Posledná kontrola: 19/04/2022

Rovnaké zaobchádzanie so zamestnancami

Zamestnanci majú nárok na rovnaké zaobchádzanie v oblastiach prijímania do zamestnania, pracovných podmienok, postupu v zamestnaní, odmeňovania, prístupu k odbornej príprave, dôchodkového poistenia zamestnancov a prepúšťania.

Upozornenie

Diskriminácia na základe štátnej príslušnosti je v celej EÚ prísne zakázaná. Občania EÚ pracujúci v inej krajine EÚ musia mať rovnaké pracovné práva ako ich kolegovia z danej krajiny. 

Druhy diskriminácie

Zamestnávateľom zákon zakazuje diskriminovať zamestnancov na základe ich:

Druhy diskriminácie na pracovisku

K priamej diskriminácii dochádza, keď zamestnávateľ niekoho diskriminuje na základe niektorého z vyššie uvedených šiestich dôvodov. Môže to byť napríklad odmietnutie niekoho zamestnať alebo povýšiť preto, lebo pochádza z etnickej menšiny.

O nepriamej diskriminácii hovoríme vtedy, keď má nejaký postup, politika alebo pravidlo platné pre všetkých negatívny účinok na určitú skupinu. Napríklad zavedenie pravidiel, ktoré nevyhovujú zamestnancom na kratší pracovný čas, môže byť nepriamou diskrimináciou žien, pretože ženy tvoria väčšinu takýchto zamestnancov.

Obťažovanie je nežiaduce správanie, šikanovanie alebo iné správanie, ktoré vedie k vytvoreniu nepriateľského, pracovného prostredia. Napríklad ak nadriadený alebo kolegovia rozprávajú vtipy týkajúce sa sexuálnej orientácie jedného z kolegov, ktorý patrí k LGBTQ. 

K pokynu na diskrimináciu dochádza vtedy, keď niekto nabáda niekoho iného na diskrimináciu tretej osoby. Napríklad ak zamestnávateľ požiada agentúru dočasného zamestnávania, aby hľadala len pracovníkov mladších ako 40 rokov.

K viktimizácii dochádza vtedy, keď nadriadení alebo kolegovia prijímajú odvetné opatrenia za sťažnosť týkajúcu sa diskriminácie. Napríklad ak niekoho prepustia alebo mu neumožnia postup v zamestnaní z dôvodu, že sa sťažoval na diskrimináciu zo strany nadriadeného.

Existujú však situácie, pri ktorých môže byť odlišné zaobchádzanie na základe jedného z týchto zakázaných dôvodov za prísnych podmienok odôvodnené. Napríklad je možné odôvodniť diskrimináciu z dôvodu veku na podporu zamestnanosti mladých zamestnancov, ak sú podľa vnútroštátnych predpisov starší pracovníci povinní odísť po dosiahnutí určitého veku do dôchodku.

Vnútroštátne subjekty pre otázky rovnosti en

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Máte otázky týkajúce sa podnikania v zahraničí, napr. exportu alebo rozšírenia do inej krajiny EÚ? Ak áno, bezplatnú odpoveď vám poskytne sieť Enterprise Europe Network.

Na nájdenie najvhodnejšej pomoci môžete využiť aj vyhľadávač služieb pomoci.

Zdieľať túto stránku: