Paskutinį kartą tikrinta 2022-11-21

CE ženklas

Daugeliu produktų prekiauti ES galima tik tuomet, jei jie pažymėti CE ženklu. CE ženklas reiškia, kad produktą įvertino gamintojas ir kad jis laikomas atitinkančiu ES saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Juo turi būti pažymėti bet kurioje pasaulio vietoje gaminami produktai, kuriais prekiaujama ES.

Kuriais atvejais CE ženklas privalomas?

Žymėti CE ženklu privaloma tik tuos produktus, kurių ES specifikacijos nustatytos ir jose reikalaujama, kad produktas būtų žymimas CE ženklu.

Kai kuriems produktams tuo pačiu metu taikomi keli ES reikalavimai. Prieš žymint produktą CE ženklu, būtina įsitikinti, kad jis atitinka visus reikalavimus. Žymėti CE ženklu produktus, kurių ES specifikacijų nenustatyta arba nėra reikalaujama juos žymėti CE ženklu, draudžiama.

Kaip įgyti teisę naudoti CE ženklą?

Produkto gamintojui tenka visa atsakomybė už tvirtinimą, kad produktas atitinka visus reikalavimus. Kad galėtumėte savo produktus žymėti CE ženklu, neturite gauti licencijos, tačiau prieš tai darydami privalote:

Kai produktas pažymėtas CE ženklu, jei kompetentinga nacionalinė institucija prašo, privalote jai pateikti visą informaciją apie CE ženklą ir patvirtinamuosius dokumentus.

Ar jums reikia nepriklausomo vertinimo?

Turite patikrinti, ar jūsų produktą turi tikrinti notifikuotoji įstaiga. Šią informaciją galite rasti atitinkamuose jūsų produktui taikomuose teisės aktuose. Patikrinkite, kokios taisyklės taikomos kokioms produktų kategorijoms en .

Šis etapas privalomas ne visiems produktams.

Jei gamintojui reikia kreiptis į notifikuotąją įstaigą, prie CE ženklo nurodomas notifikuotosios įstaigos identifikacinis numeris. CE ženklu ir identifikaciniu numeriu gali būti ženklinama atskirai, jei aiškiai matyti, kad jie tarpusavyje susiję.

Notifikuotųjų įstaigų, galinčių sertifikuoti produktus, galima ieškoti duomenų bazėje NANDO en .

Jei jūsų produkto neturi tikrinti nepriklausoma įstaiga, tuomet jūs patys atsakingi už patikrinimą, ar produktas atitinka techninius reikalavimus. Be kita ko, reikia įvertinti ir nurodyti dokumentuose su produkto naudojimu susijusią galimą riziką.

Ar reikia mokėti kokius nors mokesčius?

Jei atitikties vertinimą atlieka pats gamintojas, jis neturi nieko mokėti. Tačiau jei gamintojas nusprendžia pasinaudoti notifikuotosios įstaigos paslaugomis arba jeigu produktui taikomose ES specifikacijose reikalaujama notifikuotosios įstaigos atliekamo nepriklausomo vertinimo, tuomet gamintojas notifikuotajai įstaigai turi sumokėti už paslaugą. Kaina priklauso nuo produktui taikomos sertifkavimo procedūros, produkto sudėtingumo ir pan.

Kaip žymima CE ženklu?

CE ženklas turi būti matomas, įskaitomas ir neištrinamas.

CE ženklą turi sudaryti raidės „CE". Abiejų raidžių vertikalusis matmuo turi būti toks pats ir ne mažesnis kaip 5 mm (nebent atitinkamo produkto reikalavimuose nurodoma kitaip).

Jei norite sumažinti arba padidinti CE ženklą, kuriuo žymimas jūsų produktas, neturėtumėte keisti šių dviejų raidžių proporcijų. CE ženklas gali būti pateikiamas įvairiai (pavyzdžiui, gali būti spalvotas, vientisas ar tuščiaviduris) – svarbu, kad raidės būtų matomos.

Jei CE ženklo negalima uždėti ant paties produkto, galite jį dėti ant pakuotės, jei jis pakuojamas, arba kurio nors patvirtinamojo dokumento. Jei jūsų produktui taikomos kelios ES direktyvos ir (arba) reglamentai, pagal kuriuos reikalaujama žymėjimo CE ženklu, patvirtinamuosiuose dokumentuose turi būti nurodyta, kad jūsų produktas atitinka visas taikomas ES direktyvas ir (arba) reglamentus.

CE ženklo vaizdo rinkmenas galima atsisiųsti en iš Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD portalo.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Gaminių kontaktinis centras

Gaminių kontaktinis centras jums gali suteikti informacijos apie nacionalinius su gaminiais susijusius teisės aktus ir padėti patekti į nacionalinę kitos ES šalies rinką.

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: