Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Posledná kontrola : 12/03/2018

Vaše zdravotné poistenie

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

 • Otázky a odpovede týkajúce sa spoločnej správy EÚ a Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017English
 • Publikácie EÚ o brexiteEnglish
 • Informácie a usmernenia vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa brexituEnglish

Krajina, ktorá zodpovedá za vaše sociálne zabezpečenie a vaše zdravotné poistenie, sa v EÚ určuje podľa vašej ekonomickej aktivity a vášho miesta pobytu, nie podľa vašej štátnej príslušnosti. Uistite sa, že viete, ktorý systém sociálneho zabezpečenia sa na vás vzťahuje. Viac informácií o sociálnom zabezpečení v zahraničí.

Ak si nie ste istý, aké sú vaše práva v oblasti zdravotnej starostlivosti a chcete si ich overiť ešte pred návštevou lekára, obráťte sa na národné kontaktné miesto. V každej krajine EÚ sa nachádza aspoň jedno kontaktné miesto, v ktorom vám povedia, či máte nárok na náhradu výdavkov a v akom rozsahu.

Na zdravotné poistenie sa vzťahujú osobitné podmienky, ak ste:

Zamestnanec, ktorý pracuje v jednej krajine, ale žije v inej

Ak pracujete v jednej krajine EÚ, ale žijete v inej, máte právo na lekárske ošetrenie na oboch stranách hranice.

Zaregistrujte sa v krajine, v ktorej pracujete, a od zdravotnej poisťovne si vyžiadajte formulár S1 (predtým formulár E 106). Tento formulár oprávňuje vás a osoby, ktoré sú od vás závislé, na získanie zdravotnej starostlivosti v krajine, v ktorej žijete.

Závislé osoby majú vo väčšine krajín EÚ rovnaké práva ako vy, ak pracujete a ste poistený.

Ak pracujete a ste poistený v Dánsku, Fínsku, Chorvátsku, Írsku, na Islande, v Nórsku, Spojenom kráľovstve alebo Švédsku, závislé osoby môžu získať ošetrenie v krajine, v ktorej pracujete, len vtedy, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

 • ošetrenie je nevyhnutné z lekárskych dôvodov počas ich pobytu v danej krajine, pričom sa zohľadňuje povaha ošetrenia a očakávaná dĺžka pobytu,
 • medzi príslušnými krajinami/úradmi existuje vzájomná dohoda,
 • prostredníctvom formulára S2 (predtým formulár E 112) bolo pridelené predchádzajúce povolenie, ktoré vydala príslušná zdravotná poisťovňa v krajine, v ktorej pracujete.

Starostlivosť o choré deti

Ak ste cezhraničný pracovník a vezmete si voľno z dôvodu starostlivosti o choré dieťa, musíte sa o nároku na dávky informovať vo svojej zdravotnej poisťovni. Tento nárok nemusíte mať, ak je dieťa poistené spolu s vaším partnerom/partnerkou v krajine, v ktorej žijete.

Zamestnanec/Pracovník dočasne vyslaný do zahraničia na krátke obdobie (<2 roky)

Ako pracovník dočasne vyslaný do zahraničia na krátke obdobie (<2 roky) môžete ostať poistený vo svojej domovskej krajine (t. j. v krajine, z ktorej vás vyslali do zahraničia a ktorá je zodpovedná za vaše sociálne zabezpečenie).

Požiadajte o formulár S1 (predtým E 106) svoju zdravotnú poisťovňu v domovskej krajine. Vďaka tomuto formuláru budete mať vy a vaša rodina nárok na zdravotnú starostlivosť počas vyslania.

Po svojom príchode do hostiteľskej krajiny odovzdajte formulár S1 miestnemu orgánu zdravotnej starostlivosti.

Štátny zamestnanec vyslaný do zahraničia

Ako štátny zamestnanec vyslaný do zahraničia máte právo na lekárske ošetrenie v krajine, v ktorej žijete.

Požiadajte o formulár S1 (predtým E 106) zdravotnú poisťovňu v krajine, v ktorej pracujete. Vďaka tomuto formuláru budete mať vy a vaša rodina nárok na zdravotnú starostlivosť počas vyslania.

Po svojom príchode do hostiteľskej krajiny odovzdajte formulár S1 miestnemu orgánu zdravotnej starostlivosti.

Študent, výskumný pracovník alebo stážista v zahraničí

Ak vycestujete do inej krajiny EÚ na účely štúdia, výskumnej práce, stáže alebo odbornej prípravy, musíte mať v hostiteľskej krajine komplexné zdravotné poistenie.

 • Ak nie ste zamestnaný a spĺňate príslušné požiadavky, môžte použiť európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).
 • Ak ste v hostiteľskej krajine zamestnaný, budete sa musieť prihlásiť do miestneho systému zdravotného poistenia.

  Niektorí postgraduálni študenti môžu byť považovaní za miestnych pracovníkov a môže sa od nich vyžadovať, aby sa prihlásili do miestneho systému zdravotného poistenia alebo aby si platili komerčné poistenie.

 • Ak vás na univerzitu alebo do výskumného ústavu v inej krajine EÚ vyslala na dočasné obdobie vaša univerzita alebo výskumný ústav, bude sa na vás počas vyslania naďalej vzťahovať vaše domáce zdravotné poistenie. Pred svojím odchodom by ste mali požiadať o európsky preukaz zdravotného poistenia alebo formulár S1 (predtým E 106).

Overte si vo vašej zdravotnej poisťovni alebo národnom kontaktnom mieste vo vašej domovskej krajine, či budú hradiť náklady na vašu zdravotnú starostlivosť v zahraničí počas celej dĺžky vášho pobytu. Ak áno, administratívne postupy môžu byť jednoduchšie v prípade, že máte platný európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).

Niektoré zdravotné poisťovne však hradia náklady na zdravotnú starostlivosť v inej krajine iba počas obmedzeného obdobia. Často ide o prípady študentov, ktorí majú viac ako 28 alebo 30 rokov, a pracovníkov, ktorí absolvujú odbornú prípravu v zahraničí. Ak je to váš prípad, budete sa musieť prihlásiť do verejného systému zdravotného poistenia hostiteľskej krajiny alebo si platiť komerčné poistenie.

Príklad

Naštudujte si miestne pravidlá sociálneho zabezpečenia

Wim je Belgičan, ktorý začal študovať na univerzite v Holandsku. Zobral si so sebou platný európsky preukaz zdravotného poistenia, ale zároveň chcel počas štúdia pracovať na čiastočný úväzok. V Holandsku však platí zákon, podľa ktorého je každý pracujúci povinný prihlásiť sa do systému základného verejného zdravotného poistenia, ktoré stojí približne 1 100 EUR ročne – a to aj vtedy, ak je držiteľom platného európskeho preukazu zdravotného poistenia. Pre Wima sa tak stala práca v Holandsku kvôli základnému zdravotnému poisteniu drahšia, ako očakával.

Dôchodca

Zdravotná starostlivosť v krajine, v ktorej žijete

 • Ak vám dôchodok vypláca krajina, v ktorej žijete: vzťahuje sa na vás a vašu rodinu zdravotné poistenie tejto krajiny, a to bez ohľadu na to, či dostávate dôchodok aj z iných krajín.
 • Ak nedostávate dôchodok alebo nemáte akýkoľvek iný príjem v krajine, v ktorej žijete: vzťahuje sa na vás systém zdravotnej starostlivosti toho štátu, v ktorom ste boli poistený najdlhšie.

Príklad

Informujte sa o systéme zdravotnej starostlivosti vo vašej novej krajine

Nicolas väčšinu svojho života žil a pracoval vo Francúzsku s výnimkou niekoľkých rokov, keď sa ako mladý živil prácou čašníka v Taliansku.

Nicolas sa po odchode do dôchodku presťahoval do Talianska. Jeho dôchodok sa bude skladať z 2 častí: z talianskeho dôchodku, ktorý sa zakladá na období odpracovanom v Taliansku, a z francúzskeho dôchodku za roky, ktoré odpracoval vo Francúzsku.

Pretože Nicolas býva v Taliansku A poberá starobný dôchodok od talianskych orgánov, patrí do talianskeho systému zdravotného poistenia. Francúzsky systém sa naňho už nevzťahuje.

Požiadajte o formulár S1 (predtým E 106) zdravotnú poisťovňu v domovskej krajine.

Po svojom príchode do hostiteľskej krajiny odovzdajte formulár S1 miestnemu orgánu zdravotnej starostlivosti.

Tento dokument ustanovuje vaše právo na kompletnú zdravotnú starostlivosť v krajine vášho bydliska.

Zdravotná starostlivosť v krajine, v ktorej ste pracovali

V zásade máte vy a vaša rodina plný nárok na zdravotnú starostlivosť len v krajine, v ktorej žijete. Ak je však krajina, ktorá vám vypláca dôchodok, uvedená na zozname, máte vy a vaši rodinní príslušníci nárok na kompletnú zdravotnú starostlivosť v tejto krajine, ako aj v krajine, v ktorej momentálne žijete:

 

Rakúsko

Nemecko

Holandsko

Belgicko

Grécko

Poľsko

Bulharsko

Maďarsko

Slovinsko

Cyprus

Island

Španielsko

Česká republika

Lichtenštajnsko

Švédsko

Francúzsko

Luxembursko

Švajčiarsko

V prípade, že ste platili zdravotné poistenie v krajine, ktorá nie je uvedená v zozname, máte nárok na úplné pokrytie zdravotnej starostlivosti iba v krajine, v ktorej žijete.

Bývalí cezhraniční pracovníci

Ak ste do vášho posledného zamestnania dochádzali do iného členského štátu (t. j. žili ste v jednom štáte, ale pracovali v inom), platia tieto pravidlá:

Pokračovanie liečby

Po odchode do dôchodku môžete pokračovať v liečbe, ktorá sa začala v krajine, v ktorej ste pracovali.

To isté sa vzťahuje aj na osoby, ktoré sú od vás závislé, ak sa ich liečba začala v jednej z týchto krajín:

 

Rakúsko

Grécko

Holandsko

Belgicko

Maďarsko

Poľsko

Bulharsko

Taliansko

Portugalsko

Cyprus

Lotyšsko

Rumunsko

Česká republika

Lichtenštajnsko

Slovensko

Estónsko

Litva

Slovinsko

Francúzsko

Luxembursko

Španielsko

Nemecko

Malta

Švajčiarsko

Aby ste mohli pokračovať v liečbe, ktorá sa začala v krajine, v ktorej ste pracovali, musíte miestnym orgánom zdravotnej starostlivosti predložiť formulár S3.

Zdravotná starostlivosť v krajine, v ktorej ste pracovali, a v krajine, v ktorej žijete

Ak ste pracovali aspoň 2 roky ako cezhraničný pracovník počas piatich rokov pred odchodom do dôchodku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť v krajine, v ktorej žijete, ale aj v krajine, v ktorej ste pracovali.

Vy aj osoby, ktoré sú od vás závislé, máte nárok na zdravotnú starostlivosť v krajine, v ktorej ste predtým pracovali, ak táto krajina a krajina vášho súčasného pobytu patria do tejto skupiny:

 

Rakúsko

Nemecko

Španielsko

Belgicko

Luxembursko

Francúzsko

Portugalsko

Ak cestujete do krajiny, v ktorej ste pracovali, s cieľom podstúpiť liečbu a príslušné orgány tejto krajiny už nie sú zodpovedné za vaše výdavky na zdravotnú starostlivosť, musíte im predložiť formulár S3. Formulár S3 vám poskytne vaša zdravotná poisťovňa.

Rozdiely v systémoch zdravotnej starostlivosti v rámci EÚ

Krajiny EÚ si určujú vlastné pravidlá týkajúce sa nárokov na dávky a služby. Napríklad v prípade, ak požiadate o domácu lekársku starostlivosť v krajine, v ktorej v súčasnosti žijete, pravdepodobne nebudete mať nárok na rovnaké služby a rovnaké ceny ako vo svojej domovskej krajine.

Aby ste predišli vážnym problémom a nedorozumeniam, informujte sa o systéme sociálneho zabezpečenia vo vašej hostiteľskej krajine alebo sa obráťte na národné kontaktné miesto.

Príklad

Informujte sa o systéme sociálneho zabezpečenia vo svojej novej krajine

Susanne pracovala celý život v Nemecku a po odchode do dôchodku sa presťahovala do Španielska. Keď ochorela, podpísala so súkromnou spoločnosťou zmluvu o poskytovaní domácej starostlivosti, pretože v Španielsku sa na tieto služby nevzťahuje povinné zdravotné poistenie.

Jej nemecká poisťovňa jej preplatila časť výdavkov, ale jej výdavky boli v Španielsku oveľa vyššie ako by boli v Nemecku. Išlo o dôsledok rozdielov medzi nemeckým a španielskym systémom dávok.

Rozdiely pri posudzovaní stupňa práceneschopnosti

Ak žiadate o invalidný dôchodok alebo o dávku v práceneschopnosti, každá krajina, v ktorej ste pracovali, môže požiadať o samostatné preskúmanie vášho zdravotného stavu. Jedna krajina vás môže považovať za vážne postihnutého, zatiaľ čo v druhom štáte by vážnosť vášho zdravotného stavu posúdili úplne inak.

Viac informácií o invalidnom dôchodku v Európe.

Pozri tiež:

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo