Senest tjekket: 20/05/2019

Betaling af punktafgifter

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Salg til anden virksomhed

Hvornår skal der betales punktafgifter?

Der er en afgørende forskel på, hvornår et produkt bliver punktafgiftspligtigt, og hvornår afgiften skal betales.

De fleste produkter bliver punktafgiftspligtige, når de bliver fremstillet eller indført i EU.

Men i realiteten suspenderes afgiften, så den ikke skal betales, før produktet "overgår til forbrug". Dermed forstås det øjeblik, hvor afgiftspligten på produkterne ikke længere er suspenderet. Bemærk, at der kræves en særlig tilladelse fra det pågældende landfrdeen, hvis du skal kunne fremstille og opbevare punktafgiftspligtige varer uden at skulle betale punktafgift.

Hvis afgiftspligtige produkter ødelægges eller går tabt af uforudsete årsager eller pga. en naturkatastrofe, før de overgår til forbrug, skal der ikke betales punktafgift.

Hvem betaler punktafgift?

Punktafgift betales af:

Varetransport til forskellige EU-lande uden betaling af afgifter

Der findes regler, som gør det muligt for dig som sælger at transportere varer, samtidig med at punktafgiften fortsat er suspenderet, så den skal betales af køber i bestemmelseslandet i henhold til landets satser.

Regel 1 - garanti mod transportrisici

Det EU-land, varerne sendes fra, kan kræve, at varerne skal være dækket af en garanti mod transportrisici, som gælder i hele EU.

Denne garanti kan også stilles af dig som sælger (oplagshaver eller registreret afsender) eller af transportøren eller køber – eller flere af de nævnte i fællesskab.

Det EU-land, varerne sendes fra, kan fritage dig fra kravet, hvis varerne kun transporteres inden for landets egne grænser.

På samme måde er der intet krav om garanti ved transport af energiprodukter inden for EU, hvis transporten sker ad søvejen eller gennem en fast rørledning, og hvis der foreligger en aftale mellem de relevante EU-lande.

Regel 2 - elektronisk administrativt dokument (e-AD)

Ud over garantien skal du også sende et elektronisk administrativt dokument (e-AD) til den myndighed, der er ansvarlig for punktafgifter i landet gennem Systemet til Verifikation af Punktafgiftspligtige Varers Omsætning (EMCS)frdeen.

Myndigheden:

  • kontrollerer, om data på e-AD er korrekte (f.eks. sælgers og købers punktafgiftstilladelsesnummer) og giver dig referencekoden
  • videresender e-AD til den tilsvarende myndighed i købers EU-land (som videresender det til køber).

Før transporten begynder, skal du printe e-AD med den administrative referencekode og give det til transportfirmaet.

Før transporten starter, kan du til enhver tid annullere e-AD. Mens transporten står på, kan du også ændre bestemmelsessted gennem EMCS.

Hvis systemet ikke er tilgængeligt, kan du stadig transportere varerne uden at skulle betale punktafgift, hvis:

  • Varerne ledsages af et dokument på papir, der indeholder de samme data som e-AD
  • Du underretter den ansvarlige myndighed i afsendelseslandet. Visse lande insisterer på, at den handlende skal have tilladelse for at kunne tage af sted.

Regel 3 - modtagelse af varer

Køber har fem arbejdsdage til at bekræfte modtagelsen af varerne i EMCS. Hvorefter:

  • den ansvarlige myndighed i EU-bestemmelseslandet kontrollerer, at bekræftelsen er gyldig
  • myndigheden registrerer en modtagelsesrapport, som den sender til den tilsvarende myndighed i afsendelseslandet – der videresender den til dig som sælger.

Når du modtager denne rapport, kan du bede om at få din garanti ophævet.

Hvis du følger disse tre regler, skal du som sælger ikke betale punktafgift af de varer, der fragtes.

Vær meget opmærksom på, hvilken mængde der er angivet i modtagelsesrapporten – det er kun denne bekræftede mængde, du ikke skal betale afgift af.

Hvis nogle af produkterne gik tabt eller blev beskadiget under transporten – og hvis dette kan bekræftes af myndighederne i det land, hvor tabet eller skaden skete, kan du ændre den modtagne og bekræftede mængde i dokumentationen.

Tjek forretningsforbindelsens afgiftsnummer

Hvis du vil finde ud af, om en forretningsforbindelses punktafgiftstilladelsesnummer er gyldigt, kan du bruge systemet Harpun – Bekræftelse af afgiftsregistrering .

Hvis din forbindelse har et gyldigt nummer, viser Harpun dig en liste over produkter, vedkommende har tilladelse til at handle med.

Salg til privatkunder

Hvis du sælger punktafgiftspligtige varer direkte til privatkunder, og salget sker i dit eget land, skal du opkræve punktafgift i henhold til landets gældende sats.

Der er ingen lofter over, hvor meget privatpersoner må købe og tage med, når de rejser mellem EU-lande, så længe varerne er til eget brug og ikke skal videresælges. Det gælder ikke nye transportmidler. Afgifter (momsdefren og punktafgifterdefren) indgår i prisen på produkterne i det EU-land, hvor de er købt, og der må ikke opkræves yderligere afgifter i andre EU-lande.

Tobak og alkohol

Der er dog særregler for visse varer, der er pålagt punktafgifter, f.eks. alkohol og tobaksvarer. Hvis en privatperson køber sådanne varer i et EU-land og tager dem med til et andet EU-land, gælder reglen om, at der ikke skal betales punktafgift i bestemmelseslandet kun, hvis varerne er:

For at afgøre, om varerne er til eget brug, skal EU-landene tage hensyn til alle relevante faktorer. En af faktorerne er varemængden. EU-landene kan fastsætte vejledende niveauer for at angive, hvor stor en mængde varer betragtes som værende til eget brug. Det vejledende niveau bør mindst være:

a) Tobaksprodukter

Alkoholholdige drikkevarer

Hvad angår tobaksvarer, kan EU-landene begrænse antallet af cigaretter, der må medbringes fra visse andre EU-lande, der endnu ikke opkræver mindstesatsen for punktafgifter. Loftet skal være mindst 300 cigaretter.

I øjeblikket anvender Danmark, Irland, Italien, Kroatien, Slovenien, Sverige, Tyskland og Østrig dette lavere loft for rejsende, der kommer fra Bulgarien, Kroatien, Letland, Litauen, Rumænien eller Ungarn.

Online- og fjernsalg

Hvis du sælger punktafgiftspligtige varer til privatkunder via internettet, skal du betale afgift til den gældende sats i det land, hvor kunderne bor.

I de fleste EU-lande er det obligatorisk at udpege en skatterepræsentant. Repræsentanten har pligt til at betale punktafgifter på dine vegne, hvis dette er godkendt af det pågældende lands ansvarlige myndighedfrdeen.

Før varerne sendes, skal du:

Afgiftsrefusion

Hvis du allerede har betalt punktafgift i dit eget land af de varer, du sælger, kan du få dette beløb refunderet, så du ikke kommer til at betale to gange. I så fald skal du:

Tobaksprodukter

Ved salg af tobaksvarer over internettet kan visse EU-lande kræve, at sælger:

EU-lande kan forbyde grænseoverskridende salg af tobaksvarer til forbrugere.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: