Podnikanie
Posledná kontrola : 05/12/2022

Alkohol, tabakové výrobky a spotrebné dane

Preprava alkoholických a tabakových výrobkov pri cestovaní medzi krajinami EÚ

Spotrebná daň sa spravidla platí v krajine, kde sa alkoholické a tabakové výrobky spotrebúvajú. Existujú však výnimky v prípade jednotlivcov, ktorí cestujú medzi krajinami EÚ. Takáto výnimka sa uplatňuje, pokiaľ sú zakúpené výrobky určené na vlastné použitie, a nie na ďalší predaj. Keďže dane (DPH a spotrebná daň) sú zahrnuté v cene výrobku v krajine, v ktorej ste ho kúpili, v inej krajine EÚ už nemusíte platiť žiadne ďalšie poplatky.

Colné orgány EÚ sa však pri skúmaní, či ste tovar kúpili na vašu vlastnú spotrebu, môžu zamerať na rôzne aspekty, ako napr. či vlastníte alebo pracujete pre obchodnú spoločnosť, ako je tovar zabalený a prepravovaný atď. Takisto si budú všímať množstvo tovaru, ktoré prepravujete. Z tohto dôvodu si každá krajina EÚ môže stanoviť vlastné smerné hodnoty pre množstvá tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, ktoré môžete doviezť. Tieto smerné hodnoty nesmú byť nižšie ako:

Tovar Smerné hodnoty EÚ
Cigarety 800
Cigarky (cigary vážiace jednotlivo max. 3 g) 400
Cigary 200
Tabak 1 kg
Destiláty (napríklad whisky alebo gin) 10 litrov
Alkoholizované víno (napríklad sherry alebo portské) 20 litrov
Víno 90 litrov (z toho iba 60 litrov môže byť šumivého)
Pivo 110 litrov

Keďže uvedené hodnoty sú čisto orientačné, pozrite si smerné hodnoty, ktoré uviedli colné orgány en v krajine EÚ, do ktorej cestujete.

Preprava množstiev presahujúcich smerné hodnoty

Ak majú colné orgány podozrenie, že prevážate tovar, ktorý nie je určený na vašu osobnú spotrebu alebo je určený na ďalší predaj, môžu vás požiadať, aby ste preukázali opak (napr. predložením dokladu o kúpe). Ak neviete poskytnúť dostatočné dôkazy, môžu vás vyzvať na zaplatenie cla vo vašej cieľovej krajine alebo vám môžu tovar skonfiškovať.

Upozornenie

Prísnejšie pravidlá sa uplatňujú na osoby mladšie ako 17 rokov. Tieto sa však môžu v jednotlivých krajinách líšiť, preto si ich pred cestou radšej overte. 

DPH a spotrebné dane pri vstupe do EÚ z krajiny mimo EÚ

Ak prichádzate do EÚ z krajiny mimo EÚ, môžete si doniesť tovar oslobodený od DPH a spotrebných daní, ak nie je určený na ďalší predaj a ak dodržiavate uvádzané limity. To isté platí, ak prichádzate z Kanárskych ostrovov alebo iných území en , na ktorých sa neuplatňujú pravidlá EÚ týkajúce sa DPH a spotrebných daní.

Povolené množstvá alkoholických a tabakových výrobkov pri vstupe do EÚ z krajín mimo EÚ

Povolené množstvo alkoholických výrobkov

Môžete si priviezť a):

Okrem toho si môžete priviezť b):

Každé z množstiev uvedených v písmene b) predstavuje celkové povolené množstvo v tejto kategórii alkoholických nápojov, ktoré možno rozdeliť podľa vašej preferencie. Môžete si napríklad priviezť: 4 litre nešumivého vína, 16 litrov piva, pol litra destilátov a 1 liter alkoholizovaného vína alebo 4 litre nešumivého vína, 16 litrov piva a 2 litre šumivého vína.

Povolené množstvo tabakových výrobkov

V závislosti od krajiny EÚ, ktorú navštevujete, sa môže uplatňovať vyšší alebo nižší limit. Ak určitá krajina EÚ uplatňuje nižšie limity, môže ich uplatniť len na cestujúcich využívajúcich pozemnú a námornú dopravu (Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Slovensko) alebo na všetkých cestujúcich (Estónsko a Rumunsko).

Upozornenie

Uvedený zoznam krajín EÚ je orientačný a môže sa meniť. Pokiaľ ide o najaktuálnejšie informácie o povolených množstvách tabakových výrobkov, pozrite si limity uvedené colnými orgánmi en v krajine EÚ, do ktorej cestujete.
Vyšší limit Nižší limit

200 cigariet alebo
100 cigariek alebo
50 cigár alebo
250 g tabaku

40 cigariet alebo
20 cigariek alebo
10 cigár alebo
50 g tabaku

Ktorékoľvek z týchto tabakových výrobkov môžete kombinovať, ale nesmiete prekročiť celkový limit. Napríklad v prípade cestovania do krajín EÚ, v ktorých sa uplatňuje vyšší limit, môžete niesť 50 cigariek a 25 cigár. Ide o vaše celkové povolené množstvo.

Upozornenie

Ak máte menej ako 17 rokov, nevzťahuje sa na vás kvóta na dovoz tabakových či alkoholických výrobkov oslobodených od dane a cla.

Iný tovar vrátane parfumu

Povolený je dovoz iného tovaru do hodnoty 300 EUR na cestujúceho alebo 430 EUR v prípade cestujúcich využívajúcich leteckú či námornú dopravu. Niektoré krajiny EÚ uplatňujú nižší limit (150 EUR) pre cestujúcich mladších ako 15 rokov.

Palivo

Okrem paliva v palivovej nádrži si môžete doviezť maximálne 10 litrov v prenosnom kanistri. Toto pravidlo sa vzťahuje na všetky typy motorových vozidiel.

Spotrebné dane pri odchode z EÚ

Ak cestujete do destinácie mimo EÚ (a niektorých oblastí v rámci EÚ, ako sú Kanárske ostrovy en ), v obchodoch na letisku alebo v prístave môžete nakupovať tovar oslobodený od ciel a poplatkov (tzv. bezcolné predajne). Mali by ste však pamätať na to, že tento tovar môže podliehať kvótam na dovoz výrobkov oslobodených od dane a cla vo vašej cieľovej krajine, ktorá nie je krajinou EÚ.

Tranzit v rámci EÚ cez Švajčiarsko alebo inú krajinu mimo EÚ

Upozornenie

Ak cestujete medzi dvoma krajinami EÚ cez Švajčiarsko, vzťahujú sa na vás švajčiarske colné predpisy en .

Ak prevážate alkohol a tabak v množstvách, ktoré sú vyššie ako povolené limity vo Švajčiarsku, musíte ich precliť pri príchode do Švajčiarska a pri opätovnom vstupe do EÚ. Vo Švajčiarsku od vás môžu požadovať poskytnutie finančnej záruky, ktorú vám pri odchode s tovarom z krajiny vrátia.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: