Posledná kontrola : 16/01/2023

Cestovanie so spoločenskými zvieratami a inými zvieratami v EÚ

Cestovanie so spoločenskými zvieratami: psy, mačky a fretky

Pravidlá EÚ uľahčujú cestovanie do inej krajiny EÚ (v tomto prípade do 27 krajín EÚ + Nórska a Severného Írska) so psom, s mačkou alebo fretkou. Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na cestovanie do EÚ z krajiny alebo územia mimo EÚ.

Až na niekoľko výnimiek môže váš domáci miláčik s vami cestovať do inej krajiny EÚ alebo do EÚ z krajiny mimo EÚ, ak:

Upozornenie

Pravidlá EÚ týkajúce sa cestovania so spoločenskými zvieratami uvedené v predchádzajúcom texte sa vzťahujú na súkromné cesty so spoločenskými zvieratami, pri ktorých nedochádza k zmene vlastníctva ani predaju.

Cestovné doklady pre vášho psa, mačku alebo fretku

Európsky pas pre spoločenské zvieratá

Európsky pas pre spoločenské zvieratá je doklad, ktorý má štandardný vzor EÚ a je potrebný na cestovanie v rámci krajín EÚ. Nachádza sa v ňom opis vášho domáceho miláčika a údaje o ňom vrátane kódu jeho mikročipu alebo tetovania, ako aj zápis o očkovaní proti besnote a kontaktné údaje vlastníka a veterinárneho lekára, ktorý pas vydal. Európsky pas pre spoločenské zvieratá pre vášho psa, mačku alebo fretku môže vydať akýkoľvek oprávnený veterinárny lekár (ktorý má od príslušných orgánov povolenie vydávať pasy pre spoločenské zvieratá). Pas pre spoločenské zvieratá má doživotnú platnosť za predpokladu, že váš domáci miláčik má platné očkovanie proti besnote.

Upozornenie

Ak cestujete do krajiny EÚ alebo Severného Írska z Andorry, Švajčiarska, Faerských ostrovov, Gibraltáru, Grónska, Islandu, Lichtenštajnska, Monaka, Nórska, San Marína alebo Vatikánu, vaše spoločenské zviera môže vstúpiť na územie EÚ s pasom pre spoločenské zvieratá vystaveným v jednej z týchto krajín alebo na jednom z týchto území.

Certifikát zdravia zvierat EÚ

Certifikát zdravia zvierat EÚ je ďalší druh dokladu, v ktorom sa nachádzajú konkrétne informácie o vašom spoločenskom zvierati (o totožnosti, zdraví, očkovaní proti besnote) a ktorý má štandardný vzor EÚ.

Ak cestujete z krajiny alebo územia mimo EÚ, vaše spoločenské zviera musí mať certifikát zdravia zvierat EÚ vystavený štátnym veterinárnym lekárom krajiny odchodu najviac 10 dní predtým, ako vstúpi na územie EÚ. Tento certifikát je od tohto dňa platný na cestovné účely medzi krajinami EÚ štyri mesiace, prípadne do uplynutia platnosti očkovania proti besnote, podľa toho, čo uplynie skôr.

Okrem toho by ste mali vyplniť písomné vyhlásenie, že svoje spoločenské zviera nepremiestňujete na komerčné účely, a priložiť ho k jeho certifikátu zdravia zvierat EÚ. Toto vyhlásenie je takisto potrebné, ak za vášho domáceho miláčika počas cesty zodpovedá vami poverená osoba. V takomto prípade sa vám vaše spoločenské zviera musí vrátiť do piatich dní odo dňa jeho premiestnenia.

Upozornenie

Od 1. januára 2021 už pasy EÚ pre spoločenské zvieratá vydané majiteľovi spoločenského zvieraťa s pobytom vo Veľkej Británii nie sú platné na cestovanie so spoločenskými zvieratami z Veľkej Británie do krajiny EÚ alebo Severného Írska.

Spoločenské zvieratá cestujúce bez svojho vlastníka

Spoločenské zvieratá spravidla musia cestovať so svojím vlastníkom. Môžete však dať inej osobe písomné povolenie, aby sprevádzala vášho domáceho miláčika namiesto vás (toto písomné vyhlásenie je opísané vyššie). Váš domáci miláčik sa vám však musí vrátiť do piatich dní odo dňa jeho premiestnenia.

Upozornenie

Ak váš domáci miláčik cestuje bez sprievodu, musí spĺňať pravidlá zdravia zvierat, ktoré sa vzťahujú na dovoz psov, mačiek alebo fretiek do EÚ alebo na obchodovanie s nimi v EÚ.

Cestovanie s viac ako piatimi spoločenskými zvieratami

Môžete cestovať s maximálne piatimi spoločenskými zvieratami, ale ak ich s vami cestuje viac ako päť (psov, mačiek alebo fretiek), musíte poskytnúť dôkaz, že:

Upozornenie

Ak cestujete s viac ako piatimi spoločenskými zvieratami (psami, mačkami alebo fretkami) a nevzťahuje sa na vás žiadna z výnimiek uvedených vyššie, vaši domáci miláčikovia musia spĺňať pravidlá zdravia zvierat, ktoré sa vzťahujú na dovoz psov, mačiek alebo fretiek do EÚ alebo na obchodovanie s nimi v EÚ.

Informujte sa o podrobných pravidlách týkajúcich sa cestovania so psom, s mačkou alebo fretkou:

Vyberte krajinu, z ktorej cestujete:

Očkovanie proti besnote

Aby váš domáci miláčik mohol cestovať, musíte ho dať zaočkovať proti besnote u oprávneného veterinárneho lekára. Aby bolo očkovanie platné, vaše spoločenské zviera musí mať minimálne 12 týždňov a pred očkovaním byť označené mikročipom. Vaše spoločenské zviera môže cestovať najskôr po uplynutí 21 dní od dokončenia protokolu o vakcinácii. Mali by ste zabezpečiť, aby sa ďalšie očkovania vykonali ešte pred uplynutím platnosti posledného očkovania.

Očkovanie proti besnote – výnimky pre mladé psy, mačky a fretky

So svojím mladým spoločenským zvieraťom môžete cestovať do Bulharska, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Chorvátska, Litvy, Luxemburska, Rakúska, Rumunska, na Slovensko, do Slovinska a Švajčiarska, aj keď má menej ako 12 týždňov a nebolo ešte zaočkované proti besnote alebo ak má12 až 16 týždňov a bolo zaočkované proti besnote, ale ešte voči nej nie je úplne imúnne.

Aby ste v takýchto prípadoch mohli cestovať so svojím spoločenským zvieraťom:

  • musíte k pasu pre spoločenské zvieratá priložiť vyhlásenie, že vaše zviera sa od narodenia do času, v ktorom cestuje, nedostalo do kontaktu so žiadnym druhom voľne žijúceho zvieraťa, ktoré je náchylné na besnotu,

alebo

  • vášho domáceho miláčika musí sprevádzať jeho matka, z ktorej pasu jednoznačne vyplýva, že bola pred pôrodom zaočkovaná proti besnote.

Upozornenie

Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Nórsko a Severné Írsko neumožňujú vstup na svoje územie s mladým spoločenským zvieraťom, ktoré nebolo zaočkované proti besnote alebo bolo zaočkované, ale ešte voči nej nie je úplne imúnne.

Osobitné pravidlá ošetrenia proti pásomnici Echinococcus – len pre psy

Ak so svojím psom cestujete do Fínska, Írska, na Maltu, do Nórska alebo Severného Írska, musíte ho dať ošetriť proti pásomnici Echinococcus 24 až 120 hodín pred cestou. Všetky údaje o ošetrení sa musia uviesť do pasu pre spoločenské zvieratá alebo v certifikáte o zdraví zvierat EÚ.

Upozornenie

Ošetrenie proti pásomnici Echinococcus sa nevyžaduje pri cestovaní so psami priamo medzi Fínskom, Írskom, Maltou, Nórskom a Severným Írskom.

Očkovanie proti besnote

Aby váš domáci miláčik mohol cestovať, musíte ho dať zaočkovať proti besnote u oprávneného veterinárneho lekára. Aby bolo očkovanie platné, vaše spoločenské zviera musí mať minimálne 12 týždňov a pred očkovaním byť označené mikročipom. Vaše spoločenské zviera môže cestovať najskôr po uplynutí 21 dní od dokončenia protokolu o vakcinácii. Mali by ste zabezpečiť, aby sa ďalšie očkovania vykonali ešte pred uplynutím platnosti posledného očkovania.

Očkovanie proti besnote – výnimky pre mladé psy, mačky a fretky

So svojím mladým spoločenským zvieraťom môžete cestovať do Česka, Dánska, Rakúska a Švajčiarska, aj keď má menej ako 12 týždňov a nebolo ešte zaočkované proti besnote alebo ak má 12 až 16 týždňov a bolo zaočkované proti besnote, ale ešte voči nej nie je úplne imúnne.

Aby ste v takýchto prípadoch mohli cestovať so svojím spoločenským zvieraťom:

  • musíte k certifikátu zdravia zvierat EÚ alebo pasu pre spoločenské zvieratá priložiť vyhlásenie, že vaše zviera sa od narodenia do času, v ktorom cestuje, nedostalo do kontaktu so žiadnym druhom voľne žijúceho zvieraťa, ktoré je náchylné na besnotu (len ak cestujete z Andorry, Švajčiarska, Faerských ostrovov, Gibraltáru, Grónska, Islandu, Lichtenštajnska, Monaka, Nórska, San Marína alebo Vatikánu),

alebo

  • vaše spoločenské zviera musí sprevádzať jeho matka, z ktorej certifikátu zdravia zvierat EÚ alebo pasu jednoznačne vyplýva, že bola pred pôrodom zaočkovaná proti besnote (len ak cestujete z Andorry, Švajčiarska, Faerských ostrovov, Gibraltáru, Grónska, Islandu, Lichtenštajnska, Monaka, Nórska, San Marína alebo Vatikánu).

Upozornenie

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Nórsko a Severné Írsko neumožňujú vstup na svoje územie s mladým spoločenským zvieraťom, ktoré nebolo zaočkované proti besnote alebo bolo zaočkované, ale ešte voči nej nie je úplne imúnne.

Osobitné pravidlá ošetrenia proti pásomnici Echinococcus – len pre psy

Ak so svojím psom cestujete do Fínska, Írska, na Maltu, do Nórska alebo Severného Írska, musíte ho dať ošetriť proti pásomnici Echinococcus 24 až 120 hodín pred cestou. Všetky údaje o ošetrení sa musia uviesť do pasu pre spoločenské zvieratá alebo v certifikáte o zdraví zvierat EÚ.

Upozornenie

Ošetrenie proti pásomnici Echinococcus sa nevyžaduje pri cestovaní so psami priamo medzi Fínskom, Írskom, Maltou, Nórskom a Severným Írskom.

Očkovanie proti besnote

Aby váš domáci miláčik mohol cestovať, musíte ho dať zaočkovať proti besnote u oprávneného veterinárneho lekára. Aby bolo očkovanie platné, vaše spoločenské zviera musí mať minimálne 12 týždňov a pred očkovaním byť označené mikročipom. Vaše spoločenské zviera môže cestovať najskôr po uplynutí 21 dní od dokončenia protokolu o vakcinácii. Mali by ste zabezpečiť, aby sa ďalšie očkovania vykonali ešte pred uplynutím platnosti posledného očkovania.

Očkovanie proti besnote – výnimky pre mladé psy, mačky a fretky

So svojím mladým spoločenským zvieraťom môžete cestovať do Česka, Dánska, Rakúska a Švajčiarska, aj keď má menej ako 12 týždňov a nebolo ešte zaočkované proti besnote alebo ak má 12 až 16 týždňov a bolo zaočkované proti besnote, ale ešte voči nej nie je úplne imúnne.

Aby ste v takýchto prípadoch mohli cestovať so svojím spoločenským zvieraťom:

  • musíte k certifikátu zdravia zvierat EÚ alebo pasu pre spoločenské zvieratá priložiť vyhlásenie, že vaše zviera sa od narodenia do času, v ktorom cestuje, nedostalo do kontaktu so žiadnym druhom voľne žijúceho zvieraťa, ktoré je náchylné na besnotu (len ak cestujete z Andorry, Švajčiarska, Faerských ostrovov, Gibraltáru, Grónska, Islandu, Lichtenštajnska, Monaka, Nórska, San Marína alebo Vatikánu),

alebo

  • vaše spoločenské zviera musí sprevádzať jeho matka, z ktorej certifikátu zdravia zvierat EÚ alebo pasu jednoznačne vyplýva, že bola pred pôrodom zaočkovaná proti besnote (len ak cestujete z Andorry, Švajčiarska, Faerských ostrovov, Gibraltáru, Grónska, Islandu, Lichtenštajnska, Monaka, Nórska, San Marína alebo Vatikánu).

Upozornenie

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Nórsko a Severné Írsko neumožňujú vstup na svoje územie s mladým spoločenským zvieraťom, ktoré nebolo zaočkované proti besnote alebo bolo zaočkované, ale ešte voči nej nie je úplne imúnne.

Osobitné pravidlá ošetrenia proti pásomnici Echinococcus – len pre psy

Ak so svojím psom cestujete do Fínska, Írska, na Maltu, do Nórska alebo Severného Írska, musíte ho dať ošetriť proti pásomnici Echinococcus 24 až 120 hodín pred cestou. Všetky údaje o ošetrení sa musia uviesť do pasu pre spoločenské zvieratá alebo v certifikáte o zdraví zvierat EÚ.

Upozornenie

Ošetrenie proti pásomnici Echinococcus sa nevyžaduje pri cestovaní so psami priamo medzi Fínskom, Írskom, Maltou, Nórskom a Severným Írskom.

Vstup do EÚ alebo Severného Írska so spoločenským zvieraťom

So svojím spoločenským zvieraťom môžete vstúpiť do EÚ len na mieste vstupu cestujúcich en v cieľovej krajine EÚ, pričom doklady a totožnosť vášho zvieraťa skontrolujú príslušné orgány. Ak vaše spoločenské zviera neprejde týmito kontrolami súladu, môže byť vrátené do krajiny odchodu, umiestnené do karantény, kým nebude spĺňať pravidlá EÚ v oblasti zdravia zvierat, alebo ak žiadna z týchto možností nebude možná, vaše zviera môže byť utratené.

Upozornenie

Ak cestujete zo Severného Írska do krajiny EÚ, nemusíte použiť miesto vstupu cestujúcich v cieľovej krajine EÚ.

+

Očkovanie proti besnote

Aby váš domáci miláčik mohol cestovať, musíte ho dať zaočkovať proti besnote u oprávneného veterinárneho lekára. Aby bolo očkovanie platné, vaše spoločenské zviera musí mať minimálne 12 týždňov a pred očkovaním byť označené mikročipom. Vaše spoločenské zviera môže cestovať najskôr po uplynutí 21 dní od dokončenia protokolu o vakcinácii. Mali by ste zabezpečiť, aby sa ďalšie očkovania vykonali ešte pred uplynutím platnosti posledného očkovania.

Vaše spoločenské zviera musí okrem splnenia štandardných požiadaviek (mikročip, očkovanie proti besnote, očkovanie proti pásomnici Echinococcus – ak sa vyžaduje, certifikát zdravia zvierat EÚ) podstúpiť aj test protilátok proti besnote, a to 30 dní po zaočkovaní proti besnote a minimálne tri mesiace pred cestou do EÚ. Oprávnený veterinárny lekár musí odobrať krvnú vzorku na testovanie v testovacom laboratóriu schválenom EÚ en .

Výsledky testu protilátok proti besnote sa musia priložiť k certifikátu zdravia zvierat EÚ vášho spoločenského zvieraťa.

+

Vstup do EÚ so spoločenským zvieraťom

So svojím spoločenským zvieraťom môžete vstúpiť do EÚ len na mieste vstupu cestujúcich en v cieľovej krajine EÚ, pričom doklady a totožnosť vášho zvieraťa skontrolujú príslušné orgány. Ak vaše spoločenské zviera neprejde týmito kontrolami súladu, môže byť vrátené do krajiny odchodu, umiestnené do karantény, kým nebude spĺňať pravidlá EÚ v oblasti zdravia zvierat, alebo ak žiadna z týchto možností nebude možná, vaše zviera môže byť utratené.

Cestovanie s inými spoločenskými zvieratami

Európske pasy pre spoločenské zvieratá sa vydávajú len pre psy, mačky a fretky. Ak cestujete do inej krajiny EÚ s inými spoločenskými zvieratami, akými sú vtáky, okrasné vodné živočíchy, plazy, hlodavce alebo králiky, informujte sa o vnútroštátnych pravidlách en krajiny, ktorú plánujete navštíviť, v súvislosti s podmienkami vstupu.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: