Život a cestovanie
Posledná kontrola: 19/04/2022

Výrobky podliehajúce spotrebnej dani

Za tovar podliehajúci spotrebnej dani sa považujú tieto výrobky:

Pri ich výrobe alebo obchodovaní s nimi sa musí zaplatiť spotrebná daň. EÚ stanovuje minimálnu sadzbu spotrebnej dane pre každý z týchto výrobkov a krajiny EÚ (V tomto prípade 27 členských štátov EÚ) na ne môžu vyrubiť aj iné dane.

Ďalšie informácie o pravidlách v jednotlivých krajinách EÚ.

Výber štátu

Výberom niektorej z nižšie uvedených možností si môžete zistiť podrobnosti o tom, ako sa spotrebná daň uplatňuje na konkrétne výrobky.

Chcem zistiť podrobnosti o

Alkohol/alkoholické nápoje

Spotrebná daň sa uplatňuje na tieto druhy alkoholu a alkoholických nápojov:

Pozrite si kompletný zoznam sadzieb spotrebnej dane z alkoholu/alkoholických nápojov de en fr platných v EÚ.

Znížené sadzby a oslobodenie

Niektoré krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť túto sadzbu znížiť alebo niektoré výrobky od dane oslobodiť.

Znížené sadzby

Oslobodenie

Spotrebná daň sa nemusí platiť z doma vyrábaných produktov, ktoré nie sú určené na obchodné účely, s výnimkou destilátov.

Alkohol používaný na výrobu iných výrobkov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu alebo nie sú vhodné na ľudskú spotrebu, pretože sa doň pridala jedna alebo viac chemikálií (denaturačné činidlo).

Energetické výrobky a elektrina

Na energetické výrobky a elektrinu sa spotrebná daň vzťahuje vtedy, ak sa používajú ako:

Energetické výrobky, na ktoré sa spotrebná daň nevzťahuje

Keď sa energetické výrobky používajú ako suroviny, na účely chemickej redukcie alebo v elektrolytických a metalurgických procesoch, pravidlá o spotrebnej dani sa na ne nevzťahujú.

V týchto prípadoch sa môžu krajiny EÚ samy rozhodnúť, či na takéto použitie spotrebnú daň uvalia.

Hlavnými výrobkami, pri ktorých sa môžu krajiny EÚ rozhodnúť o uplatnení spotrebnej dane, sú:

Pozrite si kompletný zoznam sadzieb spotrebnej dane z energetických výrobkov de en fi platných v EÚ.

Vyššie sadzby, znížené sadzby a oslobodenie od dane

Krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť uplatniť na niektoré výrobky spotrebnú daň, ktorá bude vyššia než prahová hodnota EÚ, môžu sa rozhodnúť túto daň znížiť alebo niektoré výrobky od dane oslobodiť.

Vyššie sadzby

Krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť uplatniť vyššiu sadzbu dane pri týchto spôsoboch využitia:

Znížené sadzby

Krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť spotrebnú daň znížiť alebo niektoré výrobky od dane oslobodiť pri týchto spôsoboch využitia:

Oslobodenie od dane

Oslobodenie od dane sa musí uplatniť pri týchto spôsoboch využitia:

Tabakové výrobky

Spotrebná daň sa uplatňuje na tieto druhy tabakových výrobkov:

Pozrite si kompletný zoznam sadzieb spotrebnej dane z tabakových výrobkov de en fr  platných v EÚ.

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: