Život a cestovanie
Posledná kontrola: 07/05/2019

Žiadosť o preskúmanie postupu verejného obstarávania

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Verejné zákazky

Ak ste sa zúčastnili na verejnej súťaži a máte pocit, že ste boli diskriminovaný, alebo ste v postupe zistili nezrovnalosti, môžete požiadať o preskúmanie rozhodnutia alebo podať sťažnosť.

Rozhodnutia o zadaní verejnej zákazky preskúmavajú súdy alebo nezávislé orgány zodpovedné za preskúmanie so sídlom v krajine EÚ, v ktorej bola verejná súťaž uverejnená. Kontaktné údaje príslušných inštitúcií nájdete v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania o postupe, ktorý chcete napadnúť.

 

Lehota na začatie preskúmania

Ak ste so svojou ponukou neuspeli, dostanete oznámenie o rozhodnutí o zadaní verejnej zákazky. Vtedy začne plynúť odkladná lehota.

Počas tejto odkladnej lehoty v dĺžke minimálne 10 dní zmluvu o zákazke podpísať nemožno. V tomto období môžete iniciovať postup preskúmania.

Aj keď odkladná lehota uplynie, zákazku nemožno zadať, ak prebieha preskúmanie.

Rozhodnutie o preskúmaní

V prípadoch, keď súd alebo príslušný orgán považuje sťažnosť za oprávnenú, môže:

Verejné zákazky zadané bez verejného obstarávania

Môžete požiadať aj o preskúmanie verejnej zákazky, ktorá bola zadaná bez verejného obstarávania, ak sa nazdávate, že verejná súťaž mala byť uverejnená.

Po uverejnení rozhodnutia o zadaní verejnej zákazky alebo po tom, čo zistíte, že zákazka bola zadaná, máte minimálne 30 kalendárnych dní (nie však viac ako 6 mesiacov) na informovanie súdu alebo príslušného orgánu.

Rozhodnutie o preskúmaní

Súd alebo príslušný orgán vyhlási zákazku za neúčinnú, skráti jej trvanie alebo udelí pokutu kupcovi v takýchto prípadoch:

Súvisiace témy

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Služba miestnej podpory podnikov - Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: