Poslovanje
Posljednji put provjereno: 13/06/2022

Vaš bračni drug i djeca koji su državljani države članice EU-a

Kao državljanin države članice EU-a možete se pridružiti svojem bračnom drugu koji je državljanin države članice EU-a u drugoj zemlji EU-a na temelju vlastitih prava kao građanina EU-a ili kao uzdržavana osoba. Informacije na ovoj stranici odnose se i na djecu i unuke koje su građani EU-a i pridružuju se svojoj obitelji, državljanima države članice EU-a, u inozemstvu.

Boravak članova obitelji na temelju vlastitih prava

Kao građanin EU-a imate pravo preseliti se u bilo koju zemlju EU-a da biste tamo živjeli, radili, studirali, tražili posao ili bili u mirovini.

Do tri mjeseca možete boraviti u drugoj zemlji EU-a bez prijave boravka, ali možda ćete morati prijaviti svoju prisutnost. Morate imati jedino važeću nacionalnu osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ako želite ostati dulje od tri mjeseca, možda ćete morati prijaviti boravak.

U mnogim ćete zemljama EU-a sa sobom uvijek morati imati osobnu iskaznicu ili putovnicu. U tim zemljama možete dobiti novčanu kaznu ili vas mogu privremeno zadržati ako ostavite svoje identifikacijske dokumente kod kuće, ali ne možete biti prisilno vraćeni u svoju domovinu samo zbog toga. Pročitajte više o deportaciji.

Ako ste zakonito živjeli u drugoj zemlji EU-a pet godina bez prekida, automatski stječete pravo stalnog boravka ondje.

Boravak članova obitelji kao uzdržavanih osoba

Ako ne planirate raditi, tražiti posao ili studirati u novoj zemlji EU-a, možete se pridružiti svojem bračnom drugu ili registriranom partneru kao uzdržavana osoba.

Napomena

U nekim zemljama EU-a životna i registrirana partnerstva nisu priznata kao istovrijedna braku pa možda nećete imati status uzdržavanog partnera. U tom slučaju pročitajte više o pravima i uvjetima boravka za ostalu rodbinu.

Saznajte više o priznavanju životnih partnerstava u Europi.

Prijava

Nakon tri mjeseca u novoj zemlji EU-a morat ćete prijaviti svoj boravak.

Morat ćete u gradskoj vijećnici ili lokalnoj policijskoj postaji predati sljedeće dokumente:

Neće se tražiti drugi dokumenti.

Potvrda o prijavi izdaje se odmah.

Naknade

Naknada za potvrdu o prijavi ne bi smjela biti viša od one koju državljani dotične zemlje plaćaju za osobne iskaznice ili slične isprave.

Valjanost

Vaša potvrda o prijavi valjana je na neodređeno vrijeme (ne mora se obnoviti), ali svaku promjenu adrese možda ćete trebati prijaviti lokalnim tijelima.

Gdje i kako se prijaviti u pojedinoj zemlji

Saznajte gdje i kako u zemlji domaćinu možete prijaviti članove obitelji koji su državljani države članice EU-a:

Odaberite svoju državu

Ako je to obvezno u zemlji domaćinu, možete dobiti novčanu kaznu, ali ne možete biti deportirani ako ne učinite sljedeće:

Ako imate problema s dobivanjem potvrde o prijavi, obratite se našoj službi za pomoć. Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici

Što se događa s vašim pravima boravka ako se razvedete?

Budući da ste građanin EU-a, razvod od partnera ne utječe na vaša prava boravka u zemlji EU-a domaćinu ako ispunjavate uvjete za boravak na temelju vlastitih prava.

Saznajte više o uvjetima i formalnostima za:

Ako ne planirate raditi ili studirati u zemlji EU-a domaćinu, morate dokazati da imate sveobuhvatno zdravstveno osiguranje i dostatna sredstva.

Što se događa s vašim pravima boravka ako vaš bračni drug umre?

Ako je vaš bračni drug ili registrirani partner radio ili bio samozaposlen u drugoj zemlji EU-a i umro prije stjecanja prava stalnog boravka ondje, možete dobiti dozvolu stalnog boravka u zemlji EU-a domaćinu u sljedećim slučajevima:

Zahtjev za napuštanje zemlje i deportacija

Možete živjeti u drugoj zemlji EU-a sve dok ispunjavate uvjete za boravak ondje. Ako više ne ispunjavate te uvjete, nacionalna nadležna tijela mogu zatražiti da napustite zemlju.

U iznimnim slučajevima zemlja domaćin može vas deportirati zbog ugrožavanja javnog poretka ili javne sigurnosti, ali samo ako može dokazati da predstavljate ozbiljnu prijetnju.

Odluka o deportaciji ili zahtjev za napuštanje zemlje mora vam se dostaviti u pisanom obliku. U odluci ili zahtjevu moraju biti navedeni svi razlozi za deportaciju te način na koji se možete žaliti i rok do kojega to možete učiniti.

Stalni boravak

Kao uzdržavani član obitelji imate pravo na stalni boravak čak i ako ne radite i trebate potporu dohotku. Trebali biste uživati ista prava, koristi i prednosti koje imaju i državljani dotične zemlje.

Saznajte kako vam se može izdati isprava o stalnom boravku kako bi vam se potvrdilo bezuvjetno pravo boravka.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: