Posledná kontrola: 26/08/2022

Ochrana databáz

Vaše práva

Ak ste vytvorili databázu, ku ktorej je elektronický alebo iný prístup, môžete chrániť:

Ak vaša databáza spĺňa požiadavky na ochranu podľa autorského práva a práva ochrany sui generis, môžete požiadať o obe.

Ochrana vašej pôvodnej databázy prostredníctvom autorského práva

Ak je vaša databáza pôvodným duševným dielom, môžete si ju nechať chrániť autorským právom, ktoré vám zaručí výlučné práva (Držiteľ práv duševného vlastníctva môže zabrániť tomu, aby predmetné duševné vlastníctvo využíval ktokoľvek iný.) na rozmnožovanie, úpravy a šírenie databázy alebo jej akéhokoľvek variantu. Autorským právom sa chráni štruktúra databázy, a nie jej obsah.

Ochrana sui generis

Aj keď štruktúra vašej databázy nie je pôvodným dielom, môžete chrániť jej obsah na základe právasui generis (Právo, ktoré uznáva investíciu, ktorú ste vložili do zostavenia databázy, aj keď tam absentuje tvorivý aspekt, na ktorý sa vzťahuje autorské právo.) .

Ochranu databázy na základe práva sui generis môžete vy alebo zostavovateľ databázy využiť len v prípade, že ste štátnymi príslušníkmi niektorej z krajín EÚ alebo máte v EÚ legálny pobyt. Na účel získania práva ochrany sui generis musíte dokázať, že ste vložili podstatné prostriedky (finančné, materiálne alebo ľudské) do získania, overovania alebo prezentácie obsahu databázy.

Ochrana databázy na základe práva sui generis sa vzťahuje na obsah vašej databázy. Vy alebo zostavovateľ databázy môžete zabrániť tomu, aby niekto ďalší celý obsah databázy alebo jeho podstatnú časť extrahoval alebo zužitkoval. Keď vytvoríte databázu, ktorá spĺňa požiadavky na ochranu sui generis, je vám táto ochrana automaticky priznaná na obdobie 15 rokov, a to buď od dátumu vytvorenia databázy, alebo od dátumu jej prvého zverejnenia.

Príklad

Karolína a Vladimír majú advokátsku kanceláriu v Banskej Bystrici a plánujú vytvoriť elektronickú databázu judikatúry. Na to potrebujú prehľadať rôzne externé zdroje a zhromaždiť príslušné údaje. To im zaberie niekoľko mesiacov práce. Po vytvorení databázy s ňou môžu začať obchodovať a môžu si na ňu nárokovať na obdobie 15 rokov práva sui generis, čo znamená, že môžu zabrániť tomu, aby niekto ďalší podstatnú časť ich databázy extrahoval alebo zužitkoval. Je však povolené bezplatne použiť jeden právny prípad alebo nepodstatnú časť judikatúry z databázy.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke venovanej ochrane databáz en na webovom sídle Európskeho poradenského centra pre práva duševného vlastníctva (EHD).

Pozri tiež

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Európske poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva

Bezplatné poradenstvo a odborná príprava v oblasti riadenia duševného vlastníctva pre projekty spolufinancované EÚ alebo nadnárodné obchodné dohody.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: