Posljednji put provjereno: 27/05/2019

Roaming u EU-u

Pravila EU-a „ u roamingu kao kod kuće" znače da ne morate plaćati dodatne naknade za roaming kad upotrebljavate svoj mobilni telefon na putovanju izvan svoje zemlje u bilo kojoj zemlji EU-a. Ta se pravila primjenjuju na odlazne pozive (na mobilne i fiksne telefonske linije), slanje tekstovnih poruka (SMS) i upotrebu podatkovnih usluga u inozemstvu. Osim toga, ta se pravila primjenjuju i na dolazne pozive ili SMS-ove u roamingu, čak i ako primatelj poziva ima drugog operatera.

Za upotrebu tih usluga u EU-u plaćate potpuno jednaku cijenu koju biste platili kod kuće. U praksi vaš operator vašu potrošnju u roamingu jednostavno oduzima od količina u vašoj domaćoj tarifi ili vašem paketu za mobilne usluge ili je naplaćuje u skladu s njima.

Primjer

Bez dodatnih naknada za odlazne ili dolazne pozive u roamingu

Michael živi u Irskoj i s pružateljem mobilnih usluga sklopio je ugovor koji uključuje roaming. Zahvaljujući pravilima „u roamingu kao kod kuće" Michael ne mora brinuti o plaćanju dodatne naknade kad poziva brojeve unutar EU-a ili s njih prima pozive tijekom službenog putovanja u Španjolsku. Osobe u Irskoj koje nazovu Michaela platit će cijenu poziva po domaćoj tarifi. Ako Michael nazove lokalan španjolski broj, svoju obitelj u Irskoj ili nekoga u drugoj zemlji EU-a, za te će pozive platiti cijenu koju plaća u Irskoj po domaćoj tarifi.

Uvjeti

Opcija „ u roamingu kao kod kuće" namijenjena je osobama koje povremeno putuju izvan zemlje u kojoj žive ili imaju čvrste veze, tj. u kojoj rade ili studiraju. Nije namijenjena za upotrebu u trajnom roamingu. Pravo na slobodan roaming po domaćim cijenama imate tijekom boravka u bilo kojoj državi EU-a sve dok provodite više vremena kod kuće nego u inozemstvu ili svoj mobilni telefon koristite više kod kuće nego u inozemstvu. To se smatra „pravednom uporabom usluga roaminga".

Ako svoj mobilni telefon upotrebljavate samo u inozemstvu, vaš mobilni operater može vam naplatiti upotrebu roaminga. Međutim, na te se naknade primjenjuju ograničenja (više o politici pravedne uporabe u nastavku).

Kad prijeđete granicu unutar EU-a, od svojeg mobilnog operatera primit ćete SMS kojim će vas obavijestiti da ste u roamingu i podsjetiti na svoju politiku pravedne uporabe.

Politika pravedne uporabe

Mobilni operatori mogu primjenjivati takozvanu „ politiku pravedne uporabe" kako bi osigurali da svi njihovi korisnici u roamingu imaju pristup roamingu prema pravilima „roaming kao kod kuće" i odgovarajuće pogodnosti (npr. regulirane usluge u roamingu po domaćim cijenama) kad su na putovanju u EU-u. Mobilni operatori mogu primjenjivati pravedne, razumne i razmjerne kontrolne mehanizme kako bi se izbjegla zlouporaba tih pravila.

Politika pravedne uporabe i ograničenja količine podataka

Kad ste u roamingu kao kod kuće, ne postoje količinska ograničenja glasovnih poziva i SMS poruka, ali postoje pravila i ograničenja za korištenje podatkovnom uslugom po domaćim cijenama, koji se određuju prema vrsti ugovora koji imate.

U nekim posebnim slučajevima (vidjeti u nastavku), nakon relativno velike količine podataka po domaćoj cijeni možda ćete morati platiti dodatnu naknadu za podatkovnu uslugu u roamingu koja će biti jednaka najvišoj dopuštenoj veleprodajnoj cijeni podatkovne usluge u cijelom EU-u (koja 2019. iznosi 4,50 € po GB podataka).Veleprodajna cijena podatkovne usluge u roamingu najviša je cijena koju vaš domaći operator mora platiti stranom operatoru kad se vi koristite podatkovnom uslugom u roamingu.

Ograničenja količine podataka – kartice s plaćanjem unaprijed (bonovi)

Ako imate karticu s plaćanjem unaprijed (što znači da ste korištenje svojim mobilnim telefonom platili unaprijed) možete se služiti roamingom kao kod kuće. Međutim, vaš operator može ograničiti količinu podataka iz opcije „u roamingu kao kod kuće" ako plaćate jediničnu cijenu i ako je vaša jedinična cijena podataka niža od 4,50 € po GB .

Ako vaš operator primjenjuje ograničenje količine podataka za roaming kao kod kuće, ta se količina podataka smije ograničiti najmanje na količinu koja se dobije kad se preostali iznos na vašem bonu podijeli sa 4,50 € čim se počnete koristiti podatkovnom uslugom u roamingu. Dobit ćete onu količinu podataka u roamingu koju ste platili unaprijed. Naravno, uvijek možete dopuniti svoj iznos na bonu kad ste u roamingu.

Primjer

Roaming s bonovima: podatkovna ograničenja

Jana živi u Slovačkoj i ima karticu s opcijom plaćanja unaprijed s iznosom od 20 € (uključujući PDV) na bonu za svoj mobilni telefon, čime su obuhvaćeni pozivi, SMS-ovi i podatkovne usluge. Kad je otišla na odmor u Španjolsku preostalo joj je 12 € (bez PDV-a) na bonu. To znači da će Jana na svojem odmoru u Španjolskoj na raspolaganju imati količinu podataka jednaku vrijednosti preostalog iznosa na svojem bonu. Imat će najmanje 2,6 GB podataka u roamingu (12 €/4,50 € = 2,6).

Ograničenja količine podataka – nacionalni paketi s ograničenom količinom podataka

Ako u svojem domaćem paketu imate određenu količinu podatkovnog prometa, cijela ta količina dostupna vam je „u roamingu kao kod kuće", bez dodatnih naknada. To znači da je u roamingu vaše ograničenje jednako domaćoj količini podatkovnog prometa.

Međutim, ako je jedinična cijena vaših mobilnih podataka vrlo niska (niža od 2,25 €/GB 2019.), vaš operator može za podatkovni promet kad ste u roamingu primjenjivati ograničenje „pravedne uporabe" koje je niže od domaćeg ograničenja. Ograničenje se izračunava na temelju maloprodajne cijene vašeg domaćeg paketa mobilnih usluga, kao i u niže navedenom slučaju neograničenih podataka. Vaš operator mora vas unaprijed obavijestiti o tom ograničenju te vas mora upozoriti kad ga dosegnete. Vi se i dalje možete koristiti podatkovnom uslugom u roamingu, ali budite svjesni da će vam vaš operator naplatiti dodatnu naknadu. Dodatna naknada bit će jednaka ograničenoj veleprodajnoj cijeni, tj. 2019. 4,50 €/GB plus PDV. Ograničena veleprodajna cijena bit će dodatno snižena nakon 2019.

Ograničenja količine podataka – nacionalni paketi bez ograničenja količine podataka

Ako imate ugovor prema kojem plaćate nepromjenjivu mjesečnu naknadu, a koji uključuje paket usluga s neograničenom količinom podataka, vaš mobilni operator mora vam staviti na raspolaganje veliku količinu podataka za korištenje prema opciji „u roamingu kao kod kuće". Točna količina ovisit će o cijeni koju plaćate za svoj paket mobilnih usluga. Količina podataka u roamingu mora biti najmanje dvostruko veća od količine podataka koja se dobije dijeljenjem cijene vašeg paketa mobilnih usluga (bez PDV-a) s najvišom dopuštenom veleprodajnom cijenom (4,50 € 2019.).

Primjerice: plaćate 40 € (bez PDV-a) za svoj paket mobilnih usluga s neograničenim pozivima, porukama i podacima. Kad ste „u roamingu kao kod kuće", imat ćete na raspolaganju neograničene pozive i SMS poruke te najmanje 17,7 GB podataka (2x (40 €/ / 4,50 €) = 17,7).

Vaš operator mora vas obavijestiti o količini podataka uključenoj u opciju „u roamingu kao kod kuće". Ako premašite tu količinu podataka dok ste u roamingu dodatna naknada bit će jednaka ograničenoj veleprodajnoj cijeni = 2019. 4,50 €/GB plus PDV. Ograničena veleprodajna cijena bit će dodatno snižena nakon 2019..

Drugi ugovori

Operatori mogu ponuditi i ugovore bez usluga u roamingu ili posebno osmišljene alternativne ugovore o roamingu s tarifama koje su izvan područja primjene pravila o roamingu kao kod kuće (na primjer ako ste u roamingu izvan EU-a), ali korisnik mora posebno odabrati takve opcije. Budući da vam mobilni operatori uvijek mogu ponuditi niže tarife, trebali biste birati kako biste našli najbolju vrijednost i ponudu za svoje osobne potrebe.

Politika poštene uporabe – praćenje

U okviru svoje politike pravedne uporabe, vaš operator može pratiti i provjeravati vaše korištenje uslugama u roamingu tijekom razdoblja od četiri mjeseca. Ako ste tijekom tog razdoblja više vremena proveli u inozemstvu nego kod kuće te ste se uslugama više koristili u roamingu nego u domaćoj mreži vaš vam se operator može obratiti i tražiti da mu pojasnite svoju situaciju. Za to ćete dobiti rok od 14 dana. Ako i dalje budete provodili više vremena u inozemstvu nego kod kuće i ako se uslugama i dalje budete više koristili u inozemstvu, vaš operator može vam početi naplaćivati dodatnu naknadu za vašu potrošnju u roamingu. Te su naknade (bez PDV-a) ograničene na sljedeći način:

Najviša dopuštena cijena podataka sve će se više snižavati 1. siječnja svake godine na sljedeći način: 3,50 €, 3 € te na 2,50 € 2022. Najviša dopuštena cijena nakon 2019. mogla bi biti preispitana nakon preispitivanja veleprodajnih tržišta roaminga 2019.

Politika pravedne uporabe – prekogranični radnici

Ako radite u jednoj zemlji EU-a, a živite u drugoj, možete odabrati mobilnog operatora u jednoj od njih i biti u roamingu kao kod kuće sa SIM karticom zemlje u kojoj živite ili zemlje u kojoj radite. Primjenjuje se politika pravedne uporabe roaminga kao kod kuće: sve dok se budete prijavljivali na mrežu svojeg domaćeg operatora barem jednom dnevno , to će se računati kao dan prisutnosti u zemlji u kojoj ste sklopili ugovor (čak i ako ste u istom danu išli u inozemstvo).

Pozivi u drugu zemlju EU-a od kuće

Propisima EU-a ograničen je i iznos koji vam se može naplatiti kad od kuće zovete ili šaljete SMS poruke na drugi broj u EU-u. Može vam se naplatiti najviše 0,19 € (+ PDV) po minuti za pozive u drugu zemlju EU-a i najviše 0,06 € (+ PDV) po SMS porucikoju pošaljete u drugu zemlju EU-a.

Zapamtite: kad zovete u drugu zemlju EU-a, a nalazite se u roamingu u EU-u, za taj poziv plaćate cijenu jednaku domaćoj cijeni u vašoj matičnoj zemlji.

Roaming izvan EU-a

Troškovi roaminga (posebice podataka u roamingu) izvan EU-a mogli bi biti visoki te biste trebali provjeriti cijene koje vaš pružatelj usluga naplaćuje za roaming izvan EU-a kako biste izbjegli velike račune za roaming.

Roaming kad putujete brodom ili zrakoplovom

Kad putujete brodom ili zrakoplovom u EU-u možete se služiti roamingom kao kod kuće dok god ste spojeni na zemaljske (s infrastrukturom na zemlji) mobilne mreže. Ako se usluge pružaju preko satelitskih sustava, roaming kao kod kuće više se ne primjenjuje i naplaćivat će vam se neregulirane usluge roaminga (bez ograničenja cijene).

Zaštita osobnih podataka

Vaš operator mora poštovati mjerodavna pravila zaštite osobnih podataka i vaše podatke (koje već ima za potrebe obračunavanja usluga) smije upotrebljavati samo za provjeru vaše potrošnje u roamingu i njezinu usporedbu s potrošnjom kod kuće

Ako se pojave poteškoće – vaša potrošačka prava

Ako smatrate da vaš pružatelj usluga nije poštovao vaša prava na roaming kao kod kuće te su vam usluge u roamingu naplaćene na putovanja unutar EU-a, obratite se svojem operatoru i upotrijebite uspostavljeni žalbeni postupak kako biste osporili te dodatne troškove.

Ako niste zadovoljni odgovorom na žalbu, možete se obratiti mjerodavnim nacionalnim regulatornim tijelima u svojoj zemlji, obično svojem nacionalnom regulatoru mobilnih usluga koji će riješiti vaš slučaj.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Public consultations

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: