Posledná kontrola: 09/03/2020

Vaše zdravotné poistenie

Týka sa vás brexit?

Pravidlá a podmienky uvedené na tejto stránke sa aj naďalej uplatňujú v Spojenom kráľovstve, ako aj na občanov Spojeného kráľovstva v EÚ.

Ak ste pred 31. decembrom 2020 získali práva v oblasti sociálneho zabezpečenia (napr. právo na zdravotnú starostlivosť, dávky v nezamestnanosti, dôchodky), v dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva sa stanovujú všeobecné pravidlá ochrany týchto práv. Ďalšie informácie o vašich právach.

Ak máte problémy s uplatňovaním vašich práv, obráťte sa na naše asistenčné služby.

Krajina, ktorá zodpovedá za vaše sociálne zabezpečenie a vaše zdravotné poistenie, sa v EÚ určuje podľa miesta vašej ekonomickej aktivity a vášho miesta pobytu, nie podľa vašej štátnej príslušnosti. Uistite sa, že viete, ktorý systém sociálneho zabezpečenia sa na vás vzťahuje. Viac informácií o sociálnom zabezpečení v zahraničí.

Ak si nie ste istý, aké sú vaše práva v oblasti zdravotnej starostlivosti, a chcete si ich overiť ešte pred návštevou lekára, obráťte sa na národné kontaktné miesto. V každej krajine EÚ sa nachádza aspoň jedno kontaktné miesto, v ktorom vám povedia, či máte nárok na náhradu výdavkov a v akom rozsahu.

Na zdravotné poistenie sa vzťahujú osobitné podmienky, ak ste:

Zamestnanec, ktorý pracuje v jednej krajine, ale žije v inej

Ak pracujete v jednej krajine EÚ, ale žijete v inej, máte právo na lekárske ošetrenie v oboch krajinách.

Najskôr by ste sa mali zaregistrovať v krajine, v ktorej pracujete, a od zdravotnej poisťovne by ste si mali vyžiadať formulár S1 (bývalý formulár E106). Tento formulár vás oprávňuje na získanie zdravotnej starostlivosti v krajine, v ktorej žijete.

Na základe vášho zdravotného poistenia sú vaši rodinní príslušníci takisto oprávnení na získanie zdravotnej starostlivosti, ak žijú v krajine EÚ. Ak ste však cezhraničný pracovník žijúci v jednej krajine EÚ a pracujúci v Dánsku, Írsku, Chorvátsku, vo Fínsku, Švédsku, v Spojenom kráľovstve, Nórsku alebo na Islande, vaši rodinní príslušníci majú nárok na zdravotnú starostlivosť počas svojho pobytu v týchto krajinách iba v obmedzených prípadoch, ako je napríklad rýchla lekárska pomoc.

Starostlivosť o choré deti

Poraďte sa vo vašej zdravotnej poisťovni, ak si ako cezhraničný pracovník beriete pracovné voľno z dôvodu starostlivosti o choré dieťa. Ak je vaše dieťa poistené spolu s vaším partnerom/vašou partnerkou v krajine, v ktorej žijete, nemusíte mať nárok na dávky.

Pracovník dočasne vyslaný do zahraničia na krátke obdobie (menej ako 2 roky)

Ako pracovník dočasne vyslaný do zahraničia na krátke obdobie (menej ako 2 roky) môžete ostať poistený vo svojej domovskej krajine (t. j. v krajine, z ktorej vás vyslali do zahraničia).

Od zdravotnej poisťovne vo svojej domovskej krajine by ste si mali vyžiadať formulár S1 (bývalý formulár E106). Vďaka tomuto formuláru budete mať vy a vaša rodina nárok na zdravotnú starostlivosť počas vyslania.

Po príchode do krajiny, kde budete pracovať, odovzdajte formulár S1 príslušnému orgánu zdravotnej starostlivosti.

Pracujete vo viacerých krajinách

Ak pracujete vo viacerých krajinách EÚ, ale vykonávate aspoň 25 % vašich profesijných činností (pracovný čas a/alebo príjem) v krajine, v ktorej žijete, zvyčajne budete poistený pre zdravotnú starostlivosť v krajine, v ktorej žijete.

Osobitné pravidlá sa však uplatňujú v prípadoch, keď pracujete pre zamestnávateľov, alebo ste samostatne zárobkovo činná osoba mimo krajiny, v ktorej žijete. Viac informácií o sociálnom zabezpečení v zahraničí.

Štátny zamestnanec vyslaný do zahraničia

Ako štátny zamestnanec vyslaný do zahraničia máte právo na lekárske ošetrenie v krajine, v ktorej žijete.

Mali by ste požiadať zdravotnú poisťovňu v krajine, v ktorej pracujete, o formulár S1 (predtým formulár E106). Vďaka tomuto formuláru budete mať vy a vaša rodina nárok na zdravotnú starostlivosť počas vyslania.

Po príchode do krajiny, kde budete pracovať, odovzdajte formulár S1 príslušnému orgánu zdravotnej starostlivosti.

Študent, výskumný pracovník alebo stážista v zahraničí

Ak vycestujete do inej krajiny EÚ na účely štúdia, výskumnej práce, stáže alebo odbornej prípravy, musíte mať v hostiteľskej krajine komplexné zdravotné poistenie.

  • Ak nie ste zamestnaný a spĺňate príslušné požiadavky, môžete použiť európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).
  • Ak ste v hostiteľskej krajine zamestnaný, budete sa musieť prihlásiť do miestneho systému zdravotného poistenia.

    Niektorí študenti doktorandského štúdia môžu byť považovaní za miestnych pracovníkov a môže sa od nich vyžadovať, aby sa prihlásili do miestneho systému zdravotného poistenia alebo aby si platili komerčné zdravotné poistenie.

  • Ak vás na univerzitu alebo do výskumného ústavu v inej krajine EÚ vyslala na dočasné obdobie vaša univerzita alebo výskumný ústav, bude sa na vás počas vyslania naďalej vzťahovať vaše domáce zdravotné poistenie. Pred svojím odchodom by ste mali požiadať o európsky preukaz zdravotného poistenia alebo o formulár S1 (predtým formulár E106).

Overte si vo vašej zdravotnej poisťovni alebo v národnom kontaktnom mieste vo vašej domovskej krajine, či budú hradiť náklady na vašu zdravotnú starostlivosť v zahraničí počas celej dĺžky vášho pobytu. Ak áno, administratívne postupy môžu byť jednoduchšie v prípade, že máte platný európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).

Niektoré zdravotné poisťovne však hradia náklady na zdravotnú starostlivosť v inej krajine EÚ iba počas obmedzeného obdobia. Často ide o študentov, ktorí majú viac ako 28 alebo 30 rokov, a pracovníkov, ktorí absolvujú odbornú prípravu v zahraničí. Ak je to váš prípad, budete sa musieť prihlásiť do verejného systému zdravotného poistenia hostiteľskej krajiny alebo si platiť komerčné poistenie.

Príklad

Získajte informácie o pravidlách sociálneho zabezpečenia v krajine vášho pobytu

Wim je Belgičan, ktorý začal študovať na univerzite v Holandsku. Zobral si so sebou európsky preukaz zdravotného poistenia a zároveň chcel počas štúdia pracovať na čiastočný úväzok. Zistil však, že každý pracujúci v Holandsku sa musí prihlásiť do systému základného verejného poistenia, ktoré stojí približne 1 100 EUR ročne. To sa vzťahuje aj na ľudí, ktorí už sú držiteľmi platného európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) vydaného iným členským štátom. Pre Wima sa tak stala práca na čiastočný úväzok v Holandsku kvôli základnému zdravotnému poisteniu nákladnejšia, ako očakával.

Dôchodca

Zdravotná starostlivosť v krajine, v ktorej žijete

  • Ak vám dôchodok vypláca krajina, v ktorej žijete: vzťahuje sa na vás a vašu rodinu systém zdravotného poistenia tejto krajiny, a to bez ohľadu na to, či dostávate dôchodok aj z iných krajín.
  • Ak nedostávate dôchodok alebo nemáte žiadny iný príjem v krajine, v ktorej žijete: vám a vašej rodine bude poskytnutá zdravotná starostlivosť v krajine, v ktorej žijete, v prípade, že máte nárok na zdravotnú starostlivosť v krajine, ktorá vám vypláca dôchodok.

Príklad

Uistite sa, že viete, ktorý systém zdravotnej starostlivosti sa na vás vzťahuje

Nicolas väčšinu svojho života žil a pracoval vo Francúzsku s výnimkou niekoľkých rokov, keď sa v mladosti živil prácou čašníka v Taliansku.

Nicolas sa po odchode do dôchodku presťahoval do Talianska. Jeho dôchodok sa preto skladá z dvoch častí: z talianskeho dôchodku, ktorý sa zakladá na období odpracovanom v Taliansku, a z francúzskeho dôchodku za roky, ktoré odpracoval vo Francúzsku.

Keďže Nicolas žije v Taliansku A poberá starobný dôchodok od talianskych orgánov, patrí do talianskeho systému zdravotného poistenia. Francúzsky systém sa naňho už nevzťahuje.

Mali by ste požiadať zdravotnú poisťovňu v krajine, z ktorej odchádzate, o formulár S1 (predtým formulár E106).

Po príchode do novej krajiny vášho pobytu odovzdajte formulár S1 príslušnému orgánu. Tento dokument ustanovuje vaše právo na kompletnú zdravotnú starostlivosť v krajine vášho bydliska.

Zdravotná starostlivosť v krajine, v ktorej ste pracovali

V zásade máte vy a vaša rodina plný nárok na zdravotnú starostlivosť len v krajine, v ktorej žijete. Ak je však krajina, ktorá vám vypláca dôchodok, uvedená na zozname nižšie, máte vy a vaši rodinní príslušníci nárok na zdravotnú starostlivosť v tejto krajine, ako aj v krajine, v ktorej momentálne žijete:

Rakúsko

Nemecko

Holandsko

Belgicko

Grécko

Poľsko

Bulharsko

Maďarsko

Slovinsko

Cyprus

Island

Španielsko

Česko

Lichtenštajnsko

Švédsko

Francúzsko

Luxembursko

Švajčiarsko

V prípade, že ste platili zdravotné poistenie v krajine, ktorá nie je uvedená v zozname, máte nárok na úplné pokrytie zdravotnej starostlivosti iba v krajine, v ktorej žijete.

Cezhraniční pracovníci na dôchodku

Ak ste do svojho posledného zamestnania dochádzali do iného členského štátu (t. j. žili ste v jednom štáte, ale pracovali ste v inom) a odišli ste do starobného alebo invalidného dôchodku, platia tieto pravidlá:

Pokračovanie liečby

Po odchode do dôchodku môžete pokračovať v liečbe, ktorá sa začala v krajine, v ktorej ste pracovali.

To isté sa vzťahuje aj na osoby, ktoré sú od vás závislé, ak sa ich liečba začala v jednej z týchto krajín:

Rakúsko

Grécko

Holandsko

Belgicko

Maďarsko

Poľsko

Bulharsko

Taliansko

Portugalsko

Cyprus

Lotyšsko

Rumunsko

Česko

Lichtenštajnsko

Slovensko

Estónsko

Litva

Slovinsko

Francúzsko

Luxembursko

Španielsko

Nemecko

Malta

Švajčiarsko

Aby ste mohli pokračovať v liečbe, ktorá sa začala v krajine, v ktorej ste pracovali, musíte miestnym orgánom zdravotnej starostlivosti predložiť formulár S3.

Zdravotná starostlivosť v krajine, v ktorej ste pracovali, a v krajine, v ktorej žijete

Ak ste pracovali ako cezhraničný pracovník aspoň dva roky počas piatich rokov pred odchodom do dôchodku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť v krajine, v ktorej žijete, ale aj v krajine, v ktorej ste pracovali.

Vy aj osoby, ktoré sú od vás závislé, máte nárok na zdravotnú starostlivosť v krajine, v ktorej ste predtým pracovali, ak táto krajina a krajina vášho súčasného pobytu patria do tejto skupiny:

Rakúsko

Nemecko

Španielsko

Belgicko

Luxembursko

Francúzsko

Portugalsko

Ak cestujete do krajiny, v ktorej ste pracovali, s cieľom podstúpiť tam liečbu a príslušné orgány tejto krajiny už nie sú zodpovedné za vaše výdavky na zdravotnú starostlivosť, musíte im predložiť formulár S3. Formulár S3 vám poskytne vaša zdravotná poisťovňa.

Uchádzači o zamestnanie

Ak poberáte dávky v nezamestnanosti v jednej krajine EÚ a rozhodnete sa presťahovať do inej krajiny EÚ s cieľom nájsť si prácu, mali by ste požiadať o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) pre seba a svojich rodinných príslušníkov pred odchodom do zahraničia. V období, počas ktorého poberáte dávky v nezamestnanosti, budete mať spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi vďaka EPZP zabezpečený prístup iba k nevyhnutnému lekárskemu ošetreniu (napr. rýchla lekárska pomoc).

Ak nie ste poistený v žiadnej krajine EÚ a rozhodnete sa presťahovať do inej krajiny EÚ s cieľom nájsť si prácu, inštitúcie sociálneho zabezpečenia rozhodnú, ktorý systém sa na vás má vzťahovať, a pravdepodobne budete musieť byť poistený na účely zdravotnej starostlivosti v krajine, do ktorej ste sa presťahovali.

Viac informácií o sociálnom zabezpečení v zahraničí.

Rozdiely v systémoch zdravotnej starostlivosti v rámci EÚ

Krajiny EÚ si určujú vlastné pravidlá týkajúce sa nárokov na dávky a služby zdravotnej starostlivosti.

Aby ste predišli vážnym problémom a nedorozumeniam, informujte sa o systéme sociálneho zabezpečenia vo vašej hostiteľskej krajine alebo sa obráťte na národné kontaktné miesto.

Príklad

Informujte sa o systéme sociálneho zabezpečenia vo svojej novej krajine

Susanne pracovala celý život v Nemecku a po odchode do dôchodku sa presťahovala do Španielska. Keď ochorela, domácu starostlivosť jej poskytovala súkromná spoločnosť, keďže v Španielsku sa na tieto služby nevzťahuje povinné verejné zdravotné poistenie.

Jej nemecká poisťovňa jej preplatila časť výdavkov, ale časť výdavkov, ktorú musela Susanne doplácať, bola v Španielsku oveľa vyššia, než by doplácala v Nemecku. Príčinou boli rozdiely medzi nemeckým a španielskym systémom dávok.

Rozdiely pri posudzovaní stupňa práceneschopnosti

Ak žiadate o invalidný dôchodok alebo o dávku v práceneschopnosti, každá krajina, v ktorej ste pracovali, môže požiadať o samostatné preskúmanie vášho zdravotného stavu. Jedna krajina vás môže považovať za vážne postihnutého, zatiaľ čo v druhom štáte by vážnosť vášho zdravotného stavu posúdili úplne inak.

Viac informácií o invalidnom dôchodku v Európe.

Pozrite aj:

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Zdieľať túto stránku: