Podnikanie
Posledná kontrola: 09/03/2020

Alkohol, tabakové výrobky, hotovosť a spotrebné dane

Týka sa vás brexit?

Limity na alkohol a tabakové výrobky v EÚ

Na súkromné osoby sa pri cestovaní medzi krajinami EÚ nevzťahujú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o druh tovaru, ktorý si môžu kúpiť a vziať so sebou, ak je určený na osobnú spotrebu, a nie na ďalší predaj. Dane (DPH a spotrebná daň) sú zahrnuté v cene výrobku v krajine, v ktorej ste ho kúpili, takže v inej krajine EÚ už nemusíte platiť žiadne ďalšie poplatky.

Colné orgány sa však pri skúmaní, či ste tovar kúpili na vlastnú spotrebu, môžu zamerať na rôzne aspekty, ako napr. či vlastníte alebo pracujete pre obchodnú spoločnosť, ako je tovar zabalený a prepravovaný atď. Takisto si budú všímať množstvo tovaru, ktoré prepravujete.

Upozorňujeme, že je na rozhodnutí jednotlivých krajín EÚ, aké maximálne množstvo tabakových výrobkov a alkoholických nápojov dovolia cestujúcim priviezť do ich krajiny. Tieto maximálne množstvá nesmú byť menšie ako:

Keď prevážate viac, ako je povolený limit

Ak majú colné orgány podozrenie, že prevážate tovar, ktorý nie je určený na vašu osobnú spotrebu alebo je určený na ďalší predaj, môžu vás požiadať, aby ste preukázali opak (napr. predložením dokladu o kúpe). Ak neviete poskytnúť dostatočné dôkazy, môžu vás vyzvať na zaplatenie cla alebo vám môžu tovar skonfiškovať.

Prísnejšie pravidlá sa uplatňujú na osoby mladšie ako 17 rokov. Tieto sa však môžu v jednotlivých krajinách líšiť, preto si ich pred cestou radšej overte.

Prevoz hotovosti

Ak opúšťate EÚ alebo do nej vstupujte s hotovosťou 10 tisíc EUR a viac (alebo s ekvivalentom v iných menách), musíte ju precliťfrdeen. Nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k zadržaniu vašej hotovosti colnými orgánmi, prípadne vás môžu pokutovať. Nezabudnite, že colné orgány môžu vykonať individuálne kontroly, ako aj kontroly batožiny a/alebo vozidla.

Ak chcete v rámci EÚ prevážať hotovosť vo výške 10 tisíc EUR a viac (alebo ekvivalent v iných menách), informujte sa u príslušných colných orgánov (východiskového, tranzitného a cieľového štátu), či ju musíte precliť.

DPH a spotrebné dane pri vstupe do EÚ

Ak prichádzate do EÚ z krajiny mimo EÚ, môžete si doniesť tovar na osobnú spotrebu oslobodený od DPH a spotrebných daní v medziach limitov uvedených ďalej v texte, ak nie je určený na ďalší predaj. To isté platí, ak prichádzate z Kanárskych ostrovov, Normanských ostrovov, Gibraltáru alebo iných území, na ktorých neplatia pravidlá EÚ týkajúce sa DPH a spotrebnej dane.

Alkoholické nápoje

Môžete si priviezť:

Takisto si môžete priviezť:

Každá z týchto položiek predstavuje 100 % uvedeného celkového povoleného množstva, ktoré môžete rozdeliť. Môžete napríklad priviezť pol litra liehovín a 1 liter alkoholizovaného vína, pričom každé predstavuje polovicu povoleného množstva.

Tabakové výrobky

Na tieto sa vzťahujú vyššie alebo nižšie limity v závislosti od toho, ktorú krajinu EÚ navštevujete. Ak daná krajina uplatňuje nižšie limity, môže ich buď uplatniť len na cestujúcich využívajúcich pozemnú a námornú dopravu (Bulharsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko a Slovensko), alebo na všetkých cestujúcich (Estónsko a Rumunsko).

Vyšší limit

Nižší limit

200 cigariet alebo

100 cigariek alebo

50 cigár alebo

250 g tabaku

40 cigariet alebo

20 cigariek alebo

10 cigár alebo

50 g tabaku

Ktorékoľvek z týchto tabakových výrobkov môžete kombinovať, nesmiete však prekročiť celkový limit. Príklad: 50 cigariek + 25 cigár = celkový povolený limit.

Ak máte menej ako 17 rokov, nevzťahuje sa na vás kvóta na dovoz tabakových a alkoholických výrobkov oslobodených od dane a cla.

Iný tovar vrátane parfumu

Povolený je dovoz tovaru do hodnoty 300 EUR na cestujúceho alebo 430 EUR na cestujúceho, ktorý využíva leteckú alebo námornú dopravu. Niektoré krajiny EÚ uplatňujú nižší limit (150 EUR) pre osoby mladšie ako 15 rokov.

Palivo

Okrem paliva v palivovej nádrži si môžete doviezť maximálne 10 litrov v prenosnom kanistri. Toto pravidlo sa vzťahuje na všetky typy motorových vozidiel.

Spotrebné dane pri odchode z EÚ

Ak cestujete do destinácie mimo EÚ (a niektorých oblastí v rámci EÚ, ako sú Kanárske ostrovy), môžete v obchodoch na letisku alebo v prístave nakupovať tovar oslobodený od spotrebnej dane a cla (tzv. duty-free). Mali by ste však pamätať na to, že tento tovar môže podliehať kvótam na dovoz výrobkov oslobodených od dane a cla vo vašej cieľovej krajine, ktorá nie je krajinou EÚ.

Tranzit v rámci EÚ cez Švajčiarsko alebo inú krajinu mimo EÚ

Ak cestujete medzi dvomi krajinami EÚ cez Švajčiarsko, vzťahujú sa na vás švajčiarske colné predpisyen.

Ak prevážate alkohol a tabak v množstvách, ktoré sú vyššie ako povolené limity vo Švajčiarsku, musíte ich precliť pri príchode do Švajčiarska a pri opätovnom vstupe do EÚ. Vo Švajčiarsku od vás môžu požadovať poskytnutie finančnej záruky, ktorú vám pri odchode s tovarom z krajiny vrátia.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: