Paskutinį kartą tikrinta 2022-06-24

Sutartys su vartotojais

ES teisės aktais nustatomi tam tikri teisingumo ir skaidrumo reikalavimai sutartims, kurias sudarote su vartotojais.

Kokioms sutarčių sąlygoms tai taikoma?

Toliau pateikiama informacija aktuali tik tais atvejais, kai pardavimo sandoris sudaromas su vartotojais, įsigyjančiais su savo profesine veikla nesusijusius pirkinius. Ji netaikoma tais atvejais, jeigu pardavimo sandoriai sudaromi su kitomis įmonėmis.

ES reikalavimai taikomi visoms sutarties sąlygoms, dėl kurių nebuvo atskirai susitarta su vartotoju, pavyzdžiui, iš anksto parengtoms įprastinėms standartinėms sutarčių sąlygoms. Tiek pagrindiniam jūsų sutarties dalykui, tiek už pinigus suteikiamos vertės aspektams minėti reikalavimai netaikomi.

Primename, kad jeigu norėsite pasiremti faktu, kad dėl sutarties buvo susiderėta atskirai, jums reikės tai įrodyti.

Sutarčių sąlygos turi būti teisingos

Standartinės sutarties sąlygos, kurias taikote vykdydamas savo veiklą, ar jos būtų pavadintos tiesiog sutarties sąlygomis, ar įtrauktos į išsamias sutarties sąlygas, turi būti sąžiningos.

Pagal ES teisę standartinėmis sutarties sąlygomis neturi būti:

Turite elgtis sąžiningai, atsižvelgti į teisėtus vartotojų interesus, dorai ir teisingai tvarkydamas su jais reikalus.

Laikytis nesąžiningų sutarčių sąlygų nėra privaloma

Jei kurios nors sutarties sąlygos yra nesąžiningos, jos vartotojams nėra privalomos ir jūs jomis remtis negalite, net jeigu vartotojas pasirašė sutartį.

Jeigu nesąžininga sąlyga nėra esminis sutarties elementas, likusios sutarties sąlygos (išskyrus nesąžiningą) išlieka privalomos ir jums, ir vartotojams.

Sutarčių sąlygos turi būti skaidrios

Sutarčių sąlygos turi būti surašytos aiškia ir suprantama kalba. Sutarties sąlygos turi būti ne tik aiškios gramatiškai, bet vartotojas iš jų turi pajėgti suprasti ekonomines pasekmes.

Įspėjimas

Atminkite, kad bet kokios dviprasmybės bus aiškinamos vartotojo naudai.

Galimai nesąžiningų sutarties sąlygų pavyzdžiai

Be bendrųjų sąžiningumo ir atitikimo reikalavimų, ES taisyklėse pateikiama konkrečių sąlygų, kurios gali būti laikomos nesąžiningomis, sąrašas.

Štai tam tikri atvejai, kai sutarties sąlygos gali būti laikomos nesąžiningomis pagal ES taisykles:

1. Atsakomybė tuo atveju, jei vartotojas miršta arba yra sužalojamas

Sąlygos, pagal kurias panaikinama arba apribojama jūsų atsakomybė tuo atveju, jei vartotojas miršta arba yra sužalojamas dėl jūsų veikimo arba neveikimo.

2. Kompensacija, jeigu neįvykdote sutartinio įsipareigojimo

Sąlygos, pagal kurias netinkamai panaikinamos arba apribojamos vartotojų teisės į kompensaciją, jeigu jūs neįvykdote savo sutartinių įsipareigojimų.

3. Sutarties nevykdymo išlyga jūsų naudai

Sąlygos, pagal kurias galite paslaugos nesuteikti vien todėl, kad jums tai neparanku, bet kurios išlieka privalomos vartotojui.

4. Vienpusis kompensavimas už sutarties nutraukimą

Sąlygos, pagal kurias galite pasilikti vartotojo sumokėtą avansą, jeigu vartotojas nutraukia sutartį, tačiau nenumatoma galimybė vartotojui gauti lygiavertę kompensaciją, jei sutartį nutrauktumėte jūs (prekybininkas).

5. Per didelė kompensacija

Sąlygos, pagal kurias įsipareigojimų neįvykdę vartotojai turi sumokėti nepagrįstai didelę kompensaciją.

6. Vienašališkas sutarties nutraukimas

Sąlygos, pagal kurias galite vienašališkai nutraukti sutartį, o vartotojui tokia pati teisė nesuteikiama.

7. Sutarties nutraukimas neįspėjus prieš pakankamai daug laiko

Sąlygos, pagal kurias galite nutraukti neterminuotą sutartį neįspėjęs prieš pakankamai daug laiko, išskyrus atvejus, kai tam yra rimtų priežasčių.

8. Automatinis terminuotų sutarčių pratęsimas

Sąlygos, pagal kurias vartotojas turi nepagrįstai anksti pranešti apie ketinimą nepratęsti sutarties.

9. Paslėptos sąlygos

Sąlygos, kurių vartotojas privalo laikytis, nors prieš pasirašydamas sutartį neturėjo realios galimybės su jomis susipažinti.

10. Vienašališkas sutarties keitimas

Sąlygos, pagal kurias galite vienašališkai keisti sutartį, išskyrus atvejus, kai sutartyje nurodoma rimta priežastis tai daryti.

11. Vienašališkas produkto arba paslaugos charakteristikų keitimas

Sąlygos, pagal kurias galite be rimtos priežasties vienašališkai keisti produkto arba teikiamos paslaugos charakteristikas.

12. Kainų keitimas

Sąlygos, pagal kurias galite padidinti galutinę kainą pristatydamas prekę arba suteikdamas paslaugą, nesuteikdamas vartotojui galimybės nutraukti sutartį, jei suma yra gerokai didesnė, negu buvo susitarta iš pradžių.

13. Išskirtinė teisė savaip aiškinti sutartį

Sąlygos, pagal kurias turite išskirtinę teisę savaip aiškinti bet kurią sutarties sąlygą ir nuspręsti, ar prekės arba paslaugos atitinka sutartį.

14. Jūsų darbuotojų prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas

Sąlygos, suteikiančios jums galimybę vengti jūsų darbuotojų prisiimtų įsipareigojimų arba vykdyti tokius įsipareigojimus su tam tikromis išlygomis.

15. Vienašališkas įsipareigojimų laikymasis

Sąlygos, pagal kurias vartotojai įpareigojami vykdyti visus savo įsipareigojimus, bet jūs neprivalote vykdyti savųjų.

16. Sutarčių perdavimas kitiems prekiautojams vartotojams mažiau palankiomis sąlygomis

Sąlygos, pagal kurias galite perduoti sutartį be vartotojo sutikimo ir dėl to sandoris gali tapti vartotojui mažiau naudingas.

17. Teisės imtis teisinių priemonių ribojimas

Sąlygos, kuriomis ribojama, kaip ir kur vartotojai gali imtis teisinių priemonių, ir kuriomis vartotojai įpareigojami pateikti įrodymų, už kurių pateikimą turėtų būti atsakinga kita sutarties šalis.

Išsami informacija apie nacionalines taisykles

Atminkite, kad ES taisyklėmis dėl nesąžiningų sutarčių sąlygų nustatomi minimalūs reikalavimai, kurie gali būti sugriežtinti arba išplėsti nacionaliniais įstatymais.

Išsamios informacijos apie taikomas taisykles teiraukitės savo šalyje veikiančio Europos įmonių tinklo en .

Programa „Susipažinę su vartotojų teise"

„Susipažinę su vartotojų teise" („Consumer Law Ready") – tai ES masto programa, pagal kurią labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms rengiami nemokami vartotojų teisės kursai. Savo šalyje galite registruotis į šiuos kursus, kad jūsų MVĮ būtų pasirengusi laikytis vartotojų teisės nuostatų.

Jeigu norėtumėte mokytis savo tempu, užsiregistruokite gauti prieigą prie mokomosios medžiagos. Po to galėsite išlaikyti elektroninį testą ir gauti mokomojo kurso baigimo pažymėjimą.

Apsilankykite programos „Susipažinę su vartotojų teise" portale en ir sužinokite, kaip užsiregistruoti.

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: