Posledná kontrola: 24/01/2019

Cestovné doklady občanov EÚ

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Ako občan EÚ sa pri cestovaní z jedného štátu schengenského priestoru do druhého nemusíte na hraniciach preukazovať svojím občianskym preukazom ani pasom.

Aj keď vnútri schengenského priestoruen nepotrebujete pas, naďalej vám odporúčame, aby ste vždy mali so sebou svoj občiansky preukaz alebo pas, ktoré slúžia na preukázanie totožnosti (napríklad, ak vás zastaví policajná hliadka, pri nástupe do lietadla atď.). Schengenské krajiny EÚ môžu prijať vnútroštátne pravidlá, na základe ktorých musíte mať pri sebe potvrdenia a doklady, ak ste sa na ich území.

Vodičské preukazy, poštové, bankové a daňové karty sa nepovažujú za platný cestovný doklad alebo doklad totožnosti, a teda nepostačujú na preukázanie totožnosti.

V súlade so schengenskými pravidlami môže členský štát za výnimočných okolností obnoviť dočasné hraničné kontroly, ak má podozrenie z ohrozenia verejného poriadku alebo národnej bezpečnosti.

Podrobnejšie informácieen a zoznam krajín, ktoré dočasne obnovili hraničné kontroly. Uistite sa, že máte so sebou preukaz totožnosti alebo cestovný pas, keď cestujete do týchto krajín. Takisto treba mať na pamäti, že aj za normálnych okolností vás môžu požiadať, aby ste predložili jeden z týchto dokumentov.

Schengenský priestor, v ktorom nie sú hraničné kontroly, tvoria:

Ne schengenský priestor tvoria:

Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko.

Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Írsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo

Pri cestovaní do krajiny, ktorá nepatrí do schengenského priestoru, alebo z nej musíte predložiť platný občiansky preukaz alebo pas. Pred cestou si preverte, aké doklady potrebujete na vycestovanie zo svojej krajiny a na vstup do krajiny mimo schengenského priestoru, ktorú plánujete navštíviť.

Príklad

Švéd Lars si na dovolenku do Španielska vzal svoju bankovú kartu, ktorá sa vo Švédsku považuje za doklad totožnosti.

Lars by však mohol mať problémy, ak by ho španielske orgány požiadali o preukázanie totožnosti, pretože za platné cestovné doklady považujú len národné preukazy totožnosti a pasy vydávané orgánmi Švédska.

Cestovné dokumenty vo vašej krajine

Zamietnutie vstupu

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže krajina EÚ zamietnuť vstup vám alebo vašim rodinným príslušníkom z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.

Ak vám bol zamietnutý vstup, musia príslušné orgány dokázať, že vy alebo vaši rodinní príslušníci predstavujete skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu.

Rozhodnutie vám musia dať v písomnej forme a musia v ňom uviesť dôvody a spôsob, ako a dokedy sa voči nemu môžete odvolať.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: