Paskutinį kartą tikrinta 2019-03-06

Akcizų mokėjimas

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

Nuo 2019 m. kovo 30 d. Jungtinei Karalystei nustos galioti visa ES teisė, nebent ratifikuotame susitarime dėl išstojimo būtų nustatyta kita data arba Europos Vadovų Taryba ir JK vieningai nuspręstų pratęsti dvejų metų derybų laikotarpį. Daugiau informacijos apie teisinius padarinius įmonėms:

Pardavimas kitai įmonei

Kada reikia mokėti akcizus?

Nuo tada, kai produktas tampa akcizu apmokestinamu produktu, iki tada, kai reikia šį mokestį sumokėti, praeina nemažai laiko.

Dauguma produktų tampa akcizu apmokestinamais produktais iš karto, kai yra pagaminami arba importuojami į ES.

Tačiau iš tiesų šio mokesčio mokėjimas gali būti atidėtas ir jo nereikia mokėti iki to laiko, kol produktai pateikiami vartoti, t. y. iki to laiko, kai produktams nustojamas taikyti akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas. Atkreipkite dėmesį, kad norint laikyti ir gabenti akcizais apmokestinamus produktus ir jų nemokėti (taikyti akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą), reikia turėti specialų atitinkamos šaliesfrdeen leidimą.

Jei akcizais apmokestinami produktai prieš pateikimą vartoti sugadinami arba prarandami dėl nenumatytų priežasčių arba gaivalinių nelaimių, akcizų mokėti nereikia.

Kas moka akcizą?

Akcizus moka:

Prekių vežimas į kitas ES šalis nemokant akcizų

Kad pardavėjas galėtų vežti prekes taikydamas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą (tokiu atveju akcizą turės mokėti paskirties šalies pirkėjas pagal tos šalies tarifus), jis turi laikytis toliau nurodytų taisyklių.

1 taisyklė. Su vežimo rizika susijusi garantija

ES šalis, iš kurios išsiunčiamos prekės, reikalauja visoje ES galiojančios su vežimo rizika susijusios garantijos.

Šią garantiją gali suteikti pardavėjas (sandėlio savininkas arba registruotasis siuntėjas), vežėjas arba pirkėjas (arba du ar daugiau iš jų).

ES šalis siuntėja gali nereikalauti tokios garantijos, jei prekės vežamos tik į kitą vietą jos teritorijoje.

Be to, garantijos nereikia Europos Sąjungoje gabenamiems energiniams produktams, su sąlyga, kad jie gabenami jūra arba stacionariais vamzdynais, ir jei suinteresuotos valstybės yra dėl to susitarusios.

2 taisyklė. Elektroninis administracinis dokumentas (e-AD)

Be garantijos, už akcizus atsakingai savo šalies institucijai turite nusiųsti elektroninį administracinį dokumentą (e-AD) naudodami akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistemą (EMCS)frdeen.

Ši institucija:

  • patikrina elektriniame administraciniame dokumente pateikiamus duomenis (pavyzdžiui, pardavėjo ir pirkėjo akcizų leidimo numerius) ir praneša jums jo administracinį nuorodos kodą,
  • perduoda elektroninį administracinį dokumentą atitinkamai ES šalies, kurioje yra pirkėjas, institucijai (o pastaroji institucija perduoda jį pirkėjui).

Prieš pradedant prekių vežimą turite išspausdinti elektroninį administracinį dokumentą su administraciniu nuorodos kodu ir perduoti jį transporto bendrovei.

Kol prekės nepradėtos vežti, galite bet kuriuo metu elektroninį administracinį dokumentą atšaukti. Prekes jau vežant naudodamiesi sistema EMCS galite pakeisti paskirties vietą.

Jei neturite galimybės pasinaudoti sistema EMCS, vis tiek galite vežti prekes ir nemokėti akcizo, jei:

  • prie prekių pridėtas popierinis dokumentas, kuriame nurodyti tie patys duomenys kaip ir elektroniniame administraciniame dokumente,
  • apie tai informuojate atsakingą šalies siuntėjos instituciją. Kai kurios šalys reikalauja, kad prekiautojas gautų leidimą prieš išveždamas prekes iš jų teritorijos.

3 taisyklė. Prekių gavimas

Pirkėjas turi per 5 darbo dienas patvirtinti prekių gavimą sistemoje EMCS. Tuomet:

  • atsakinga ES paskirties šalies institucija patikrina patvirtinimo galiojimą,
  • įregistruoja pranešimą apie prekių gavimą ir perduoda jį atitinkamai šalies siuntėjos institucijai, o pastaroji institucija perduoda jį pardavėjui.

Gavę šį pranešimą galite prašyti grąžinti jums garantiją.

Šių trijų taisyklių besilaikantiems pardavėjams už vežamas prekes akcizo mokėti nereikia.

Atidžiai patikrinkite pranešime apie prekių gavimą nurodytą prekių kiekį. Akcizo nereikės mokėti tik už šį patvirtintą kiekį.

Jei dalis produktų buvo prarasti arba sugadinti vežant ir jei tai patvirtino šalies, kurioje produktai prarasti arba sugadinti, institucijos, galite atitinkamai pakeisti dokumentuose nurodytą gautą ir patvirtintą kiekį.

Patikrinkite verslo partnerio akcizų numerį

Jei norite patikrinti, ar jūsų verslo partnerio akcizų leidimo numeris galioja, galite naudotis akcizų leidimų tikrinimo sistema SEED .

Jei jūsų partnerio numeris galioja, sistemoje galėsite pamatyti produktų, kuriais jam leidžiama prekiauti, sąrašą.

Pardavimas privatiems klientams

Jei akcizais apmokestinamas prekes parduodate tiesiai privatiems klientams, o pardavimo vieta – jūsų šalis, turėsite jas apmokestinti jūsų šalyje nustatyto tarifo akcizais.

Nėra nustatyta apribojimų, kiek produktų gali pirkti ir vežtis po ES šalis keliaujantys privatūs asmenys, jei tie produktai perkami asmeninėms reikmėms, o ne skirti perparduoti. Išimtis daroma naujoms transporto priemonėms. Mokesčiai (PVMdefren ir akcizaidefren) bus įskaičiuoti į produktų kainą pirkimo valstybėje narėje ir jokioje kitoje valstybėje narėje negalės būti reikalaujama mokėti dar kokius nors mokesčius.

Tabakas ir alkoholiniai gėrimai

Tačiau tam tikrų akcizais apmokestinamų prekių, pavyzdžiui, alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių, atveju taikomos specialios taisyklės. Jei privatus asmuo perka tokias prekes vienoje valstybėje narėje ir veža jas į kitą valstybę narę, principo, kad paskirties valstybėje narėje neturi būti mokamas akcizas, laikomasi tik tuo atveju, jei prekės yra:

Kad nustatytų, ar šios prekės yra skirtos asmeniniam keliautojo naudojimui, valstybės narės turi atsižvelgti į visus svarbius veiksnius. Vienas iš veiksnių – prekių kiekis. Valstybės narės gali nustatyti orientacines ribas, kad nurodytų, koks prekių kiekis paprastai laikomas kiekiu, skirtu asmeniniam keliautojo naudojimui. Nustatytas leidžiamas kiekis negali būti mažesnis kaip:

A. Tabako gaminiai

B. Alkoholiniai gėrimai

ES šalys gali apriboti cigarečių, kurias galima įsivežti iš kai kurių kitų ES šalių, kuriose dar netaikomas minimalus akcizo tarifas, kiekį. Ši riba negali būti mažesnė kaip 300 cigarečių.

Šiuo metu Austrija, Kroatija, Danija, Vokietija, Airija, Italija, Slovėnija ir Švedija taiko tokią žemesnę ribą keliautojams iš Bulgarijos, Kroatijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos arba Rumunijos.

Internetinė ir nuotolinė prekyba

Jei parduodate akcizais apmokestinamas prekes savo privatiems klientams internetu, turite mokėti šalies, kurioje gyvena klientai, nustatyto tarifo akcizą.

Daugumoje ES šalių privaloma paskirti fiskalinį agentą. Viena iš jo užduočių – mokėti mokesčius jūsų vardu, jei tokiai veiklai pritaria atsakinga tos šalies institucijafrdeen.

Prieš siųsdamas prekes turite:

Akcizo grąžinimas

Jei jau sumokėjote savo šalyje akcizus už parduotas prekes, galite šią sumą susigrąžinti, kad būtų išvengta dvigubo mokėjimo. Kad galėtumėte tai padaryti, turite:

Tabako gaminiai

Kai kuriose ES šalyse gali būti reikalaujama, kad internetu tabako gaminiais prekiaujantis pardavėjas:

Valstybė narė gali uždrausti tarpvalstybinę nuotolinę prekybą tabako gaminiais.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Paramos verslui vietos punktas - Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Pasidalyti šiuo puslapiu: