Podnikanie
Posledná kontrola : 25/07/2022

Roaming: používanie mobilného telefónu v EÚ

Ak cestujete mimo domova do inej krajiny EÚ, za používanie mobilného telefónu nemusíte platiť nijaké dodatočné poplatky. Ide o takzvaný „roaming za domáce ceny“. Za volania (na mobilné telefóny a pevné linky), textové správy (SMS) a využívanie dát (prehľadávanie webových stránok, streamovanie hudby a videí atď.) sa vám účtujú domáce sadzby, t. j. rovnaké ceny ako za volania, správy a dáta v rámci domovskej krajiny.

Rovnaké pravidlo sa uplatňuje na všetky hovory či textové správy, ktoré prijímate počas pobytu v zahraničí. Za prijímanie hovorov alebo správ počas využívania roamingu sa vám neúčtujú nijaké dodatočné poplatky, a to ani v prípade, ak má volajúci iného mobilného operátora.

Príklad

Žiadne dodatočné poplatky za volania alebo prijímanie hovorov počas roamingu

Michael žije v Írsku a má zmluvu s írskym mobilným operátorom, na základe ktorej platí v rámci Írska za minútu hovoru 0,10 EUR a za textovú správu 0,05 EUR. Pri odchode na služobnú cestu do Španielska sa Michael nemusí obávať, že bude musieť za volania na telefónne čísla v EÚ alebo hovory prijaté z takýchto čísel platiť viac.

Volajúcim z Írska sa za telefonáty Michaelovi bude účtovať bežná domáca sadzba. Michaelove volania na španielske čísla, rodine do Írska alebo do inej krajiny EÚ budú spoplatnené podľa domácich írskych sadzieb vo výške 0,10 EUR za minútu takýchto hovorov. Textové správy v rámci Španielska, do Írska alebo do akejkoľvek inej krajiny EÚ ho budú stáť 0,05 EUR – presne ako doma.

Čo je to roaming?

Roaming je využívanie mobilného telefónu počas príležitostného cestovania mimo krajiny, v ktorej žijete alebo máte stabilné väzby (t. j. kde pracujete alebo študujete). Pokiaľ teda trávite viac času doma ako v zahraničí, alebo ak používate mobilný telefón častejšie doma ako v zahraničí, považuje sa to za využívanie roamingu. Za volania, správy a využívanie dát v rámci EÚ sa vám preto budú účtovať domáce ceny. To sa považuje za „primerané využívanie roamingových služieb“.

Pri každom prekročení hraníc v rámci EÚ by vám mobilný operátor mal poslať textovú správu, v ktorej vás informuje o tom, že využívate roamingové služby, a o politike primeraného využívania roamingu.

Upozornenie

Ak používate svoj mobilný telefón v zahraničí trvalo, napríklad ak sa presťahujete do zahraničia a naďalej budete používať SIM kartu zo svojej domovskej krajiny, mobilný operátor vám za využívanie roamingu môže účtovať poplatky. Výška týchto poplatkov je však obmedzená v rámci politiky primeraného využívania.

Politika primeraného využívania – je moja spotreba dát obmedzená?

Mobilní operátori môžu uplatňovať „politiku primeraného využívania“. Jej cieľom je zabezpečiť, aby mali všetci zákazníci počas cestovania v EÚ prístup k „roamingu za domáce ceny“ (t. j. k roamingovým službám za domáce ceny) a mohli ho využívať. Znamená to, že váš mobilný operátor môže uplatňovať spravodlivé, odôvodnené a primerané kontrolné mechanizmy, aby zákazníkom zabránil zneužívať pravidlá.

Počas využívania roamingu nie je množstvo vašich hlasových volaní a textových správ (SMS) nijako obmedzené. Všetky volania alebo správy, ktoré nemáte zahrnuté v zmluve, budú spoplatňované rovnakou sadzbou, akú by ste platili vo svojej domovskej krajine. Existujú však pravidlá a obmedzenia týkajúce sa objemu dát, ktoré vám môžu byť účtované za domácu cenu. Tieto obmedzenia závisia od typu vašej zmluvy.

V niektorých osobitných prípadoch (pozri ďalej v texte) vám môže byť naúčtovaný príplatok za dátový roaming, ktorý sa bude rovnať stropu pre celoeurópske veľkoobchodné dátové služby. V roku 2022 pôjde o maximálnu sumu vo výške 2 EUR/GB dát + DPH, ktorá sa bude v priebehu času znižovať. Od roku 2027 bude obmedzená na 1 EUR/GB + DPH.

Mám predplatenú kartu

Ak máte predplatenú kartu (t. j. platíte si za mobilné služby vopred), môžete svoj mobilný telefón využívať v iných krajinách EÚ bez dodatočných poplatkov. Ak však platíte jednotkovú cenu a vaša domáca jednotková cena za dáta je nižšia ako 2 EUR za 1 GB, mobilný operátor vám môže objem dát v rámci služby roaming obmedziť.

Ak váš mobilný operátor uplatní limit na objem dát, jeho výška by mala zodpovedať najmenej objemu, ktorý získate vydelením zostávajúceho kreditu na predplatenej karte sumou 2 EUR vo chvíli, keď začínate využívať dátové roamingové služby. Váš objem roamingových dát bude rovnaký ako objem, za ktorý ste vopred zaplatili. Kredit si, samozrejme, môžete počas cestovania navýšiť.

Príklad

Roaming s predplatenou kartou: obmedzenia objemu dát

Jana žije na Slovensku a na volania, textové správy a dátové služby používa predplatenú kartu s kreditom 15 EUR (vrátane DPH). Pri odchode na dovolenku do Španielska má na karte zostávajúci kredit vo výške 12 EUR (bez DPH). To znamená, že počas dovolenky v Španielsku má Jana k dispozícii objem dát, ktorý sa rovná hodnote zostávajúceho kreditu na jej predplatenej karte. Bude teda môcť využiť najmenej 6 GB roamingových dát (12 EUR/2 EUR = 6).

V zmluve mám zahrnuté obmedzené dáta

Ak máte zmluvu o poskytovaní mobilných telefónnych služieb s obmedzeným objemom dát, môžete povolený objem počas cestovania v EÚ využívať bez ďalších poplatkov. Počas využívania roamingu ste obmedzovaný(-á) objemom dát, ktorý máte v zmluve.

Ak je však jednotková cena vašich mobilných dát v zmluve veľmi nízka (nižšia ako 1 EUR/GB v roku 2022 a v priebehu času sa ďalej znižuje), váš operátor môže počas využívania roamingu uplatňovať limit „primeraného využívania“ dát. Tento limit môže byť nižší ako váš domáci povolený objem dát.

Limit sa určuje podľa ceny stanovenej vo vašej domácej zmluve o poskytovaní mobilných telefónnych služieb. Operátor vás musí o tomto limite vopred informovať a musí vás upozorniť, ak ste ho dosiahli. Po dosiahnutí limitu môžete dátový roaming využívať aj naďalej, operátor vám však bude účtovať dodatočné poplatky. Tento príplatok však bude obmedzený stropom pre veľkoobchodné dátové služby (2 EUR /GB+ DPH v roku 2022).

V zmluve mám zahrnuté neobmedzené dáta

Ak máte uzavretú zmluvu o poskytovaní mobilných telefónnych služieb, na základe ktorej platíte paušálny mesačný poplatok zahŕňajúci balík služieb s neobmedzenými dátami, operátor vám musí poskytnúť veľký objem roamingových dát. Presný objem bude závisieť od ceny, ktorú platíte za svoju zmluvu o mobilných službách. Objem dát však musí byť najmenej dvojnásobkom objemu, ktorý získate, ak vydelíte svoju zmluvnú cenu za mobilné telefónne služby (bez DPH) stropom pre veľkoobchodné roamingové dátové služby (2 EUR v roku 2022).

Mobilný operátor vám musí oznámiť, aký máte v rámci roamingu povolený objem dát. Ak počas využívania roamingu prekročíte svoj povolený objem dát, budú vám účtované dodatočné poplatky. Tento príplatok však bude obmedzený stropom pre veľkoobchodné dátové služby (2 EUR /GB+ DPH v roku 2022).

Príklad

Zmluva s neobmedzenými dátami – povolený objem dát v rámci roamingu

Paulína za svoju zmluvu o poskytovaní mobilných telefónnych služieb, v ktorej sú zahrnuté neobmedzené volania, textové správy (SMS) a dáta, platí v Luxembursku 40 EUR (bez DPH). Ak svoj mobilný telefón využije na dovolenke v Taliansku, bude mať k dispozícii neobmedzené volania a SMS a najmenej 40 GB dát [2 x (40 EUR/2 EUR) = 40].

Iné zmluvy

Operátori môžu ponúkať aj zmluvy bez roamingových služieb alebo osobitné alternatívne roamingové zmluvy s tarifami, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti pravidiel EÚ, napríklad v prípade roamingu mimo EÚ. Takéto typy zmlúv si však musíte výslovne zvoliť vy sám(-a).

Monitorovanie využívania roamingu

V rámci politiky primeraného využívania môže operátor monitorovať a kontrolovať vaše využívanie roamingových služieb počas obdobia štyroch mesiacov. Ak ste počas tohto obdobia boli v zahraničí dlhšie ako doma A ZÁROVEŇ vaše používanie roamingu prekračuje domáce používanie, operátor vás môže kontaktovať a požiadať o objasnenie vašej situácie. Máte 14 dní na to, aby ste sa dohodli.

Ak budete aj naďalej tráviť viac času v zahraničí než doma a vaša roamingová spotreba bude naďalej prekračovať domáce používanie, operátor vám môže za využívanie roamingu začať účtovať dodatočné poplatky. Obmedzenia výšky príplatkov (bez DPH):

Roaming v prípade cezhraničných pracovníkov

Ak pracujete v jednej krajine EÚ a žijete v druhej, môžete si vybrať mobilného operátora v hociktorej z týchto dvoch krajín a využívať roaming so SIM kartou z krajiny, v ktorej žijete, alebo z krajiny, v ktorej pracujete. Politika primeraného využívania sa uplatňuje: ak sa aspoň raz za deň prihlásite do siete vášho domáceho operátora, tento deň sa počíta ako deň prítomnosti v krajine, kde máte zmluvu (aj ak by ste v ten deň cestovali do zahraničia).

Môžem využívať roaming na palube lode alebo lietadla?

Áno, ale buďte opatrný(-á). Počas cestovania loďou alebo lietadlom by vám nemali byť účtované dodatočné poplatky za používanie telefónu, pokiaľ ste pripojený(-á) na pozemnú mobilnú sieť, napr. v prístave, pri rieke alebo na letisku. Ak sa mobilné služby poskytujú prostredníctvom satelitných systémov, pravidlá EÚ sa neuplatňujú a budú vám účtované poplatky za neregulované roamingové služby (bez cenových stropov). Aby ste sa vyhli dodatočným nákladom, deaktivujte si na svojom zariadení roaming alebo si počas letu aktivujte letový režim.

Roaming mimo EÚ

Poplatky za roaming (osobitne dátový roaming) mimo EÚ môžu byť vysoké. Ak sa chcete vyhnúť nepríjemným prekvapeniam, overte si pred cestou u svojho operátora výšku poplatkov za roaming mimo EÚ.

V prípade problémov – vaše práva spotrebiteľa

Ak si myslíte, že poskytovateľ služieb nerešpektoval vaše práva, mali by ste sa obrátiť na svojho operátora a využiť zavedený postup podávania sťažnosti.

Ak s jeho odpoveďou nie ste spokojný(-á), môžete sa obrátiť na príslušné národné regulačné orgányOtvoriť ako externý odkaz vo vašej krajine (zvyčajne národný regulačný orgán pre telekomunikácie), ktoré sa vašou vecou budú zaoberať.

Najčastejšie otázky

Právne predpisy EÚ

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: