Posledná kontrola : 19/05/2022

Ak sa vám nedarí nájsť prácu

Návrat domov skôr ako v termíne uvedenom vo formulári U2

Ak sa vrátite do krajiny, z ktorej poberáte dávky pred termínom uvedenom vo formulári U2, budete aj naďalej poberať dávky v nezamestnanosti, ktoré vám boli priznané. Trvanie poskytovania a celková výška dávok v nezamestnanosti, na ktoré máte nárok, zostávajú nezmenené.

Príbeh

V krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným, máte nárok na poberanie dávok v nezamestnanosti v trvaní 8 mesiacov. Dávky za 2 mesiace vám boli vyplatené v domovskej krajine a za ďalšie 2 mesiace v zahraničí. Po návrate do domovskej krajiny máte nárok na poberanie dávok počas zostávajúcich štyroch mesiacoch.

Ak sa vám nepodarilo nájsť prácu v jednej krajine, môžete to skúsiť v inej. Ak chcete počas pobytu v zahraničí naďalej poberať dávky v nezamestnanosti, bude potrebné:

Upozornenie

Informujte sa na miestom pracovnom úrade, či na vybavenie nového povolenia bude potrebné vycestovať do vašej domovskej krajiny, alebo to môžte urobiť na diaľku.

Celková dĺžka pobytu v zahraničí (t.j. vo všetkých členských štátoch) nesmie presiahnuť 3 mesiace (v prípade súhlasu príslušných orgánov, ktoré vám vyplácajú dávky, je možné predĺženie pobytu až na 6 mesiacov).

Pobyt dlhší ako obdobie uvedené vo formulári U2

Ak zostanete v zahraničí dlhšie ako 3 mesiace bez toho, aby ste si našli prácu, a bez toho, aby ste si toto obdobie predĺžili, stratíte po uplynutí lehoty stanovenej vo formulári U2 nárok na dávky v nezamestnanosti a budete musieť znovu získať oprávnenie na ich poberanie. To môže znamenať, že nárok na dávky v nezamestnanosti budete mať až po odpracovaní určitého obdobia.

Ak sa nemôžete vrátiť domov do troch mesiacov, mali by ste sa ešte pred uplynutím 3-mesačnej lehoty obrátiť na pracovný úrad v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným, a požiadať o predĺženie.

Upozornenie

O predĺženie požiadajte čo najskôr. Musíte tak urobiť pred uplynutím pôvodnej 3-mesačnej lehoty.

Príbeh

Ramón zo Španielska odcestoval do Maďarska.

Vzal si so sebou formulár U2 (bývalý formulár E303), aby mohol počas 3-mesačného pobytu v zahraničí naďalej poberať dávky v nezamestnanosti. Kvôli dôležitému pracovnému pohovoru však zostal v Maďarsku o niečo dlhšie. Po návrate do Španielska už na dávky v nezamestnanosti nemal nárok.

Aby ste sa podobným problémom vyhli, vždy požiadajte vnútroštátne orgány zamestnanosti o predĺženie ešte pred uplynutím 3-mesačnej lehoty. Môžu vám schváliť vyplácanie dávok počas ďalších 3 mesiacov, počas ktorých si budete naďalej hľadať prácu v zahraničí. Ak ste na vašu žiadosť nedostali odpoveď alebo ak nemáte istotu, že vám bude predĺženie schválené, najlepšie bude, ak sa vrátite domov ešte pred uplynutím 3-mesačnej lehoty.

Ak sa však vrátite (alebo požiadate o predĺženie) po uplynutí pôvodnej 3-mesačnej lehoty, riskujete, že sa vám dávky prestanú vyplácať.

V prípade, že nepoberáte dávky v nezamestnanosti, nemusíte svoju novú krajinu opustiť, pokiaľ viete dokázať, že si stále hľadáte prácu a máte dobré vyhliadky si ju nájsť.

Upozornenie

Uchovajte si kópie žiadostí o zamestnanie, pozvánok na pohovory a odpovedí na vaše žiadosti o zamestnanie.

Poberanie dávok v nezamestnanosti po práci v zahraničí

Vo všeobecnosti platí, že ak prídete o prácu,  mali by ste o dávky v nezamestnanosti požiadať v krajine, v ktorej ste naposledy pracovali.

Ak ste počas svojho posledného zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti pracovali ako cezhraničný pracovník (t. j. ak ste žili v inej krajine ako ste pracovali, pričom ste sa domov vracali aspoň raz týždenne), mali by ste požiadať o dávky v nezamestnanosti v krajine, v ktorej žijete. V takomto prípade si vyžiadajte formulár U1 (bývalý formulár E 301) v krajine, v ktorej ste naposledy pracovali.

Ak ste počas svojho posledného zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti žili v inej krajine EÚ (nie v tej, v ktorej ste pracovali), ale do domovskej krajiny ste sa vracali menej často ako raz týždenne, môžete o dávky v nezamestnanosti požiadať v krajine bydliska alebo v krajine, v ktorej ste naposledy pracovali. Ak sa vrátite do krajiny, v ktorej žijete, vyžiadajte si formulár U1 (bývalý formulár E 301) v krajine, v ktorej ste naposledy pracovali.

Orgány, ktoré sa zaoberajú vašou žiadosťou, môžu získať potrebné informácie z iných krajín aj priamo, bez nutnosti vyplnenia formulára. Vyplnenie formulára U1 však môže proces vybavovania vašej žiadosti zrýchliť.

Na overenie vašich nárokov na dávky v nezamestnanosti vám odporúčame obrátiť sa na pracovný úrad v krajine, v ktorej chcete o dávky požiadať.

Formuláre, ktoré budete potrebovať

Tento formulár vám poskytne pracovný úrad v krajine (alebo krajinách), v ktorej ste pracovali. Formulár je potrebné predložiť pracovnému úradu v krajine, v ktorej požiadate o dávky.

Tento formulár vám poskytne pracovný úrad v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným. Formulár je potrebné predložiť úradu práce v krajine, v ktorej si hľadáte prácu, aby ste sa mohli zaregistrovať ako uchádzač o zamestnanie.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: