Posledná kontrola : 23/11/2022

Vaše zdravotné poistenie

Krajina, ktorá zodpovedá za vaše sociálne zabezpečenie a vaše zdravotné poistenie, sa v EÚ určuje podľa miesta vašej ekonomickej aktivity a vášho miesta pobytu, nie podľa vašej štátnej príslušnosti. Uistite sa, že viete, ktorý systém sociálneho zabezpečenia sa na vás vzťahuje. Viac informácií o sociálnom zabezpečení v zahraničí.

Ak si nie ste istý(-á), aké sú vaše práva v oblasti zdravotnej starostlivosti, a chcete si ich overiť ešte pred návštevou lekára, obráťte sa na národné kontaktné miesto.

Na zdravotné poistenie sa vzťahujú osobitné podmienky, ak ste:

Zamestnanec, ktorý pracuje v jednej krajine, ale žije v inej

Ak pracujete v jednej krajine EÚ (ako aj na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku, vo Švajčiarsku alebo v Spojenom kráľovstve) a žijete v inej krajine, máte nárok na lekárske ošetrenie v oboch krajinách za rovnakých podmienok ako osoby poistené v týchto krajinách.

Najskôr by ste sa mali zaregistrovať v krajine, v ktorej pracujete, a od zdravotnej poisťovne by ste si mali vyžiadať formulár S1 (bývalý formulár E106). Tento formulár vás oprávňuje na získanie zdravotnej starostlivosti v krajine, v ktorej žijete.

Na základe vášho zdravotného poistenia sú vaši rodinní príslušníci takisto oprávnení na získanie zdravotnej starostlivosti, ak žijú v krajine EÚ. Ak ste však cezhraničný pracovník žijúci v jednej krajine EÚ a pracujúci v Dánsku, Írsku, Chorvátsku, vo Fínsku, Švédsku, na Islande, v  Nórsku alebo Spojenom kráľovstve vaši rodinní príslušníci majú nárok na zdravotnú starostlivosť v uvedených krajinách iba v obmedzených prípadoch, ako je napríklad potrebné lekárske ošetrenie počas ich pobytu.

Starostlivosť o choré deti

Poraďte sa vo vašej zdravotnej poisťovni, ak si ako cezhraničný pracovník beriete pracovné voľno z dôvodu starostlivosti o choré dieťa. Ak je vaše dieťa poistené spolu s vaším partnerom/vašou partnerkou v krajine, v ktorej žijete, nemusíte mať nárok na dávky.

Pracovník dočasne vyslaný do zahraničia na krátke obdobie (menej ako 2 roky)

Ako pracovník dočasne vyslaný do zahraničia na krátke obdobie (menej ako 2 roky) môžete ostať poistený(-á) vo svojej domovskej krajine (t. j. v krajine, z ktorej vás vyslali do zahraničia).

Ak sa sťahujete do krajiny, do ktorej ste vyslaný(-á), uistite sa, že požiadate svoju zdravotnú poisťovňu vo vašej domovskej krajine o vydanie formuláru S1 (bývalý formulár E106). Vďaka tomuto formuláru budete mať vy a vaša rodina nárok na zdravotnú starostlivosť počas vášho pobytu v zahraničí.

Po príchode do krajiny, kde budete pracovať, odovzdajte formulár S1 miestnej zdravotnej poisťovni.

Pracujete vo viacerých krajinách

Ak pracujete vo viacerých krajinách EÚ, ale vykonávate aspoň 25 % vašich profesijných činností (pracovný čas a/alebo príjem) v krajine, v ktorej žijete, zvyčajne budete poistený(-á) na účely zdravotnej starostlivosti v krajine, v ktorej žijete.

Osobitné pravidlá sa však uplatňujú v prípadoch, keď pracujete pre zamestnávateľov, alebo ste samostatne zárobkovo činná osoba mimo krajiny, v ktorej žijete. Viac informácií o sociálnom zabezpečení v zahraničí.

Študent, výskumný pracovník alebo stážista v zahraničí

Ak vycestujete do inej krajiny EÚ na účely štúdia, výskumnej práce, stáže alebo odbornej prípravy, musíte mať v hostiteľskej krajine komplexné zdravotné poistenie.

 • Ak nie ste zamestnaný(-á) a spĺňate príslušné požiadavky, môžete použiť európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP)Otvoriť ako externý odkaz.
 • Ak ste však v hostiteľskej krajine zamestnaný(-á), budete sa musieť prihlásiť do miestneho systému zdravotného poistenia.

  Upozornenie

  Niektorí študenti doktorandského štúdia môžu byť považovaní za miestnych pracovníkov a môže sa od nich vyžadovať, aby sa prihlásili do miestneho systému zdravotného poistenia alebo aby si platili komerčné zdravotné poistenie.

 • Ak vás na univerzitu alebo do výskumného ústavu v inej krajine EÚ vyslala na dočasné obdobie vaša univerzita alebo výskumný ústav, bude sa na vás počas vyslania naďalej vzťahovať vaše domáce zdravotné poistenie. Pred odchodom by ste mali požiadať o EPZPOtvoriť ako externý odkaz, alebo ak sa sťahujete do krajiny, do ktorej ste vyslaný(-á), formulár S1 (bývalý formulár E106).

Vo svojej zdravotnej poisťovni alebo v národnom kontaktnom mieste vo vašej domovskej krajine si overte, či budú hradiť náklady na vašu zdravotnú starostlivosť v zahraničí počas celej dĺžky vášho pobytu. Ak áno, administratívne postupy môžu byť jednoduchšie v prípade, že máte platný európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).

Niektoré zdravotné poisťovne však hradia náklady na zdravotnú starostlivosť v inej krajine EÚ iba počas obmedzeného obdobia. Často ide o študentov, ktorí majú viac ako 28 alebo 30 rokov, a pracovníkov, ktorí absolvujú odbornú prípravu v zahraničí. Ak je to váš prípad, budete sa musieť prihlásiť do miestneho systému zdravotného poistenia hostiteľskej krajiny alebo si platiť súkromné zdravotné poistenie.

Dôchodcovia

Zdravotná starostlivosť v krajine, v ktorej žijete

 • Ak vám dôchodok vypláca krajina, v ktorej žijete: vzťahuje sa na vás a vašu rodinu systém zdravotného poistenia tejto krajiny, a to bez ohľadu na to, či vám dôchodok vyplácajú aj iné krajiny.
 • Ak nedostávate dôchodok alebo nemáte akýkoľvek iný príjem v krajine, v ktorej žijete: vám a vašej rodine bude poskytnutá zdravotná starostlivosť v krajine, v ktorej žijete, za predpokladu, že na túto zdravotnú starostlivosť by ste mali nárok aj v krajine, ktorá vám vypláca dôchodok.
  – Mali by ste požiadať zdravotnú poisťovňu v krajine, ktorá vám vypláca dôchodok, o formulár S1 (predtým formulár E106).
  Po príchode do novej krajiny vášho pobytu odovzdajte formulár S1 príslušnej zdravotnej poisťovni. Tento dokument preukazuje vaše právo na kompletnú zdravotnú starostlivosť v krajine vášho pobytu.
   

Príklad

Uistite sa, že viete, ktorý systém zdravotnej starostlivosti sa na vás vzťahuje

Nicolas väčšinu svojho života žil a pracoval vo Francúzsku s výnimkou niekoľkých rokov, keď sa v mladosti živil prácou čašníka v Taliansku.

Nicolas sa po odchode do dôchodku presťahoval do Talianska. Jeho dôchodok sa preto skladá z dvoch častí: z talianskeho dôchodku, ktorý sa zakladá na období odpracovanom v Taliansku, a z francúzskeho dôchodku za roky, ktoré odpracoval vo Francúzsku.

Keďže Nicolas žije v Taliansku A poberá starobný dôchodok od talianskych orgánov, patrí do talianskeho systému zdravotného poistenia. Francúzsky systém sa naňho už nevzťahuje.

Zdravotná starostlivosť v krajine, v ktorej ste pracovali

V zásade máte vy a vaša rodina plný nárok na zdravotnú starostlivosť len v krajine, v ktorej žijete. Ak je však krajina, ktorá vám vypláca dôchodok, uvedená na zozname nižšie, máte vy a vaši rodinní príslušníci nárok na zdravotnú starostlivosť v tejto krajine, ako aj v krajine, v ktorej momentálne žijete:

 
 

Rakúsko

Nemecko

Holandsko

Belgicko

Grécko

Poľsko

Bulharsko

Maďarsko

Slovinsko

Cyprus

Island

Španielsko

Česko

Lichtenštajnsko

Švédsko

Francúzsko

Luxembursko

Švajčiarsko

Upozornenie

Ak nie je krajina, ktorá vám vypláca dôchodok, uvedená v zozname, máte nárok na úplné pokrytie zdravotnej starostlivosti iba v krajine, v ktorej žijete.

Cezhraniční pracovníci na dôchodku

Ak ste do svojho posledného zamestnania dochádzali do iného členského štátu (t. j. žili ste v jednom štáte, ale pracovali ste v inom) a odišli ste do starobného alebo invalidného dôchodku, platia tieto pravidlá:

Pokračovanie liečby

Po odchode do dôchodku môžete pokračovať v liečbe, ktorá sa začala v krajine, v ktorej ste pracovali.

To isté sa vzťahuje aj na osoby, ktoré sú od vás závislé, ak sa ich liečba začala v jednej z týchto krajín:

 
 

Rakúsko

Grécko

Holandsko

Belgicko

Maďarsko

Poľsko

Bulharsko

Taliansko

Portugalsko

Cyprus

Lotyšsko

Rumunsko

Česko

Lichtenštajnsko

Slovensko

Estónsko

Litva

Slovinsko

Francúzsko

Luxembursko

Španielsko

Nemecko

Malta

Švajčiarsko

Aby ste mohli pokračovať v liečbe, ktorá sa začala v krajine, v ktorej ste pracovali, musíte príslušnej zdravotnej poisťovni predložiť formulár S3.

Zdravotná starostlivosť v krajine, v ktorej ste pracovali, a v krajine, v ktorej žijete

Ak ste pracovali ako cezhraničný pracovník aspoň dva roky počas piatich rokov pred odchodom do dôchodku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť v krajine, v ktorej žijete, ale aj v krajine, v ktorej ste pracovali.

Vy aj osoby, ktoré sú od vás závislé, máte nárok na zdravotnú starostlivosť v krajine, v ktorej ste predtým pracovali, ak táto krajina a krajina vášho súčasného pobytu patria do tejto skupiny:

 
 

Rakúsko

Nemecko

Španielsko

Belgicko

Luxembursko

Francúzsko

Portugalsko

Ak cestujete do krajiny, v ktorej ste pracovali, s cieľom podstúpiť tam liečbu a príslušné orgány tejto krajiny už nie sú zodpovedné za vaše výdavky na zdravotnú starostlivosť, musíte im predložiť formulár S3. Formulár S3 vám poskytne vaša zdravotná poisťovňa.

Uchádzači o zamestnanie

Ak poberáte dávky v nezamestnanosti v jednej krajine EÚ a rozhodnete sa presťahovať do inej krajiny EÚ s cieľom nájsť si prácu, mali by ste pred odchodom do zahraničia požiadať o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) pre seba a svojich rodinných príslušníkov. V období, počas ktorého poberáte dávky v nezamestnanosti, budete mať spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi vďaka EPZP zabezpečený prístup iba k nevyhnutnému lekárskemu ošetreniu (napr. rýchla lekárska pomoc).

Ak nie ste poistený(-á) v žiadnej krajine EÚ a rozhodnete sa presťahovať do inej krajiny EÚ s cieľom nájsť si prácu, inštitúcie sociálneho zabezpečenia rozhodnú, ktorý systém sa na vás má vzťahovať, a pravdepodobne budete musieť byť poistený(-á) na účely zdravotnej starostlivosti v krajine, do ktorej ste sa presťahovali.

Viac informácií o sociálnom zabezpečení v zahraničí.

Rozdiely v systémoch zdravotnej starostlivosti v rámci EÚ

Krajiny EÚ si určujú vlastné pravidlá týkajúce sa nárokov na dávky a služby zdravotnej starostlivosti.

Aby ste predišli vážnym problémom a nedorozumeniam, informujte sa o systéme sociálneho zabezpečenia vo vašej hostiteľskej krajine alebo sa obráťte na národné kontaktné miesto.

Príklad

Informujte sa o systéme sociálneho zabezpečenia vo svojej novej krajine

Susanne pracovala celý život v Nemecku a po odchode do dôchodku sa presťahovala do Španielska. Keď ochorela, domácu starostlivosť jej poskytovala súkromná spoločnosť, keďže v Španielsku sa na tieto služby nevzťahuje povinné verejné zdravotné poistenie.

Jej nemecká poisťovňa jej preplatila časť výdavkov, ale časť výdavkov, ktorú musela Susanne doplácať, bola v Španielsku oveľa vyššia, než by doplácala v Nemecku. Príčinou boli rozdiely medzi nemeckým a španielskym systémom dávok.

Rozdiely pri posudzovaní stupňa práceneschopnosti

Ak žiadate o invalidný dôchodok alebo o dávku v práceneschopnosti, každá krajina, v ktorej ste pracovali, môže požiadať o samostatné preskúmanie vášho zdravotného stavu. Jedna krajina vás môže považovať za vážne postihnutého, zatiaľ čo v druhom štáte by vážnosť vášho zdravotného stavu posúdili úplne inak.

Viac informácií o invalidnom dôchodku v Európe.

Pozri aj:

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: