Posledná kontrola: 04/10/2022

Pravidlá verejného obstarávania

Verejné zákazky zadávajú používatelia z verejných fondov a subjekty pôsobiace v konkrétnych, nekonkurenčných odvetviach (napríklad energetika, voda, verejná doprava, poštové služby) na nákup služieb, dodávky tovaru alebo stavebné práce.

Zvyčajne sa musia všetky zákazky so strednou a vyššou hodnotou udeľovať formou súťažného konania (verejných obstarávaní), aj keď existuje niekoľko výnimiek:

 Druhy postupov verejného obstarávania

Štandardným spôsobom zadávania zákaziek je konkurenčné verejné obstarávanie. Existujú rôzne typy postupov zadávania verejnej zákazky.

Verejná súťaž

Do verejnej súťaže môže predložiť ponuku každý subjekt. Tento postup sa používa najčastejšie.

Užšia súťaž

Do užšej súťaže sa môže zapojiť každý subjekt, ale ponuku môžu predložiť len tie, ktoré prešli predbežným výberom.

Súťažné konanie s rokovaním

Do súťažného konania s rokovaním sa môže zapojiť každý subjekt, ale len tie, ktoré prejdú predbežným výberom, budú vyzvané, aby predložili prvotné ponuky a rokovali.

Obstarávateľské subjekty môžu tento postup použiť len vtedy, ak je vzhľadom na špecifický alebo zložitý charakter nákupu potrebné rokovať. Obstarávatelia v odvetviach obrany a bezpečnosti, vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb ho však môžu používať ako štandardný postup.

Súťažný dialóg

Tento postup môže verejný obstarávateľ použiť, ak chce navrhnúť spôsob riešenia určitej ním vymedzenej potreby.

Inovatívne partnerstvo

Tento postup sa môže použiť vtedy, ak je potrebné kúpiť tovar alebo službu, ktorá zatiaľ na trhu neexistuje. Na celom priebehu tohto procesu sa môže zúčastniť viacero spoločností.

Súťaž návrhov

Cieľom tohto postupu je získať nápad určitého návrhu.

 Ďalšie spôsoby verejného obstarávania

V závislosti od okolností a potrieb môže verejný obstarávateľ:

 Kedy a ako sa uplatňujú pravidlá EÚ?

Všetky postupy verejného obstarávania v EÚ sa vykonávajú na základe vnútroštátnych pravidiel. V prípade zákaziek s vyššou hodnotou vychádzajú tieto pravidlá zo všeobecných pravidiel EÚ v oblasti verejného obstarávania.

Limitné hodnoty ( finančné limity), na základe ktorých sa určuje, kedy sa uplatnia pravidlá EÚ, závisia od predmetu nákupu a od toho, kto tento nákup realizuje. Tieto finančné limity sa pravidelne revidujú a sumy sa mierne upravujú.

Hlavné limitné hodnoty:

Môžete si skontrolovať aj podrobné finančné limity pri verejnom obstarávaníen en alebo si tieto limity priamo overiť vo vnútroštátnych predpisoch.

V prípade zákaziek s nízkou hodnotou sa uplatňujú len vnútroštátne pravidlá verejného obstarávania, ale mali by sa rešpektovať aj všeobecné princípy transparentnosti a rovnakého zaobchádzania platné v EÚ.

 Účasť vo verejnej súťaži – vaše práva

Cezhraničné ponuky

Ak má vaša spoločnosť, organizácia alebo inštitúcia sídlo v EÚ (V tomto prípade 28 členských štátov EÚ + Island, Nórsko a Lichtenštajnsko.) (), máte právo zapojiť sa do verejného obstarávania v ktorejkoľvek krajine EÚ. Máte právo:

Kedy môžete byť vylúčení

Na výberovom konaní sa nebudete môcť zúčastniť v prípade, ak vám alebo vašej spoločnosti nemožno dôverovať, napríklad:

Podrobné informácie o dôvodoch na vylúčenie nájdete v smerniciach v sekcii právnych predpisov EÚ (odkazy v dolnej časti stránky), vo vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti verejného obstarávania platných vo vašej krajine a v dokumentoch, ktoré poskytol obstarávateľ.

 Kedy by sa malo verejné obstarávanie uverejniť na webovej lokalite TED?

Všeobecne platí, že ponuky na verejné zákazky, na ktoré sa vzťahujú pravidlá EÚ, musia byť uverejnené v online verzii dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie – na portáli databázy TED ( Tender Electronic Daily). Verejné orgány môžu rozhodnúť o uverejnení oznámení na portáli TED aj vtedy, ak má zákazka nižšiu hodnotu. Základné informácie o verejných zákazkách na portáli TED sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Predbežné oznámenie o nadchádzajúcich verejných zákazkách

Obstarávateľský subjekt môže na portáli TED uverejniť aj predbežné oznámenie. Cieľom predbežného oznámenia je poskytnúť vopred informácie o budúcom obstarávaní.

Predbežné oznámenie sa zvyčajne uverejňuje 35 dní až 12 mesiacov pred uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Ak sa verejná súťaž po predbežnom oznámení uverejní, lehota na predloženie ponuky sa môže skrátiť.

 Hodnotenie

Ponuky sa hodnotia formou prideľovania bodov na základe vopred zverejnených kritérií, pričom každá kategória má určitú hodnotu; napríklad cena uvedená v ponuke môže mať hodnotu 40 %, technické vlastnosti 50 % a vplyv na životné prostredie 10 %.

Hodnotenie ponúk sa môže začať až po uplynutí lehoty na ich predloženie.

 Zadanie zákazky

O tom, či ste zákazku získali alebo nezískali, by ste mali byť informovaní čo najskôr. Ak ste neboli vybraný, máte nárok na vysvetlenie, prečo bola vaša ponuka zamietnutá.

Ak sa domnievate, že ste boli počas verejného obstarávania diskriminovaný(-á), alebo ste si všimli nezrovnalosti, môžete požiadať o preskúmanie postupu verejného obstarávania alebo podať sťažnosť.

 Elektronická fakturácia

Ak vám bola zadaná verejná zákazka alebo koncesná zmluva, máte právo zaslať verejnému orgánu, ktorý túto zákazku/zmluvu udelil, elektronickú faktúru spĺňajúcu európsku normu pre elektronickú fakturáciude de en fr fr de en fr en de en fr .

Všetky ústredné verejné orgány v EÚ sú povinné vaše faktúry prijať. V niektorých krajinách musia elektronické faktúry až do apríla 2020 prijímať aj verejné orgány na nižšej než centrálnej úrovni. Skontrolujte si, ako je to vo vašej krajineen en .

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: