Život a cestovanie
Posledná kontrola: 14/05/2019

Pravidlá verejného obstarávania

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo sa Európska rada a Spojené kráľovstvo jednomyseľne nedohodnú na predĺžení dvojročného obdobia rokovaní, prestanú pre Spojené kráľovstvo od 30. marca 2019 platiť všetky právne predpisy EÚ. Viac informácií o právnych následkoch pre podniky:

Verejné zákazky zadávajú používatelia z verejných fondov a subjekty pôsobiace v konkrétnych, nekonkurenčných odvetviach (napríklad energetika, voda, verejná doprava, poštové služby) na nákup služieb, dodávky tovaru alebo stavebné práce.

Zvyčajne sa musia všetky zákazky so strednou a vyššou hodnotou udeľovať formou súťažného postupu (verejné obstarávania), aj keď existuje niekoľko výnimiek:

 

Druhy postupov verejného obstarávania

Štandardným spôsobom zadávania zákaziek je zadávanie prostredníctvom verejnej súťaže. V rámci súťažného konania existujú rôzne typy postupov verejného obstarávania.

Verejná súťaž

Do verejnej súťaže môže predložiť ponuku každý subjekt. Tento postup sa používa najčastejšie.

Užšia súťaž

Do užšej súťaže sa môže zapojiť každý subjekt, ale ponuku môžu predložiť len tie, ktoré prešli predbežným výberom.

Súťažné konanie s rokovaním

Do súťažného konania s rokovaním sa môže zapojiť každý subjekt, ale len tie, ktoré prejdú predbežným výberom, môžu predložiť prvotnú ponuku a rokovať.

Obstarávateľské subjekty môžu tento postup použiť len vtedy, ak je vzhľadom na špecifický alebo zložitý charakter nákupu potrebné rokovať. Obstarávatelia v odvetviach obrany a bezpečnosti, vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb ho však môžu používať ako štandardný postup.

Súťažný dialóg

Tento postup môže verejný obstarávateľ použiť, ak chce navrhnúť spôsob riešenia určitej ním vymedzenej potreby.

Inovatívne partnerstvo

Tento postup sa môže použiť vtedy, ak je potrebné kúpiť tovar alebo službu, ktorá zatiaľ na trhu neexistuje. Na celom priebehu tohto procesu sa môže zúčastniť viacero spoločností.

Súťaž návrhov

Cieľom tohto postupu je získať nápad určitého návrhu.

Ďalšie postupy verejného obstarávania

V závislosti od okolností a potrieb môže verejný obstarávateľ:

 

Kedy a ako sa uplatňujú pravidlá EÚ?

Všetky postupy verejného obstarávania v EÚ sa vykonávajú na základe vnútroštátnych pravidiel. V prípade zákaziek s vyššou hodnotou vychádzajú tieto pravidlá zo všeobecných pravidiel EÚ v oblasti verejného obstarávania.

Limitné hodnoty ( finančné limity), na základe ktorých sa určuje, kedy sa uplatnia pravidlá EÚ, závisia od predmetu nákupu a od toho, kto tento nákup realizuje. Tieto finančné limity sa pravidelne revidujú a sumy sa mierne upravujú (ďalšia revízia sa má uskutočniť v roku 2020).

Hlavné limitné hodnoty:

English alebo si tieto limity priamo overiť vo vnútroštátnych predpisoch.

V prípade zákaziek s nízkou hodnotou sa uplatňujú len vnútroštátne pravidlá verejného obstarávania, ale mali by sa rešpektovať aj všeobecné princípy transparentnosti a rovnakého zaobchádzania platné v EÚ.

Účasť vo verejnej súťaži – vaše práva

Cezhraničné ponuky

Ak má vaša spoločnosť, organizácia alebo inštitúcia sídlo v , máte právo zapojiť sa do verejného obstarávania v ktorejkoľvek krajine EÚ. Máte právo:

Kedy môžete byť vylúčení

Na výberovom konaní sa nebudete môcť zúčastniť v prípade, ak vám alebo vašej spoločnosti nemožno dôverovať, napríklad:

Podrobné informácie o dôvodoch na vylúčenie nájdete v smerniciach v sekcii právnych predpisov EÚ (odkazy v dolnej časti stránky), vo vnútroštátnych právnych predpisoch v oblasti verejného obstarávania platných vo vašej krajine a v dokumentoch, ktoré poskytol obstarávateľ.

Kedy by sa malo verejné obstarávanie uverejniť na webovej lokalite TED

Všeobecne platí, že ponuky na verejné zákazky, na ktoré sa vzťahujú pravidlá EÚ, musia byť uverejnené v online verzii dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie – na portáli databázy TED ( Tender Electronic Daily). Verejné orgány môžu rozhodnúť o uverejnení oznámení na portáli TED aj vtedy, ak má zákazka nižšiu hodnotu. Základné informácie o výberových konaniach na portáli TED sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

 

Predbežné oznámenie o nadchádzajúcich výberových konaniach

Obstarávateľský subjekt môže na portáli TED uverejniť aj predbežné oznámenie. Cieľom predbežného oznámenia je poskytnúť vopred informácie o budúcom obstarávaní.

Predbežné oznámenie sa zvyčajne uverejňuje 35 dní až 12 mesiacov pred uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Ak sa verejná súťaž po predbežnom oznámení uverejní, lehota na predloženie ponuky sa môže skrátiť.

Hodnotenie

Ponuky sa hodnotia formou prideľovania bodov, ktoré vychádza z vopred zverejnených kritérií, pričom každé z nich má určitú hodnotu; napríklad cena môže mať hodnotu 40 %, technické vlastnosti 50 % a vplyv na životné prostredie 10 %.

Hodnotenie ponúk sa môže začať až po uplynutí lehoty na ich predloženie.

Zadanie zákazky

O tom, či ste zákazku získali alebo nezískali, by ste mali byť informovaní čo najskôr. Ak ste neboli vybraný, máte nárok na vysvetlenie, prečo bola vaša ponuka zamietnutá.

Ak sa domnievate, že ste boli počas verejného obstarávania diskriminovaný(-á), alebo ste si všimli nezrovnalosti, môžete požiadať o preskúmanie postupu verejného obstarávania alebo podať sťažnosť.

Súvisiace témy

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Služba miestnej podpory podnikov - Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Zdieľať túto stránku: