Posledná kontrola : 21/06/2022

Dvojité zdanenie

Riziko dvojitého zdanenia vzniká vtedy, ak vaše príjmy majú právo zdaňovať dve krajiny, pretože napríklad:

Hoci v týchto situáciách stále podliehate daňovým zákonom krajiny vášho pobytu, povinnosť platiť dane budete mať možno aj v druhej krajine.

Našťastie však väčšina krajín uzavrela zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia . Tieto zmluvy obvykle predchádzajú dvojitému zdaneniu:

Daňové sadzby v týchto dvoch krajinách budú pravdepodobne odlišné. Ak je sadzba dane v krajine, kde pracujete, vyššia, bude vami zaplatená daň konečná, a to aj vtedy, ak sa táto daň započíta voči dani, ktorú máte zaplatiť v krajine vášho pobytu, alebo ak vás krajina vášho pobytu oslobodí od akejkoľvek ďalšej dane.

Aby ste mohli požiadať o uplatnenie ochrany pred dvojitým zdanením, budete pravdepodobne musieť preukázať, kde máte pobyt a že ste už dane z príjmov zaplatili. Overte si u daňových orgánov , aké dôkazy a dokumenty budete musieť predložiť.

Upozornenie

Všetky krajiny EÚ si pravidelne vymieňajú daňové informácie s cieľom zabezpečiť, aby si daňovníci plnili svoje povinnosti, a bojovať proti daňovým podvodom a daňovým únikom.

Nižšie nájdete informácie o najbežnejších pravidlách, ktoré sa vyskytujú v zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia v súlade so vzorovým dohovorom OECD o zdaňovaní en . Preštudujte si daňovú zmluvu, ktorá sa týka vašej situácie. 

Aké pravidlá platia, ak ste:

Cezhraničný pracovník

Ak žijete v jednom členskom štáte EÚ a pracujete v inom, daňové predpisy, ktoré sa uplatňujú na váš príjem, budú závisieť od vnútroštátnych právnych predpisov a zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorených medzi týmito dvoma krajinami. Tieto pravidlá sa môžu značne líšiť od tých, ktoré určujú, ktorý štát je zodpovedný za sociálne zabezpečenie.

V závislosti od zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia je možné, že budete musieť platiť dane v krajine, v ktorej pracujete, ako aj v krajine vášho pobytu:

ak ste zamestnancom, krajina, v ktorej pracujete, vo väčšine prípadov zdaní vaše príjmy, ktoré vznikli na jej území;

ak ste samostatne zárobkovo činná osoba a ako taká ste registrovaná v krajine, v ktorej žijete, pričom poskytujete cezhraničné služby, budete vo všeobecnosti musieť platiť daň z príjmu v krajine, v ktorej služby poskytujete, ak v nej vytvoríte „pevnú základňu" alebo „stálu prevádzkareň" (ako sú napríklad kancelárske priestory alebo predajne). Overte si u daňových orgánov, ktoré pravidlá platia vo vašom prípade.

Ak žijete v jednej krajine EÚ, avšak váš celý alebo takmer celý príjem pochádza z inej krajiny, v ktorej ho aj zdaňujete, krajina, odkiaľ váš príjem pochádza, by mala s vami zaobchádzať rovnako ak so svojimi obyvateľmi – to znamená, že by ste mali mať nárok na rovnaké daňové úľavy, oslobodenia od dane a iné daňové výhody, ktoré sú určené jej obyvateľom (napr. osobné daňové zľavy alebo možnosť vyplniť spoločné daňové priznanie s manželským partnerom).

Cezhraničné partnerstvá Európskych služieb zamestnanostiOtvoriť ako externý odkaz vo vašom regióne vám poskytnú podrobnejšie informácie, či existujú osobitné daňové ustanovenia pre cezhraničných pracovníkov, ktoré sa na vás vzťahujú.

Pracovník vyslaný do zahraničia

Ak ste pracovne vyslaný do zahraničia na krátke obdobie (do 2 rokov), bude sa na vás naďalej vzťahovať systém sociálneho zabezpečenia vašej domácej krajiny. Avšak príjem, ktorý vznikne počas vyslania v zahraničí, môže zdaniť hostiteľská krajina.

Ak vás vaša spoločnosť vyšle do zahraničia, je možné, že nebudete musieť odvádzať dane z príjmov, ktoré vzniknú počas vyslania, v krajine, kde pracujete, ak:

  • je váš pobyt v zahraničí kratší ako 6 mesiacov v roku a
  • mzdu vám vypláca priamo váš zamestnávateľ (doma) a nie pobočka alebo iná spoločnosť vášho zamestnávateľa v krajine, v ktorej pracujete.

Riaditeľ spoločnosti alebo člen správnej rady

Ak žijete v jednej krajine a ste členom správnej rady spoločnosti v inej, krajina, kde sa táto spoločnosť nachádza, môže zdaniť príplatky a príjmy vyplývajúce z tejto funkcie.

Krajiny EÚ môžu za vaše príplatky považovať akékoľvek vecné dávky (napríklad opcie na akcie alebo služobné auto), ktoré dostanete ako člen správnej rady.

Ak popri funkcii člena správnej rady pracujete pre tú istú spoločnosť ako poradca, konzultant alebo bežný zamestnanec, váš príjem z týchto funkcií bude pravdepodobne podliehať rovnakým daňovým pravidlám, aké sa vzťahujú na príjmy ostatných cezhraničných pracovníkov (pozri vyššie).

Zamestnanec pracujúci v jednej krajine EÚ pre spoločnosť, ktorá sídli v inej krajine

Ak žijete v jednej krajine EÚ a pracujete tam pre spoločnosť so sídlom v inej krajine EÚ, budete podľa väčšiny daňových zmlúv podliehať dani len v krajine vášho bydliska.

Umelec alebo profesionálny športovec pôsobiaci vo viacerých krajinách

Ak pracujete v krajine EÚ, v ktorej nie ste daňovým rezidentom, ako umelec (hudobník či herec v divadle, filme, rádiu alebo televízii) alebo ako profesionálny športovec, príjem, ktorý dostávate, možno zdaniť v krajine, v ktorej ste peniaze zarobili. To môže platiť aj v prípade, ak ste vyplácaný nepriamo prostredníctvom inej osoby alebo spoločnosti.(napr. správcovská spoločnosť, tím, herecká spoločnosť alebo orchester).

Dĺžka pobytu v zahraničí a bez ohľadu na to, či tam máte pevnú základňu alebo nie, sa často neberie do úvahy: rozhodujúci je váš umelecký alebo športový výkon v danej krajine.

Ak je však toto predstavenie alebo športové podujatie aspoň čiastočne financované z verejných prostriedkov alebo ak je výška zárobku zanedbateľná, niektoré krajiny váš príjem nezdania. Váš príjem však bude naďalej podliehať daňovým predpisom vašej domovskej krajiny (krajiny, ktorej ste daňovým rezidentom).

Často sa stáva, že vaša domovská krajina buď:

  • príjem, ktorý ste získali za umelecký alebo športový výkon v inej krajine EÚ, od dane oslobodí, alebo
  • poskytne daňové úľavy, pokiaľ ide o daň zaplatenú pri zdroji v krajine, kde ste peniaze zarobili.

Ak si chcete uplatniť nárok na vrátenie dane alebo daňové úľavy v krajine, v ktorej žijete, pravdepodobne budete musieť predložiť doklady preukazujúce zaplatenú daň z príjmu, ktorý vznikol v zahraničí. Okrem toho budete pravdepodobne musieť predložiť úradne overené preklady všetkých úradných dokumentov použitých na podporu vašej žiadosti.

Štátny zamestnanec v zahraničí

Ak ste vyslaný do zahraničia ako štátny zamestnanec alebo ak bývate v jednej krajine EÚ, ale pracujete ako štátny zamestnanec v inej, zvyčajne platí, že:

  • daň z príjmu z vašej funkcie štátneho zamestnanca budete naďalej platiť len v krajine, kde sa nachádza správny orgán, ktorý vás zamestnáva,
  • daň z príjmu budete platiť iba v krajine, v ktorej pracujete, ak tam máte aj pobyt a
    • ste štátnym príslušníkom tejto krajiny alebo
    • ste sa do tejto krajiny nepresťahovali len z dôvodu práce štátneho zamestnanca (napríklad ste v danej krajine žili ešte pred prijatím do služobného pomeru ako štátny zamestnanec).

Nezamestnaná osoba hľadajúca si prácu v zahraničí

Ak sa zdržiavate v inej krajine EÚ len na krátke obdobie ( menej ako 6 mesiacov v roku) a nepracujete v nej, pravdepodobne tu nebude považovaný za daňového rezidenta. V takom prípade by všetky prevedené dávky v nezamestnanosti mali byť zdaňované len v krajine, v ktorej sú vyplácané.

Ak sa v inej krajine EÚ zdržiavate viac ako 6 mesiacov v roku, mohli by ste byť považovaný za daňového rezidenta tejto krajiny a dávky v nezamestnanosti prevedené z inej krajiny by sa tu mohli zdaňovať. Podľa mnohých dvojstranných daňových zmlúv podliehajú dávky v nezamestnanosti dani len v tej krajine, kde ste považovaný za rezidenta na daňové účely.

Upozornenie

Ak však máte naďalej trvalé bydlisko a silné osobné a ekonomické väzby k svojej domovskej krajine, mohli by ste byť naďalej považovaný za daňového rezidenta svojej domovskej krajiny, aj keď bol váš pobyt v zahraničí dlhší ako 6 mesiacov. V tomto prípade nemá druhá krajina EÚ právo vaše dávky v nezamestnanosti zdaňovať.

Dôchodca v zahraničí

Ak ste odišli do dôchodku do inej krajiny EÚ a zdržiavate sa tam viac ako 6 mesiacov v roku, táto krajina vás môže považovať za daňového rezidenta. Ak sa tak stane, možno budete musieť platiť v tejto krajine daň zo svojich celkových celosvetových príjmov vrátane dôchodkov pochádzajúcich z iných krajín EÚ.

Výnimka: dôchodky bývalých pracovníkov štátnej správy sa obvykle zdaňujú len v danej v krajine.

Zdroje, ktoré vám môžu pomôcť

Toto sú len všeobecné pravidlá. Ak chcete zistiť, aké pravidlá sa na vás vzťahujú:

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: