantys produktus mažmenininkams.

Platintojai turi užtikrinti, kad į rinką teikiami produktai atitiktų ES teisę. Jeigu taisyklės pasikeistų po to, kai produktas jau pateiktas į rinką, platintojas neprivalo patikrinti, ar tas produktas vis dar atitinka taisykles.

Platintojai taip pat turi žinoti:

Nacionalinės rinkos priežiūros institucijos prašymu platintojai turi sugebėti įrodyti, kad patikrino, ar gaminio tiekėjas (gamintojas, importuotojas ar kitas platintojas) laikėsi visų atitinkamų taisyklių. Platintojai taip pat turi galėti nurodyti gamintojo arba įgaliotojo atstovo tapatybę, kad rinkos priežiūros institucijai būtų lengviau gauti ES atitikties deklaraciją, techninius ir kitus susijusius dokumentus.

Jeigu platintojas jau prekiauja tam tikromis prekėmis vienoje ES šalyje ir nori jomis prekiauti kitoje, jo įmonė gali pateikti abipusio pripažinimo deklaraciją.

Sandėliai arba užsakymų vykdymo paslaugų teikėjai teikia internetu parduodamų produktų sandėliavimo, jų pristatymo platintojams ir pan. paslaugas.

Paslaugų teikėjas, kuris taip pat teikia produktų pakavimo, jų pristatymo klientams ir (arba) grąžinimo tvarkymo paslaugas gali būti laikomas platintoju ir privalo vykdyti atitinkamas prievoles.

Platintojų prievolės.

Internetinių paslaugų teikėjai tarpininkai teikia prieglobos paslaugas, įskaitant internetinių parduotuvių, prekyviečių ar platformų teikiamų paslaugų galutinių naudotojų pateiktos informacijos saugojimą. 

Internetinių paslaugų teikėjai neprivalo tikrinti produktų, kuriais prekiaujama jų interneto svetainėje ar platformoje, atitikties. Tačiau nacionalinės valdžios institucijos gali jiems nurodyti nutraukti prekybą tam tikrais produktais arba juos pašalinti ar pakeisti su jais susijusius elementus, pavyzdžiui, paveikslėlius ar aprašus.

Dar žr.

Pasidalyti šiuo puslapiu: