Posledná kontrola : 16/11/2022

Čo je regulované povolanie

Vo všeobecnosti platí, že ak ide o regulované povolanie, musíte mať konkrétny vysokoškolský diplom, aby ste mali prístup k danému povolaniu, absolvovať špeciálne skúšky, napríklad štátne, a/alebo sa zaregistrovať na profesijnom orgáne predtým, ako povolanie môžete začať vykonávať.

Ak je vaše povolanie regulované v  krajine EÚ, v ktorej ho chcete vykonávať, môže byť potrebné požiadať o uznanie odbornej kvalifikácie.

Upozornenie

Regulované povolania sa v jednotlivých krajinách EÚ líšia. Či je vaše povolanie regulované v krajine EÚ, do ktorej sa sťahujete, zistíte v  databáze regulovaných povolaní en .

Ako používať databázu regulovaných povolaní

Ak sa povolanie, ktoré chcete vykonávať, nezobrazí, môže to znamenať, že v krajine, do ktorej sa sťahujete, nie je regulované.

Ak o svojom povolaní v databáze nenájdete žiadne informácie, môžete sa obrátiť na národné kontaktné miesta pre odborné kvalifikácie v krajine, v ktorej chcete pracovať. Pomôžu vám zistiť, aké pravidlá sa uplatnia vo vašom prípade.

Na uznávanie odborných kvalifikácií v niektorých odvetviach, ako napríklad kvalifikácií právnikov, riadiacich letovej prevádzky, pilotov atď., sa uplatňujú osobitné pravidlá EÚ. en

Zistite, či musíte požiadať o  uznanie odbornej kvalifikácie a aký druh žiadosti musíte predložiť.

Získali ste odbornú kvalifikáciu v inej krajine EÚ?

Aká je vaša situácia?

Ak ste kvalifikáciu získali v  krajine mimo EÚ a chcete pracovať v krajine EÚ, musíte ju dať uznať v krajine EÚ, v ktorej chcete pracovať. V tomto prípade podlieha vaša žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie vnútroštátnym pravidlám.

Ak sa chcete presťahovať do inej krajiny EÚ a už ste aspoň tri roky pracovali v krajine EÚ, ktorá prvá uznala vašu odbornú kvalifikáciu, môžete požiadať o uznanie odbornej kvalifikácie v inej krajine EÚ na základe pravidiel vzťahujúcich sa na odborníkov, ktorí získali kvalifikáciu v krajine EÚ.

Na doloženie potrebných skúseností na výkon povolania budete možno potrebovať osvedčenie vydané krajinou EÚ, ktorá prvá uznala vašu odbornú kvalifikáciu. Týka sa to občanov Európskej únie aj občanov krajín mimo EÚ.

Ak ste lekár, zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, pôrodná asistentka, zubný lekár, farmaceut, architekt alebo veterinárny lekár, vaša odborná kvalifikácia sa uznáva automaticky. Pred začatím práce budete musieť predložiť dôkaz o kvalifikáciipočkať, kým vám orgány vydajú povolenie.

Upozornenie

Ak vaša odborná príprava nespĺňa minimálne požiadavky na získanie titulu v hostiteľskej krajine, nevzťahuje sa na vás automatické uznanie a budete musieť požiadať o uznanie odbornej kvalifikácie na základe postupu pre ostatné regulované povolania.

V závislosti od povolania a krajiny, do ktorej sa sťahujete, budete možno musieť okrem osvedčení odbornej kvalifikácie predložiť príslušným orgánom aj ďalšie doplňujúce dokumenty.

Keď príslušné vnútroštátne orgány prijmú vaše dokumenty:

Ak ste zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť alebo farmaceut, môžete využiť európsky profesijný preukaz – rýchlejší a jednoduchší elektronický postup na predkladanie dokumentov, sledovanie svojich online žiadostí a opätovné použitie už nahratých dokumentov.

Upozornenie

Orgány vo vašej novej krajine nemôžu vyžadovať úradne overené preklady vašich odborných kvalifikácií.

Príklad

Znalosť vašich práv vám môže pomôcť vyhnúť sa byrokracii

Katarína je farmaceutka zo Slovenska a chcela by pracovať v Rakúsku. Rakúske orgány ju žiadajú o predloženie úradne overených prekladov (vypracovaných rakúskym prekladateľom) všetkých jej doplňujúcich dokumentov.

Od Kataríny však nemôžu žiadať predloženie úradne overeného prekladu diplomov. V prípade niekoľkých kategórií diplomov (lekár, zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, pôrodná asistentka, veterinárny lekár, zubný lekár, farmaceut a architekt) sa úradne overené preklady nevyžadujú.

Pred začatím vykonávania povolania sa od vás môže vyžadovať absolvovanie jazykovej skúšky alebo vstup do profesijného združenia v hostiteľskej krajine.

Nemusíte žiadať o povolenie ani absolvovať žiadny administratívny postup. Svoje povolanie môžete v novej krajine EÚ vykonávať za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci danej krajiny.

Upozornenie

Vaše povolanie nemusí byť ako také regulované, môže sa však považovať za súčasť iného regulovaného povolania.

Vždy si u vnútroštátnych orgánov novej krajiny overte, či je vaše povolanie regulované. Národné kontaktné miesto pre odborné kvalifikácie vám pomôže určiť orgán, ktorý vám tieto informácie poskytne.

Príklad

Piotr, zdravotnícky záchranár z Českej republiky, sa sťahuje do Nemecka, kde chce pokračovať vo výkone svojho povolania. V databáze povolaní svoje povolanie nenašiel, preto usúdil, že v Nemecku zrejme nie je regulované. Keď sa však obrátil na nemecké orgány zodpovedné za uznávanie odborných kvalifikácií, zistil, že kvalifikácia potrebná na vykonávanie povolania zdravotníckeho záchranára tvorí v Nemecku súčasť povolania paramedika. Keďže Piotr nemá pre túto oblasť potrebnú kvalifikáciu, musí pred začatím práce absolvovať odbornú stáž.

Pred začatím práce musíte v novej krajine požiadať o uznanie odbornej kvalifikácie.

Zistite, aké dokumenty musíte predložiť, keď žiadate o uznanie odbornej kvalifikácie.

Ak ste fyzioterapeut, horský vodca alebo realitný maklér, môžete využiť európsky profesijný preukaz – rýchlejší a jednoduchší elektronický postup na predkladanie dokumentov, sledovanie svojich online žiadostí a opätovné použitie už nahratých dokumentov.

Pred začatím vykonávania povolania sa od vás môže vyžadovať absolvovanie jazykovej skúšky alebo vstup do profesijného združenia v hostiteľskej krajine.

Vždy si u vnútroštátnych orgánov novej krajiny overte, či je vaše povolanie regulované. Národné kontaktné miesto pre odborné kvalifikácie vám pomôže určiť orgán, ktorý vám tieto informácie poskytne.

Príklad

Dirk je mladý holandský realitný maklér, ktorý sa nedávno presťahoval do Rakúska. Keďže jeho povolanie nie je v Holandsku regulované, očakával, že si v Rakúsku bez akýchkoľvek administratívnych postupov založí podnik a bude nezávislým realitným maklérom. Pri registrácii ako samostatne zárobkovo činná osoba mu však povedali, že ak chce v Rakúsku vykonávať povolanie realitného agenta, musí si nechať uznať kvalifikáciu. Tým sa jeho plány značne spomalili.

O uznanie odbornej kvalifikácie musíte požiadať len v prípade povolaní, ktoré môžu mať dôsledky pre zdravie a bezpečnosť. Pred začatím vykonávania povolania však môže byť potrebné predložiť predchádzajúce písomné vyhlásenie (v papierovej alebo elektronickej podobe) v krajine, do ktorej odchádzate.

Ak chcete získať uznanie kvalifikácie v novej krajine, musíte preukázať, že ste povolanie vykonávali v domovskej krajine aspoň jeden rok za posledných 10 rokov.

Upozornenie

Ak sa vaše regulované povolanie týka zdravia a bezpečnosti a nemôžete využiť automatické uznanie, príslušné orgány v hostiteľskej krajine môžu pred začiatkom práce vašu odbornú kvalifikáciu preveriť. V takom prípade budete musieť pred začatím vykonávania povolania počkať na formálne povolenie.

Vyhlásenie bude možno potrebné raz ročne obnoviť, ak budete chcieť naďalej poskytovať dočasné služby v rovnakej hostiteľskej krajine.

Či je to povinné, zistíte od kontaktného miesta pre odborné kvalifikácie v hostiteľskej krajine.

Pred predložením písomného vyhlásenia zistite, čo ešte môže byť potrebné.

Pred začatím vykonávania povolania sa od vás môže vyžadovať absolvovanie jazykovej skúšky alebo vstup do profesijného združenia v hostiteľskej krajine.

Príklad

Risto je fínsky architekt, ktorý má v úmysle sa presťahovať do Talianska. Pred odchodom si v databáze regulovaných povolaní preveril, aké formality musí splniť na to, aby v Taliansku mohol začať pracovať, a ktorý orgán je kontaktným miestom pre jeho povolanie. Po diskusii s kontaktným miestom je v súčasnosti dobre pripravený na presťahovanie.

Prístup k informáciám týkajúcim sa jednotlivých krajín

Výber štátu

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: