Podnikanie
Posledná kontrola: 09/03/2020

Používanie internetu a prístup na internet

Týka sa vás brexit?

Ako získať pripojenie na internet

Všade v EÚ musíte mať možnosť prístupu k elektronickým komunikačným službám dobrej kvality za dostupnú cenu – vrátane základného prístupu na internet. Ide o tzv. poskytovanie univerzálnej služby. Mali by mať k dispozícii minimálne jedného poskytovateľa internetových služieb, ktorý vám môže túto službu dodať.

V niektorých špecifických prípadoch, ako napr. technická uskutočniteľnosť žiadosti, sa vaša požiadavka nemusí považovať za „oprávnenú" a mohla by byť zamietnutá.

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte národný regulačný orgánen vo vašej krajine. Ten vás spojí s poskytovateľom univerzálnej služby.

Otvorený internet

Pravidlá EÚ o otvorenom internete vám ako používateľovi poskytujú právo na prístup k online obsahu a službám, ktoré chcete, a/alebo na ich šírenie. Váš poskytovateľ nesmie blokovať, spomaľovať ani diskriminovať nijaký obsah, aplikácie ani služby online s výnimkou troch osobitných prípadov:

Príklad

Máte prístup k online obsahu, ktorý chcete

John z Írska nedávno nastúpil do nového zamestnania v Nemecku. Chce využiť aplikáciu na videohovor, aby zavolal rodine a ušetril tak náklady na telefonický hovor. S potešením konštatoval, že má k dispozícii viacero rozličných aplikácií, ktoré môže bezplatne využívať vďaka svojmu internetovému pripojeniu.

Pravidlá EÚ zakazujú poskytovateľom služby pripojenia k internetu, aby blokovali aplikácie alebo požadovali dodatočné poplatky za využívanie aplikácií na videohovory.

Zmluvy s poskytovateľmi internetových služieb

Pred podpisom zmluvy týkajúcej sa internetových služieb vám musí poskytovateľ týchto služieb uviesť informácie o:

Okrem toho, poskytovateľ internetových služieb po podpise zmluvy:

Príklad

Príliš dlhé zmluvy sú nezákonné

Enrique chcel mať počas ročného výmenného pobytu v Berlíne vo svojom byte pripojenie na internet, ale niekoľko poskytovateľov chcelo, aby sa k odberu internetu zaviazal aspoň na dva roky.

Enrique sa spojil s národným orgánom pre oblasť elektronických komunikácií a zistil, aké sú jeho práva. Následne opäť kontaktoval poskytovateľov a získal pripojenie na internet iba na jeden rok.

Dodatočná podpora pre používateľov so zdravotným postihnutím

Osoby so zdravotným postihnutím majú nárok na rovnaký rozsah a výber služieb ako ostatní používatelia.

V prípade zrakového postihnutia môžete mať nárok aj na osobitné zariadenia na zabezpečenie prístupnosti online služieb, akými sú napríklad softvér na zväčšenie textu alebo čítačka obrazovky.

Národný regulačný orgánen by vám mal poskytnúť viac podrobností súvisiacich s právami na prístupnosť online služieb.

Príklad

Služby by mali byť dostupné aj pre používateľov so zdravotným postihnutím

Véronique z Francúzska má čiastočne poškodený zrak a má problém s prezeraním webových stránok.

Na základe odporúčania priateľa kontaktovala poskytovateľa univerzálnej služby vo Francúzsku, aby sa opýtala na možnosti, ktoré by jej mohli pomôcť. Poskytovateľ zabezpečil Véronique čítačku obrazovky, ktorá jej pomáha s čítaním online obsahu a s prístupom naň.

Webové sídla verejného sektora – zabezpečenie prístupu pre všetkých

Webové stránky subjektov verejného sektora/verejnej správy v krajinách EÚ musia dodržiavať prísne normy týkajúce sa prístupnosti webových stránok. Dostupné webové stránky poskytujú všetkým používateľom rovnaký prístup k svojim informáciám a službám. Obsah musí byť zároveň kompatibilný aj so všetkými prehliadačmi, zariadeniami, softvérom a asistenčnými technológiami, ako sú čítačky obrazoviek.

Pravidlá EÚ v oblasti prístupnosti sa nevzťahujú na webové sídla a mobilné aplikácie verejnoprávnych vysielateľov, ani na audiovizuálne materiály vysielané naživo. V niektorých krajinách EÚ sa tieto pravidlá nevzťahujú ani na školy, materské školy a jasle.

Normy EÚ v oblasti prístupnosti

V praxi by mali webové stránky subjektov verejného sektora EÚ spĺňať určité požiadavky na prístupnosť, a to okrem iného:

Webové stránky niektorých subjektov verejného sektora/verejnej správy už tieto normy uplatňujú. Ostatné subjekty verejného sektora ich budú musieť začať uplatňovať najneskôr 23. septembra 2020. Mobilné aplikácie subjektov verejného sektora musia tieto normy prístupnosti spĺňať od 23. júna 2021.

Ďalšie informácie o medzinárodných normách prístupnosti internetu sú k dispozícii na stránke: W3C (the Web Accessibility Initiative)en.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Zdieľať túto stránku: