Posledná kontrola: 14/09/2018

Alternatívne riešenie sporov/Riešenie sporov online

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Alternatívne riešenie sporov

Ak máte spor so spotrebiteľom a chcete sa vyhnúť súdnemu konaniu, vhodným riešením by pre vás mohlo byť alternatívne riešenie sporoven. V porovnaní s konaním na súde je alternatívne riešenie sporov zvyčajne rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie. Tento pojem zahŕňa všetky jednotlivé spôsoby riešenia sťažností, ktoré nezahŕňajú súdne konanie. Možno ho poznáte ako „mediáciu", „zmierovací postup", „rozhodcovské konanie", konanie pred „ombudsmanom" alebo „radou pre sťažnosti".

Vy alebo spotrebiteľ požiadate o zapojenie nezávislej tretej strany, aby medzi vami pôsobila ako sprostredkovateľ; táto neutrálna tretia strana sa nazýva subjekt riešenia sporov. Tento subjekt môže navrhnúť riešenie sťažnosti, uložiť obidvom stranám povinnosť prijať ho alebo dohodnúť stretnutie strán v záujme diskusie o hľadaní riešenia.

Podľa právnych predpisov EÚ členské štáty posudzujú subjekty riešenia sporov, ktoré musia spĺňať viaceré kritériá kvality, aby sa zaručilo, že pri riešení vašich sporov konajú účinne, spravodlivo, nestranne a nezávislým a transparentným spôsobom. Na dosiahnutie výsledku majú zvyčajne 90 dní.

K týmto subjektom máte prístup v prípade všetkých zmluvných sporov, ktoré by ste mohli mať s vašimi zákazníkmi v celej EÚ. Nájdite subjekt alternatívneho riešenia sporov vo vašej krajine.

Alternatívne riešenie sporov môže ušetriť náklady na súdne spory a uľahčiť predaj tovaru a služieb vo vašej krajine alebo v zahraničí, online alebo offline. Môže vám takisto pomôcť udržať vaše dobré meno a dobré vzťahy so zákazníkmi.

Riešenie sporov online

Táto platforma slúži len na účely sporov medzi podnikmi a spotrebiteľmi.

Ak máte spor so spotrebiteľom týkajúci sa nákupu online a chcete sa vyhnúť súdnemu konaniu, platforma riešenia sporov online môže byť pre vás vyhovujúci nástroj na rýchle a finančne výhodné riešenie. Túto platformu môžete využiť na podanie sťažnosti voči zákazníkovi (napr. ak zákazník nezaplatil) alebo váš zákazník môže prostredníctvom nej podať sťažnosť proti vám.

Toto interaktívne webové sídlo je dostupné vo všetkých jazykoch EÚ a je bezplatné. Jeden z príslušných subjektov riešenia sporov, ktoré sú registrované v platforme, prijme váš spor a bude ho riešiť. Všetky postupy sa uskutočnia online.

Môžete si stiahnuť infografiku a získať tak prehľad o tom, ako funguje platforma riešenia sporov online a aké sú vaše povinnosti obchodníka.

Aké postupy musím dodržať?

Ak je sťažnosť podaná prostredníctvom platformy riešenia sporov online, budete sa musieť so zákazníkom dohodnúť na subjekte alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude váš spor riešiť. Upozorňujeme, že každý subjekt riešenia sporov má vlastné pravidlá a postupy a v niektorých prípadoch sa môžu uplatniť poplatky.

Počas riešenia sporu sa na vás môže obrátiť subjekt riešenia sporov so žiadosťou o ďalšie informácie alebo dokumenty alebo vás pozvať na stretnutie.

Môžete vymenovať zástupcu, ktorý vám bude pomáhať. To znamená, že požiadate niekoho iného, aby podal sťažnosť alebo konal vo vašom mene.

O informácie alebo pomoc môžete požiadať v ktoromkoľvek štádiu postupu. V každej krajine EÚ je národné kontaktné miesto, ktoré vám môže pomôcť s vašou sťažnosťou.

Upozorňujeme, že niektoré kontaktné miesta vám môžu pomôcť iba pri cezhraničných sporoch.

Odkaz na platformu riešenia sporov online (RSO)

Ak podnikáte online, na vašom webovom sídle musíte uviesť priamy odkaz na platformu RSO. Okrem toho musí byť na vašom webovom sídle zreteľne zobrazená vaša e-mailová adresa.

Ak máte povinnosť (vyplývajúcu zo zákona, účasti v systéme alebo zmluvy) využiť konkrétny subjekt riešenia sporov, musíte:

Pomocou našich baneroven môžete vytvoriť odkaz na platformu RSO.

Program „Consumer Law Ready"

„Consumer Law Ready" je celoeurópsky program ponúkajúci mikropodnikom a MSP bezplatné kurzy odbornej prípravy zamerané na spotrebiteľské právo. Môžete sa prihlásiť na kurz odbornej prípravy vo vašej krajine a zabezpečiť tak informovanosť vášho MSP o právnych predpisoch na ochranu spotrebiteľa.

Ak sa chcete vzdelávať vlastným tempom, môžete sa zaregistrovaťen a získať tak prístup k vzdelávaciemu materiálu. Potom môžete vyplniť elektronický test a získať osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Pozrite si portál Consumer Law Readyen a dozviete sa, ako sa môžete zaregistrovaťen.

Súvisiace témy

Pre spotrebiteľov a zamestnancov

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Urovnanie sporov s dodávateľmi alebo klientmi z inej krajiny EÚ – pohľadávky do 2 000 EUR.

Európska ombudsmanka

Ako podať sťažnosť na činnosť inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry EÚ

 

Služba miestnej podpory podnikov - Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: