: 20/05/2019

Výrobky podliehajúce spotrebnej dani

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva uplatniť článok 50 ZEÚ: Viac informácií

Základné pravidlá

Ak vaša spoločnosť vyrába alebo predáva tovar podliehajúci spotrebnej dani (alkohol, alkoholické nápoje, energetické výrobky, elektrickú energiu, tabakové výrobkov), mali by ste poznať pravidlá o platení spotrebných daní, ktoré sa naň vzťahujú.

Výber štátu

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti


Niektoré krajiny EÚ môžu na tieto výrobky vyrubiť aj iné dane.

Poznámka: Pravidlá EÚ o spotrebnej dani sa neuplatňujú v týchto regiónoch EÚ:

Regióny

 • Kanárske ostrovy,
 • francúzske zámorské departementy,fr
 • Normanské ostrovy,
 • Alandské ostrovy,
 • ostrov Helgoland,
 • územie Büsingen,
 • Ceuta,
 • Melilla,
 • Livigno,
 • Campione d'Italia,
 • talianske vody jazera Lugano.

V niektorých prípadoch vychádza platenie spotrebných daní z daňových sadzieb inej krajiny:

Dotknuté výrobky

Alkohol/alkoholické nápoje

Znížené sadzby a oslobodenie

V predpisoch EÚ sa stanovujú minimálne sadzby spotrebnej dane z alkoholu/alkoholických nápojov. Pozrite si kompletný zoznam sadzieb spotrebných daní z alkoholu/alkoholických nápojov platných v EÚpdfen.

Niektoré krajiny môžu uplatňovať dodatočné pravidlá:

 • malé pivovary ( vyrábajúce maximálne 200 000 hl piva ročne) alebo liehovary (vyrábajúce maximálne 10 hl čistého alkoholu ročne) môžu získať úľavu až 50 % zo štandardnej sadzby,
 • malí producenti vína, ktorí vyrábajú menej ako 1 000 hl za rok, môžu tiež získať úľavy alebo oslobodenia,
 • spotrebná daň sa neplatí z doma vyrábaných produktov, ktoré nie sú určené na obchodné účely, s výnimkou destilátov,
 • znížené sadzby spotrebnej dane sa môžu uplatňovať na víno a kvasené nápoje s obsahom alkoholu do 8,5 %.

Energetické výrobky a elektrina

Tieto sa zdaňujú, ak sa využívajú ako:

Energetické výrobky používané ako suroviny alebo na účely chemickej redukcie, alebo v elektrolytických a metalurgických procesoch nespadajú do rozsahu pôsobnosti smernice, čo znamená, že členské štáty môžu alebo nemusia uvaliť daň na takéto použitie.

Hlavnými produktmi, ktoré sa zdaňujú, sú:

Znížené sadzby a oslobodenie

Povinné oslobodenie od daní:

 • energetické výrobky a elektrická energia používané na výrobu elektriny (môžu však byť zdanené z environmentálnych dôvodov),
 • energetické výrobky dodávané na používanie ako palivo na účely letectva, okrem použitia na súkromné lietanie,
 • energetické výrobky dodávané na používanie ako palivo na účely plavby v rámci vôd Spoločenstva, okrem použitia na súkromné plavby.

Dobrovoľné oslobodenie od dane alebo zníženie dane pod úrovňou minimálnych daňových sadzieb EÚ:

 • zelená elektrická energia,
 • elektrina z vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektriny,
 • energetické výrobky používané pri kombinovanej výrobe tepla a elektriny,
 • plavba na vnútrozemských vodných cestách,
 • elektrina, zemný plyn, uhlie a pevné palivá spotrebované domácnosťami,
 • energeticky náročné podniky (musia byť dodržané určité pravidlá),
 • biopalivá (musia byť dodržané určité pravidlá).

Dobrovoľná diferenciácia dane nad úrovňou minimálnych daňových sadzieb EÚ:

 • verejná doprava,
 • sanitky,
 • komerčné používanie plynového oleja (veľké kamióny),
 • diferenciácia podľa kvality a množstva energetických výrobkov (napr. obsah síry v palive).

V predpisoch EÚ sa stanovujú minimálne sadzby spotrebnej dane z energetických výrobkov. Pozrite si kompletný zoznam sadzieb spotrebných daní z energetických výrobkovpdfen platných v EÚ.

Tabakové výrobky

Právne predpisy EÚ týkajúce sa spotrebných daní z tabakových výrobkovfrdeen vymedzujú tieto kategórie výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani:

Právne predpisy EÚ stanovujú zásady zdaňovania a minimálne sadzby, ktoré sa majú uplatňovať.

Pozrite si kompletný zoznam sadzieb spotrebných daní z tabakových výrobkovpdfen platných v EÚ.

Ďalšie oslobodenia

Tovar podliehajúci spotrebnej dani je vo všeobecnosti oslobodený od spotrebnej dane, ak sa použije:

 • v rámci diplomatických alebo konzulárnych vzťahov,
 • ozbrojenými silami členských štátov NATO,
 • medzinárodnými organizáciami.

Ak sa výrobky podliehajúce spotrebnej dani odosielajú na tieto účely, musí ich sprevádzať potvrdenie o oslobodení od dane.

Krajiny EÚ môžu oslobodiť tovar podliehajúci spotrebnej dani, ak sa predáva:

 • v bezcolných predajniach, ak ho cestujúci prevážajú v osobnej batožine do tretej krajiny alebo na územie EÚ, kde sa neuplatňujú celoeurópske pravidlá pre spotrebné dane,
 • na palube lietadla alebo lode, a to počas letu alebo plavby do tretej krajiny EÚ alebo z nej, príp. na územie EÚ, kde sa neuplatňujú celoeurópske pravidlá pre spotrebné dane, alebo z takéhoto územia.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: