Podnikanie
Posledná kontrola : 07/04/2022

Riadenie cezhraničného dedenia

Ak niekto vo vašej rodine alebo niekto blízky zomrie a vy ste dedič, spravidla môžete vysporiadať svoje dedičstvo:

Orgán, ktorý bude konať vo veci dedičstva, zvyčajne uplatní vnútroštátne právo krajiny EÚ, v ktorej zosnulý naposledy býval, pokiaľ si pre dedičské konanie zosnulý nezvolil rozhodné právo krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom.

Možnosti dedičov pri výbere súdu

Ak o dedičstve koná súd, budete sa musieť ako dedič obrátiť na súdy krajiny EÚ, kde zosnulý naposledy býval.

Ak sa však zosnulý rozhodol, aby sa v dedičskom konaní uplatňovalo rozhodné právo krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom, pričom ide o krajinu EÚ, môžete sa s ďalšími dedičmi alebo zúčastnenými stranami dohodnúť na tom, že o veci bude konať súd tejto krajiny EÚ.

Všetky zúčastnené strany musia súhlasiť s touto voľbou súdu.

Prijatie alebo odmietnutie dedičstva

Vnútroštátne právo, ktorým sa riadi dedičské konanie, vám niekedy umožňuje vyhlásiť pred súdom, či chcete prijať alebo odmietnuť dedičstvo.

Podľa pravidiel EÚ takéto vyhlásenie môžete urobiť pred súdom v krajine EÚ, v ktorej bývate, dokonca aj v prípade, ak sa súd, ktorý koná vo veci dedenia, nachádza v inej krajine EÚ.

Účinky súdneho rozhodnutia vydaného v inej krajine EÚ

Súdne rozhodnutie v dedičskej veci vydané v jednej krajine EÚ sa uzná v ďalších krajinách EÚ bez osobitného konania.

Ak však strana v inej krajine EÚ nechce dobrovoľne vykonať rozhodnutie súdu, môžete požiadať, aby sa rozhodnutie vyhlásilo za vykonateľné. Polícia alebo exekútor tak môžu zasiahnuť v záujme vykonania tohto rozhodnutia.

Druhá strana sa môže odvolať proti uznaniu alebo výkonu rozhodnutia, a to z týchto dôvodov:

Upozornenie

Pri rozhodnutiach vydaných súdmi v Dánsku a Írsku sa nevyužívajú tieto zjednodušené pravidlá, keď sa tieto rozhodnutia musia uznať alebo vykonať v inej krajine EÚ.

Európske osvedčenie o dedičstve

Ak ste dedič, je možné, že verejnému orgánu alebo banke v inej krajine EÚ budete musieť preukázať, že máte nárok na vlastníctvo majetku zosnulého v tejto krajine.

Vykonávateľ závetu a správca dedičstva možno budú musieť preukázať ich postavenie pri uplatňovaní ich práv v inej krajine EÚ.

Príklad

Piotr z Poľska zomrel počas pobytu v Nemecku ako vyslaný pracovník na jeden rok.

Gosia, Piotrova manželka a dedička, ktorá žije v Poľsku, potrebuje po smrti Piotra prístup k jeho nemeckému bankovému účtu, aby zaplatila účty a posledný mesiac nájomného.

Banka však požaduje úradný dokument potvrdzujúci, že je Piotrovou dedičkou a je oprávnená k prístupu na jeho účet. Administratívne prekážky smútok pozostalých ešte znásobujú.

Príslušný orgán krajiny EÚ, v ktorej prebieha dedičské konanie, vám môže poskytnúť vnútroštátny doklad o postavení dediča, vykonávateľa závetu alebo správcu dedičstva.

Druhou možnosťou je požiadať tento orgán, aby vám vystavil európske osvedčenie o dedičstve.

Výhodou európskeho osvedčenia o dedičstve je, že jeho účinky sú rovnaké v celej EÚ bez ohľadu na to, ktorá krajina ho vydala. Na druhej strane vnútroštátny doklad bude mať rôzne účinky v závislosti od krajiny EÚ, v ktorej bol vydaný. Týmto sa môže odložiť uznanie vašich práv v inej krajine EÚ.

Európske osvedčenie o dedičstve sa okrem toho uznáva v ostatných krajinách EÚ bez osobitného postupu.

Európske osvedčenie o dedičstve vám v krajine EÚ vydá súd príslušný konať v dedičskej veci alebo iný príslušný orgán v tejto krajine, napríklad notár. Môžete sa odvolať proti odmietnutiu vydať európske osvedčenie o dedičstve.

Orgán, ktorý vydáva európske osvedčenie o dedičstve, si uchová originál a vydá overené kópie dedičovi, vykonávateľovi závetu alebo správcovi dedičstva, s platnosťou na obdobie 6 mesiacov, ktoré možno predĺžiť.

Vydávajúci orgán môže upraviť alebo odňať európske osvedčenie o dedičstve, ak sa ukáže, že nie je presné.

Príklad

Piotr zomrel v Nemecku, kde býval a dočasne pracoval. Centrum jeho záujmov bolo v Poľsku, kde žije jeho manželka Gosia a iní rodinní príslušníci a priatelia. Z tohto dôvodu sú vo veci Piotrovo dedičstva príslušné konať poľské orgány.

Gosia získa európske dedičské osvedčenie od poľských súdov. Môže ho použiť v Nemecku a Piotrovej banke preukázať, že má právo na prístup k jeho účtu a využívanie prostriedkov zosnulého manžela na zaplatenie účtov a posledného nájomného.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: