Senest tjekket: 09/03/2020

Din sygesikringsdækning

Brexit – hvad nu?

De regler og betingelser, der er beskrevet på denne side, gælder stadig i Storbritannien og for britiske statsborgere i EU.

Den britiske udtrædelsesaftale fastsætter generelle regler for beskyttelse af de sociale sikringsrettigheder (f.eks. ret til sundhedspleje, arbejdsløshedsunderstøttelse eller pension) som du har opnået før den 31. december 2020. Læs mere om dine rettigheder.

Hvis du har problemer med at håndhæve dine rettigheder, kan du kontakte vores hjælpetjenester.

I EU er det din økonomiske status og dit bopælsland – ikke din nationalitet – der bestemmer, hvilket land der har ansvaret for din sociale sikring, herunder din sygesikringsdækning. Sørg for at tjekke, hvilket lands sociale sikringssystem du hører under. Læs mere om social sikring i udlandet.

Hvis du er i tvivl om dine sygesikringsrettigheder og gerne vil undersøge det, inden du bliver behandlet, skal du kontakte et nationalt kontaktpunkt for sundhedspleje. Der er mindst ét i hvert EU-land, og her kan du få at vide, om du er berettiget til godtgørelse, og om eventuelle udgiftslofter.

Der gælder særlige betingelser for sygesikringsdækning:

Hvis du arbejder i ét land, men bor i et andet

Hvis du arbejder i ét EU-land og bor i et andet, har du ret til lægebehandling i begge lande.

Sørg for at registrere dig i det land, du arbejder i, og få en S1-blanket (tidligere E 106) fra sygesikringen. Blanketten giver dig ret til sundhedspleje i det land, hvor du bor.

Med din forsikring har dine familiemedlemmer også ret til sundhedspleje, hvis de bor i et EU-land. Men hvis du er grænsependler, som bor i ét EU-land og arbejder i Danmark, Irland, Kroatien, Finland, Sverige, Storbritannien, Island eller Norge, har din familie kun ret til sundhedspleje i disse lande i begrænset omfang, f.eks. akut behandling under opholdet.

Pasning af syge børn

Hvis du som grænsependler tager fri fra arbejde for at passe et sygt barn, skal du tjekke med din sygesikring. Hvis dit barn er forsikret sammen med din partner i det land, hvor du bor, har du muligvis ikke ret til ydelser.

Hvis du er udstationeret i udlandet for en kort opgave (under 2 år)

Som udstationeret i udlandet i en kort periode (under 2 år) kan du vælge at forblive forsikret i dit hjemland (det land, som du er blevet udstationeret fra).

Husk at bede om en S1-blanket (tidligere en E106-blanket) fra sygesikringen i dit hjemland. Den giver dig og din familie ret til sygesikring under jeres ophold.

Når du kommer til det land, du skal arbejde i, skal du aflevere S1-blanketten til sygesikringen.

Hvis du arbejder i mere end ét land

Hvis du arbejder i mere end ét EU-land, men udfører mindst 25 % af dine professionelle aktiviteter (målt i arbejdstid og/eller indkomst) i det land, hvor du bor, vil du normalt have ret til sundhedsydelser der.

Der gælder dog nogle særlige regler, hvis du arbejder for en arbejdsgiver eller som selvstændig uden for dit bopælsland. Læs mere om social sikring i udlandet.

Hvis du er tjenestemand udstationeret i udlandet

Er du som tjenestemand udstationeret i udlandet, har du ret til sundhedspleje i det land, hvor du bor.

Du skal bede om en S1-blanket (tidligere en E106-blanket) fra sygesikringen i det land, hvor du skal arbejde. Den giver dig og din familie ret til sygesikring under jeres ophold.

Når du kommer til det land, du skal arbejde i, skal du aflevere S1-blanketten til sygesikringen.

Hvis du er studerende, forsker eller praktikant i udlandet

Hvis du tager til et andet EU-land for at studere, forske, være i praktik eller tage en erhvervsuddannelse, skal du have en sygesikring, der dækker alle former for sundhedsrisici i værtslandet.

  • Hvis du ikke er ansat, kan det europæiske sygesikringskort være en mulighed, hvis du er berettiget til det.
  • Hvis du er ansat i dit værtsland, skal du melde dig ind i den lokale sygesikringsordning i landet.

    Visse ph.d.-studerende kan betragtes som bosiddende arbejdstagere og skal muligvis tilmelde sig den lokale sygesikringsordning eller tegne en privat sygeforsikring.

  • Hvis du bliver udsendt midlertidigt til et universitet eller et forskningsinstitut i et andet EU-land af dit eget universitet eller forskningsinstitut, hører du fortsat under sygesikringen i dit hjemland, mens du er udstationeret. Før du rejser, skal du ansøge om det europæiske sygesikringskort eller S1-blanketten (tidligere E106-blanketten).

Spørg sygesikringen eller det nationale kontaktpunkt i dit hjemland, om de dækker dine udgifter til sundhedspleje i udlandet under hele dit ophold. Hvis de gør det, kan de administrative procedurer være enklere med et gyldigt europæisk sygesikringskort.

I nogle lande dækker sygesikringen dog kun i et begrænset tidsrum i et andet EU-land. Det er ofte tilfældet for ældre studerende (over 28 eller 30 år) og arbejdstagere, der efteruddannes i udlandet. Hvis det er tilfældet for dig, er du nødt til at blive registreret hos den offentlige sygesikring i dit værtsland eller tegne en privat sygesikring.

Eksempel

Få mere at vide om bestemmelserne vedrørende den sociale sikring i det land, du skal bo i.

Wim, som er belgisk statsborger, tog til Holland for at læse på universitetet. Han havde et gyldigt europæisk sygesikringskort med. Han ville arbejde på deltid, mens han læste. Imidlertid opdagede han, at alle, der har job i Holland, skal tegne en grundlæggende sygeforsikring, som koster omkring 1 100 euro om året. Det gælder også folk, som allerede har et gyldigt europæisk sygesikringskort fra et andet EU-land. Udgifterne til den grundlæggende nationale sygesikring gjorde det noget dyrere at arbejde på deltid, end Wim havde regnet med.

Hvis du er pensionist

Sygesikring i det land, hvor du bor

  • Hvis du modtager pension fra det land, hvor du bor, er du og din familie dækket af dette lands sygesikring – uanset om du også får pension fra andre lande.
  • Hvis du ikke får pension eller har andre indtægter i det land, hvor du bor, modtager du og din familie sundhedspleje i det land, I bor i, hvis du har ret til sundhedspleje i det land, der betaler din pension.

Eksempel

Sørg for at tjekke, hvilket lands sygesikring du hører under

Nicolas boede i Frankrig og arbejdede der næsten hele sit liv, bortset fra et par år som tjener i Italien, da han var yngre.

Da Nicolas gik på pension, flyttede han til Italien. Hans pension består derfor af to dele: en italiensk pension for de år, han arbejdede i Italien, og en fransk for de år, han arbejdede i Frankrig.

Da Nicolas bor i Italien og modtager pension fra samme land, er det Italien, der betaler hans sundhedsudgifter. Han tilhører ikke længere det franske system.

Du skal bede om en S1-blanket (tidligere en E106-blanket) fra sygesikringen i det land, du flytter fra.

Når du kommer til det nye land, skal du aflevere S1-blanketten til den relevante myndighed. Dette dokument viser, at du har ret til fuld sygesikring i det land, du bor i.

Sygesikring i det land, du tidligere har arbejdet i

I princippet er du og din familie kun fuldt dækket af sygesikringen i det land, hvor I bor. Men hvis det land, der udbetaler din pension, er et af følgende, har du og din familie ret til sundhedspleje både i det land, der udbetaler din pension, og det land, hvor du nu bor:

Østrig

Tyskland

Holland

Belgien

Grækenland

Polen

Bulgarien

Ungarn

Slovenien

Cypern

Island

Spanien

Tjekkiet

Liechtenstein

Sverige

Frankrig

Luxembourg

Schweiz

Hvis du har betalt socialt bidrag i et land, der ikke står på listen ovenfor, er du kun fuldt dækket af sygesikringen i det land, hvor du bor nu.

Pensionerede grænsependlere

Hvis du i dit seneste job var grænsependler – dvs. at du boede i ét land, men arbejdede i et andet, og du trak dig tilbage pga. alder eller invaliditet – gælder følgende for dig:

Fortsættelse af en behandling

Du kan fortsætte en behandling, som du er begyndt at modtage i det land, hvor du tidligere har arbejdet, også efter at du er gået på pension.

Det gælder også dine familiemedlemmer, hvis de har påbegyndt behandlingen i:

Østrig

Grækenland

Holland

Belgien

Ungarn

Polen

Bulgarien

Italien

Portugal

Cypern

Letland

Rumænien

Tjekkiet

Liechtenstein

Slovakiet

Estland

Litauen

Slovenien

Frankrig

Luxembourg

Spanien

Tyskland

Malta

Schweiz

For at fortsætte med en behandling, som du har påbegyndt i det land, hvor du tidligere arbejdede, skal du indsende en S3-blanket til landets sundhedsmyndigheder.

Dækning i det land, du tidligere arbejdede i, og det land, hvor du bor

Hvis du har arbejdet i mindst 2 år som grænsependler i de sidste 5 år inden pensionen, har du ret til sygesikring både i dit opholdsland og i det land, hvor du tidligere arbejdede.

Både du og dine familiemedlemmer har ret til sundhedspleje i det land, hvor du tidligere arbejdede, hvis både dette land og det land, du nu bor i, tilhører denne gruppe:

Østrig

Tyskland

Spanien

Belgien

Luxembourg

Frankrig

Portugal

Hvis du tager til det land, hvor du tidligere har arbejdet, for at modtage behandling dér, og myndighederne i dette land ikke længere er ansvarlige for dine sundhedsomkostninger, skal du sende dem en S3-blanket. Du kan få en S3-blanket hos den sundhedsmyndighed, der er ansvarlig for din sygesikring.

Hvis du søger arbejde

Hvis du modtager arbejdsløshedsunderstøttelse fra et EU-land og beslutter at flytte til et andet EU-land for at søge arbejde, bør du sørge for at få et europæisk sygesikringskort til dig selv og dine familiemedlemmer, før du rejser til udlandet. Det europæiske sygesikringskort giver dog kun dig og din familie adgang til nødvendig sundhedspleje (f.eks. akut behandling) i den periode, hvor du modtager arbejdsløshedsunderstøttelse.

Hvis du ikke er forsikret i noget EU-land, og du beslutter at flytte til et andet EU-land for at søge arbejde, beslutter de sociale sikringsmyndigheder, hvilket system der dækker dig, og du skal formentlig have dækning for sundhedspleje i det land, du flytter til.

Læs mere om social sikring i udlandet.

EU-landenes sundhedssystemer er meget forskellige

EU-landene kan frit indføre deres egne regler for rettigheder og sundhedsydelser.

For at undgå potentielt alvorlige problemer og misforståelser, bør du sætte dig ind i sundhedssystemet i dit værtsland eller kontakte det nationale kontaktpunkt.

Eksempel

Sæt dig ind i det sociale sikringssystem i dit værtsland

Efter at have arbejdet det meste af sit liv i Tyskland flyttede Susanne til Spanien som pensionist. Da hun blev syg, fik hun hjemmepleje fra en privat virksomhed, fordi der ikke findes en offentlig hjemmeplejeordning i Spanien.

Susannes tyske hjemmeplejeforsikring dækkede en del af udgifterne, men hendes andel var langt højere end den, hun skulle have betalt i Tyskland. Det skyldes forskellene mellem det tyske og det spanske system.

Forskelle i vurderingen af graden af uarbejdsdygtighed

Hvis du søger om invalidepension, kan hvert land, du har arbejdet i, insistere på at undersøge dig separat. Du kan blive betragtet som invalid i ét land, mens et andet slet ikke mener, at din arbejdsdygtighed er nedsat.

Læs mere om invalidepension i Europa.

Se også:

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: