Posledná kontrola: 23/06/2022

Ako oznámiť protisúťažné správanie

Ako oznámiť protisúťažné správanie?

Ak sa stretnete s obchodnými praktikami, ktoré môžu obmedzovať hospodársku súťaž, môžete ich oznámiť. Ak je daná situácia špecifická a týka sa len krajiny alebo oblasti, v ktorej žijete, resp. ak nezahŕňa viac ako 3 ďalšie krajiny EÚ, skontaktujte sa s vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže.

Výber štátu

V prípade pochybností môžete kontaktovať Európsku komisiu e-mailom na: comp-market-information@ec.europa.eu alebo napísať na adresu:

European Commission, Directorate General for Competition
Antitrust Registry
B-1049 Brussels, Belgicko

Ak sa domnievate, že vaša spoločnosť je zapojená do kartelu alebo iných činností obmedzujúcich hospodársku súťaž, mali by ste vedieť, že prvá spoločnosť, ktorá predloží dôkaz o karteli, môže získať úplné oslobodenie od pokút. (pozri program zhovievavosti en ).

Prvý kontakt s Európskou komisiou by sa mal uskutočniť faxom na  32 2 2994585 alebo telefonicky na  32 2 2984190 alebo  32 2 2984191.

Uplatňovanie si nároku na náhradu škody

Ak viete preukázať, že váš podnik zaplatil príliš vysokú sumu alebo utrpel stratu príjmov v dôsledku činností kartelu alebo zneužitia dominantného postavenia na trhu, môžete si uplatniť nárok na náhradu škody. Existuje právna domnienka, že kartely spôsobujú škody.

Koľko máte času na podanie žiadosti?

Na požiadanie o odškodnenie máte 5 rokov (od momentu, keď ste sa o porušení povinnosti dozvedeli) alebo 1 rok po tom, čo orgán na ochranu hospodárskej súťaže vydal rozhodnutie, že ide o porušenie povinnosti (v niektorých prípadoch členské štáty predlžujú túto lehotu na viac ako 1 rok).

Sprístupnenie dôkazov

Vnútroštátne súdy v krajinách EÚ môžu spoločnostiam nariadiť, aby sprístupnili relevantné dôkazy, keď poškodení žiadajú o uplatnenie nároku na náhradu škody. Ak musí vaša spoločnosť sprístupniť dôkazy, všetky dôverné obchodné informácie poskytnuté v súvislosti s prípadom budú chránené.

Dôkaz o porušení povinnosti na cezhraničnej úrovni

Ak vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže vydajú konečné rozhodnutia o porušení povinnosti, môžu byť predložené ako dôkaz pred vnútroštátnymi súdmi v iných krajinách EÚ. Zlepší sa tým vaša pozícia, ak žiadate o uplatnenie nároku na náhradu škody.

Prenesenie zvýšenia ceny

Ak aj nie ste priamym zákazníkom porušovateľa, môžete žiadať o uplatnenie nároku na náhradu škody, kedykoľvek na vás prenesie priamy zákazník porušovateľa zvýšenie cien, napr. ďalší predajca tovaru, ktorý je predmetom kartelu.

Hoci musíte preukázať výšku škody, ktorú týmto váš podnik utrpel, môže vám pomôcť právna domnienka, že ide o prenesenie.

Príkladom prenesenia zvýšenia ceny by mohla byť strata prenesená na iné subjekty: podnik uskutoční platbu, požaduje jej vrátenie – podnik ju prenesie ako záväzok na svojich zákazníkov.

Spoluporušitelia

Všetky podniky zúčastnené na karteli alebo inej protisúťažnej dohode nesú zodpovednosť za celú škodu. Ako žiadateľ si môžete vybrať, od koho chcete vymáhať náhradu škody.

Spoluporušiteľ môže získať príspevok od iného spoluporušiteľa, ak zaplatil vyššiu náhradu škody, ako jeho relatívny podiel. O tomto podiele a kritériách, z ktorých sa má vychádzať, rozhodne súd podľa vnútroštátneho práva.

Fúzie

Spoločnosti s obratom nad určitú hranicu (celkový kombinovaný celosvetový obrat od 2,5 miliardy EUR), ktoré podnikajú v EÚ a majú v úmysle sa zlúčiť, musia požiadať Európsku komisiu o schválenie bez ohľadu na to, kde sa nachádza ich hlavné sídlo. Schválenie fúzie závisí od podielu na trhu, ktorý by zlúčená spoločnosť mala v EÚ. Fúzie malých podnikov zvyčajne nie sú obmedzené.

Štátna pomoc

Právne predpisy EÚ vo všeobecnosti zakazujú štátnu pomoc (ktorá má rôzne podoby, ako napr. granty, odpustenie úrokov a daní, záruky na pôžičky), pretože môže niektoré podniky zvýhodniť voči konkurentom a narúšať tým hospodársku súťaž.

Štátna pomoc sa môže povoliť v týchto prípadoch:

Európska komisia monitoruje tento druh podpory. Ak viete o štátnej pomoci, ktorá porušuje pravidlá, môžete ju oznámiť online.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: