Život i putovanja
Posljednji put provjereno: 17/03/2022

Porezi na matična društva i društva kćeri

Prekogranične raspodjele dobiti

Ako imate matično društvo u jednoj od zemalja EU-a i društva kćeri u drugoj, možete ukloniti moguća porezna pitanja (npr. dvostruko oporezivanje) povezana s prekograničnim raspodjelama dobiti između tih društava.

To se primjenjuje ako:

Izuzeća od plaćanja poreza po odbitku

Porez po odbitku može se naplatiti na dobiti trgovačkih društava prije podnošenja potpune porezne prijave (nakon čega se može dobiti povrat tih sredstava ili se može naplatiti dodatni porez). Za matična društva i društva kćeri raspodjela dobiti može se izuzeti od plaćanja poreza po odbitku. To vrijedi u oba smjera:

To vrijedi i u zemlji društva kćeri i u zemlji matičnog društva ako su obje zemlje u EU-u.

Uklanjanje dvostrukog oporezivanja

Do dvostrukog oporezivanja (istovremenih poreznih zahtjeva više zemalja) može doći ako ne slijedite pravilno porezna pravila. Stoga biste u svrhu izbjegavanja dvostrukog oporezivanja svojih raspodjela dobiti trebali:

Hibridni zajmovi – dvostruko neoporezivanje

Do dvostrukog neoporezivanja može doći ako plaćanja povezana s prekograničnim hibridnim zajmovima (financijske instrumente koje, s obzirom na to da imaju obilježja duga i vlasničkog udjela, države članice mogu različito porezno kvalificirati) vodite kao:

Kako bi se to izbjeglo:

Koje su vrste društava obuhvaćene ovim pravilima?

U nekim slučajevima zemlje EU-a same odlučuju o tome koja su društva obuhvaćena tim pravilima. U odjeljku upućivanja (u nastavku) možete pronaći poveznicu na prilog Direktive kako biste saznali više.

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Enterprise Europe Network može vam dati besplatan savjet.

Od pomoći vam može biti i alat za traženje službe za podršku.

Podijeli: