Podnikanie
Posledná kontrola : 09/12/2022

Pravidlá dovozu hotovosti do EÚ a vývozu z nej a cestovanie s hotovosťou v EÚ

Pravidlá cestovania s hotovosťou medzi krajinami EÚ

Keďže neexistujú žiadne pravidlá platné v celej EÚ týkajúce sa cestovania s hotovosťou medzi krajinami EÚ, mali by ste si to vždy pred cestou overiť u miestnych colných orgánov en v krajine začiatku cesty a v cieľovej krajine, ako aj v krajinách, cez ktoré prechádzate.

Pravidlá cestovania s hotovosťou pri vstupe do EÚ alebo odchode z nej

Ak plánujete vstúpiť do EÚ alebo opustiť EÚ s hotovosťou vo výške 10 000 EUR (alebo jej ekvivalentom v iných menách) alebo s jednou alebo viacerými z ďalej uvedených komodít (v hodnote 10 000 EUR), musíte to nahlásiť colným orgánom v krajine EÚ, do ktorej vstupujete alebo ktorú opúšťate, prostredníctvom formulára EÚ na oznámenie peňažných prostriedkov v hotovosti en . V pravidlách EÚ sa peňažné prostriedky v hotovosti vymedzujú ako:

Povinnosť predložiť oznámenie peňažných prostriedkov v hotovosti a sankcie za neoznámenie

Ak nepredložíte oznámenie peňažných prostriedkov v hotovosti alebo ak je oznámenie peňažných prostriedkov v hotovosti nesprávne alebo neúplné, budú vám uložené sankcie. Upozorňujeme, že colné orgány môžu vykonávať individuálne kontroly, ako aj kontroly vašej batožiny a vozidla. Colné orgány zasiahnu aj vtedy, ak existujú náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti sú spojené s trestnou činnosťou, a to aj vtedy, ak je suma nižšia ako prahová hodnota 10 000 EUR.

Upozornenie

Colné orgány môžu požadovať aj deklaráciu s oznámením peňažných prostriedkov v hotovosti, ak peňažné prostriedky v hotovosti v hodnote 10 000 EUR alebo viac (vrátane položiek vymedzených ako peňažné prostriedky v hotovosti vo vyššie uvedenom zozname) vstupujú do EÚ poštou, nákladnou dopravou alebo kuriérom alebo ju poštou opúšťajú. V tomto prípade musí odosielateľ alebo príjemca, prípadne ich zástupca (zástupcovia) podať deklaráciu s oznámením peňažných prostriedkov v hotovosti do 30 dní od žiadosti colných orgánov.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: