Posledná kontrola: 07/07/2022

Oslobodenie od DPH

Niektoré tovary a služby ako vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a finančné služby môžu byť oslobodené od DPH.

Keďže sú oslobodené od DPH, nie je možné uplatniť si „nárok na odpočet". Znamená to, že nie je možné odpočítať DPH zaplatenú pri nákupoch súvisiacich s takýmto predajom.

Registrácia podniku na účely DPH

Vo všeobecnosti pri predaji v rámci bežného podnikania musíte zaregistrovať svoj podnik na účely DPH. Pri registrácii vášho podniku na účely DPH dostanete identifikačné číslo pre DPH.

Ak predávate tovary alebo služby, ktoré sú oslobodené od DPH, nemusíte vždy zaregistrovať svoj podnik na daňové účely.

Oslobodenie od DPH pre malé podniky

Vo väčšine krajín EÚ je možné požiadať o osobitný režim, ktorý vám za určitých podmienok umožňuje obchodovať bez potreby účtovania DPH. Ak vaša spoločnosť uskutočňuje zdaniteľné dodávky tovarov alebo služieb do určitého ročného limitu, môže byť oslobodená od platenia DPH. To znamená, že nemusíte platiť DPH daňovej správe, ale potom si nebudete môcť odpočítať DPH na vstupe ani uvádzať DPH na faktúrach. Môžete sa dobrovoľne rozhodnúť pre bežný režim DPH. V takom prípade musíte zaplatiť DPH a následne môžete odpočítať DPH zaplatenú na vstupe.

Upozorňujeme, že tieto limity alebo prahové hodnoty sa v jednotlivých krajinách líšia a môžu sa uplatňovať osobitné podmienky. V niektorých krajinách malé podniky nie sú oslobodené od DPH a musia sa zaregistrovať hneď, ako uskutočnia zdaniteľný predaj.

Tento režim sa neuplatňuje na:

DPH – prahové hodnoty pre každú krajinu

(Posledná aktualizácia tabuľky: máj 2018)

Členský štát Oslobodenie pre malé podniky
Národná mena Ekvivalent v EUR *
Rakúsko

30 000 EUR

Belgicko 25 000 EUR
Bulharsko 50 000 BGN 25 565 EUR
Cyprus 15 600 EUR
Česko 1 000 000 CZK 39 362 EUR
Nemecko 17 500 EUR
Dánsko 50 000 DKK 6 713 EUR
Estónsko 40 000 EUR
Grécko 10 000 EUR
Španielsko Žiadne Žiadne
Fínsko 10 000 EUR
Francúzsko 82 800 EUR alebo 42 900 EUR alebo 33 200 EUR
Chorvátsko 300 000 HRK 40 324 EUR
Maďarsko 8 000 000 HUF 25 567 EUR
Írsko 75 000 EUR ALEBO 37 500 EUR
Taliansko 65 000 EUR
Litva 45 000 EUR
Luxembursko 30 000 EUR
Lotyšsko 40 000 EUR
Malta 35 000 EUR alebo 24 000 EUR alebo 14 000 EUR
Holandsko Žiadne Žiadne
Poľsko 200 000 PLN 47 324 EUR
Portugalsko 10 000 EUR alebo 12 500 EUR
Rumunsko 220 000 RON 47 180 EUR
Švédsko 30 000 SEK 2 943 EUR
Slovensko 49 790 EUR
Slovinsko 50 000 EUR
*referenčné výmenné kurzy eura uverejnené Európskou centrálnou bankou 23. marca 2018 (s výnimkou Rumunska, kde sú prahové hodnoty vyjadrené v RON založené na hodnotách v EUR pre osobitné režimy podľa menového kurzu k dátumu pristúpenia, t. j. 1.1.2007)

Daňová úľava (odstupňované daňové výhody)

Malé podniky, ktorých ročný obrat je pod určitou prahovou hodnotou, môžu využiť odstupňované daňové výhody. Ak spĺňate požiadavky na tento režim, budete môcť získať úľavu na časť z vášho obratu, no aj napriek tomu sa musíte zaregistrovať na účely DPH. Daňové úľavy sa úmerne rastúcemu obratu postupne znižujú, až kým sa nedosiahne prahová hodnota určená krajinou EÚ, kde má váš podnik sídlo.

Tieto prahové hodnoty sa v jednotlivých krajinách líšia a môžu sa uplatňovať osobitné podmienky. V súčasnosti zaviedlo režim odstupňovaných daňových výhod len niekoľko krajín EÚ.

Tento režim sa neuplatňuje na:

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: