Posledná kontrola: 02/01/2023

Dočasná agentúrna práca

Rovnaké pracovné podmienky

Keď zamestnávate dočasných agentúrnych pracovníkov, musíte im poskytnúť minimálne rovnaké základné pracovné a zamestnanecké podmienky, aké majú vaši stáli zamestnanci. Zahŕňa to odmenu, dĺžku pracovného času, nadčasy, prestávky, odpočinok, prácu v noci a sviatky. Týmto zamestnancom musíte takisto zabezpečiť rovnaký prístup k spoločným zariadeniam (napr. jedálňam, jasliam, dopravným službám) ako svojim stálym zamestnancom, pokiaľ neexistujú objektívne dôvody na odlišné zaobchádzanie.

Dočasných agentúrnych pracovníkov by ste mali informovať o každom voľnom pracovnom mieste. Po skončení dočasného pridelenia môžete v prípade záujmu zamestnať pracovníka priamo.

Výnimky

Za prísnych podmienok sa povoľujú určité obmedzené výnimky, ako napríklad:

Zdravie a bezpečnosť

Dočasných agentúrnych pracovníkov musíte pred nástupom do práce informovať o všetkých možných rizikách súvisiacich s prácou, ktorú majú vykonávať, vrátane požadovaných osobitných kvalifikácií, zručností a lekárskeho dohľadu.

Upozornenie

V niektorých krajinách (Belgicko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko a Španielsko) nemôžete najať dočasných agentúrnych pracovníkov na určité práce, ktoré sú považované za osobitne nebezpečné pre zdravie a bezpečnosť, ako napr. práce zahrňujúce odstraňovanie azbestu, použitie fumigantov, vystavenie radiácii alebo látkam, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Váš poradca EURES

Váš poradca EURES vám poskytne informácie o pracovných podmienkach a pomôže pri nábore vo vašej krajine alebo vašom cezhraničnom regióne.

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: