Posledná kontrola: 23/06/2021

Systémy sociálneho zabezpečenia v EÚ

Týka sa vás brexit?

Pravidlá a podmienky uvedené na tejto stránke stále platia pre občanov EÚ v Spojenom kráľovstve i pre občanov Spojeného kráľovstva v EÚ za predpokladu, že sa na nich vzťahuje ochrana podľa dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.

Ak ste pred 31. decembrom 2020 získali práva v oblasti sociálneho zabezpečenia (napr. právo na zdravotnú starostlivosť, dávky v nezamestnanosti, dôchodky), v dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sa stanovujú všeobecné pravidlá ochrany týchto práv. Viac o právach občanov EÚ v Spojenom kráľovstveen.

Ak si myslíte, že vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ sa nedodržiavajú a potrebujete poradiť, obráťte sa na našu asistenčnú službu.

Ak ste občanom EÚ v Spojenom kráľovstve, mali by ste o nápravu požiadať najprv príslušné orgány Spojeného kráľovstva. Ak problém pretrváva, porušenie svojich práv môžete oznámiť nezávislému monitorovaciemu orgánu Spojeného kráľovstvaen.

Ak ste občanom Spojeného kráľovstva zdržiavajúcim sa v niektorej z krajín EÚ a chcete podať sťažnosť, môžete to oznámiť Európskej komisii.

V jednotlivých krajinách EÚ existujú rozdielne prístupy k organizácii systémov sociálneho zabezpečenia (napr. dávok, zdravotnej starostlivosti a iných služieb sociálneho zabezpečenia).

Každá krajina EÚ má vlastné právne predpisy, v ktorých sa stanovuje:

Upozornenie

Pravidlá EÚ určujú iba to, ktorá krajina je zodpovedná za vaše sociálne zabezpečenie, ak sa vo vašej situácii rozhoduje medzi dvoma alebo viacerými krajinami.

Pravidlom je, že sa v rovnakom čase na vás vzťahujú právne predpisy iba jednej krajiny. V tejto krajine zároveň platíte príspevky do systému sociálneho zabezpečenia a máte rovnaké práva a povinnosti ako jej štátni príslušníci.

Upozornenie

Systém dávok vo vašej hostiteľskej krajine sa môže významne líšiť od systému, na ktorý ste zvyknutí. Nedorozumenia môžu mať závažné dôsledky, preto si overte, aké sú vaše práva na dávky v krajine, do ktorej odchádzate.

Príbeh

Každá krajina má vlastné pravidlá priznávania dávok

Line z Dánska žila a pracovala na Cypre, potom však prišla o prácu a požiadala v tejto krajine o dávky v nezamestnanosti.

Zistila však, že tieto dávky sa jej budú vyplácať len 156 dní. V Dánsku by sa jej dávky vyplácali až 4 roky. Line by si nikdy nepomyslela, že rozdiel môže byť taký veľký.

Užitočné formuláre

Ak chcete prejsť zo systému sociálneho zabezpečenia jednej krajiny do systému sociálneho zabezpečenia inej krajiny, je možné, že po príchode do novej krajiny budete musieť predložiť formuláre, ktoré potvrdzujú vaše nároky na dávky.

Viac informácií o štandardných formulároch sociálneho zabezpečenia

Prístup k informáciám týkajúcim sa jednotlivých krajín

Otázky týkajúce sa konkrétnej krajiny?

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: