Posledná kontrola: 22/02/2021

Pozostalostné dôchodky a podpora pri úmrtí

Týka sa vás brexit?

Pravidlá a podmienky uvedené na tejto stránke stále platia pre občanov EÚ v Spojenom kráľovstve i pre občanov Spojeného kráľovstva v EÚ za predpokladu, že sa na nich vzťahuje ochrana podľa dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.

Ak ste pred 31. decembrom 2020 získali práva v oblasti sociálneho zabezpečenia (napr. právo na zdravotnú starostlivosť, dávky v nezamestnanosti, dôchodky), v dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sa stanovujú všeobecné pravidlá ochrany týchto práv. Viac o právach občanov EÚ v Spojenom kráľovstveen.

Ak si myslíte, že vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov EÚ sa nedodržiavajú a potrebujete poradiť, obráťte sa na našu asistenčnú službu.

Ak ste občanom EÚ v Spojenom kráľovstve, mali by ste o nápravu požiadať najprv príslušné orgány Spojeného kráľovstva. Ak problém pretrváva, porušenie svojich práv môžete oznámiť nezávislému monitorovaciemu orgánu Spojeného kráľovstvaen.

Ak ste občanom Spojeného kráľovstva zdržiavajúcim sa v niektorej z krajín EÚ a chcete podať sťažnosť, môžete to oznámiť Európskej komisii.

V prípade úmrtia môžu mať pozostalí príbuzní nárok na pozostalostné dávky. To, o aké dávky ide, a aké osoby majú na ne nárok, závisí od členského štátu EÚ. Ďalej sú uvedené najbežnejšie dávky, na ktoré môžete mať nárok ako pozostalý príbuzný.

Pozostalostné dôchodky

Pozostalostný dôchodok je mesačný príspevok vo výške určitého percentuálneho podielu dôchodku, ktorý zosnulý poberal/bol by poberal, a vypláca sa najbližším pozostalým príbuzným. Vypláca ho ten istý orgán, ktorý vyplácal/bol by vyplácal dôchodok zosnulému. Vyplácaná suma sa vypočítava tým istým spôsobom ako suma starobného dôchodku.

O pozostalostný dôchodok musíte požiadať orgán dôchodkového zabezpečenia v krajine, v ktorej zosnulý príbuzný naposledy žil alebo pracoval. Vnútroštátne orgány potom vašu žiadosť posúdia a postúpia ju zodpovednej krajine EÚ.

Ak nespĺňate vnútroštátne požiadavky na poberanie pozostalostného dôchodku, môžete mať nárok na vdovské/vdovecké dávky.

Upozornenie

Pozostalostné dôchodky sa nevyplácajú vo všetkých krajinách EÚ.

Podpora pri úmrtí

Podpora pri úmrtí je jednorazová platba, ktorá sa vypláca po úmrtí.

Upozornenie

Podpora pri úmrtí sa nevypláca vo všetkých krajinách EÚ.

Pred tým, než požiadate o podporu pri úmrtí, overte si:

Kde podať žiadosť?

Žiadosť by ste vždy mali podať orgánu sociálneho zabezpečenia, v ktorom bol váš zosnulý príbuzný zaregistrovaný, a to v krajine, v ktorej naposledy žil. Vnútroštátne orgány potom vašu žiadosť posúdia a postúpia ju zodpovednej krajine EÚ.

Ktorá krajina bude podporu vyplácať?

Ak váš zosnulý príbuzný poberal dôchodok z viacerých krajín EÚ, podporu pri úmrtí a/alebo pozostalostný dôchodok by mala vyplácať:

V oboch prípadoch by sa žiadosť mala podať orgánu sociálneho zabezpečenia, u ktorého bol zosnulý zaregistrovaný, a to v krajine, v ktorej naposledy žil.

Príklad

Ako zistiť, ktorá krajina je zodpovedná za vyplatenie podpory pri úmrtí

Els a Jan z Holandska sa po odchode do dôchodku presťahovali do Talianska. Keď Jan zomrel, Els sa dopočula, že by mohla mať nárok na holandskú podporu pri úmrtí, ale nevedela, kde má o ňu požiadať.

Els kontaktovala európskeho poradcu v oblasti zamestnanosti a zistila, že by o podporu mala požiadať úrad sociálneho poistenia, ktorý jej manžela zaregistroval v Taliansku. Tento úrad potom postúpil jej žiadosť holandským orgánom.

Rovnaké pravidlá sa uplatňujú aj v prípade, že váš zosnulý príbuzný ešte nepoberal dôchodok. Ak platil príspevky do systému sociálneho zabezpečenia, máte nárok na pozostalostné dávky.

Podmienky na vyplácanie podpory pri úmrtí alebo pozostalostného dôchodku sú v jednotlivých krajinách EÚ rôzne.

Tu sa môžete dozvedieť, aké pravidlá platia v krajine, v ktorej bol váš zosnulý príbuzný poistený.

Vyberte krajinu:

Máte ďalšie otázky?

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: